Mana voalahatra 25 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 26... Ny tao aoriana Mana voalahatra 24...

Mana voalahatra 25 Desambra 2020

MATIO 2.1-12

JESOA ILAY MPANJAKA

Ny namangian’ ny Magy sasany an’ i Jesosy

1 ARY rehefa teraka Jesosy tao Betlehema an’ i Jodia, tamin’ ny andron’ i Heroda mpanjaka, indreo, nisy Magy avy tany atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe:2 Aiza Ilay teraka ho Mpanjakan’ ny Jiosy? fa nahita ny kintany teny atsinanana izahay ka tonga mba hiankohoka eo anatrehany.3 Ary nony nandre izany Heroda mpanjaka, dia nangorohoro izy mbamin’ i Jerosalema rehetra.4 Dia namory ny lohan’ ny mpisorona rehetra sy ny mpanora-dalàna tamin’ ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe: Aiza moa no hahaterahan’ i Kristy?5 Ary hoy ireo taminy: Ao Betlehema an’ i Jodia; fa izao no voasoratry ny mpaminany:6 Ary hianao, ry Betlehema, tanin’ ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin’ ny andrianan’ ny Joda hianao tsy akory; Fa avy ao aminao no hivoahan’ izay anankiray ho Mpanapaka, Ka Izy no ho Mpiandry ny Isiraely oloko.7 Dia nampaka ny Magy mangingina Heroda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehoan’ ilay kintana.8 Dia naniraka azy hankany Betlehema izy ka nanao hoe: Andeha, fotory tsara ny amin’ ilay Zazakely; koa rehefa hitanareo Izy, dia ambarao amiko, mba hankanesako any koa hiankohoka eo anatrehany.9 Ary rehefa nandre ny tenin’ ny mpanjaka izy ireo, dia lasa; ary, indro, ilay kintana hitany teny atsinanana nialoha azy mandra-pijanony teo ambonin’ izay nitoeran’ ny Zazakely.10 Ary nony nahita ny kintana izy, dia nifaly indrindra.11 Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy, dia nahita ny Zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany; ary nony efa nosokafany ny fitehirizan-drakiny, dia nanolotra zavatra ho Azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora.12 Ary rehefa notoroan’ Andriamanitra hevitra tamin’ ny nofy izy tsy hiverina any amin’ i Heroda, dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin’ ny fonenany.

Efa nambaran’ny mpaminany (6-7).

Faminaniana maro ao amin’ny testamenta taloha no efa nanambarana mikasika an’i Jesoa ary asongadin’ireo mpaminany ny maha Mpanjaka Azy (Mika 5.1, Isaia 8.9). Ary ireto olon-kendry na mpandinika kintana dia azo inoana fa izay faminaniana izay no nahatonga azy ireo niteny hoe Ilay teraka ho mpanjaka ny jiosy (1-2). Ireto mpisorona sy mpanora-dalana ihany koa dia nanamafy tamin’ny famaliany ny fanontanian’i Heroda hoe aiza moa no hahaterahan’i Kristy (4-5- 6).

Mpanjaka Jesoa,

Ilay Mesia efa nampanantenana ny jiosy ary tsy ho an’ny jiosy irery ihany fa Mpanjakan’izay manaiky ny maha Tompo Azy.

Fampieritreretana :

Efa nekeko ho mpanjakako marina ve Jesoa Kristy? Amin’izao noely izao dia aza mangataka andro intsony raha mbola tsy nekenao ho mpanjakanao Izy. Mendrika Azy ny fiankohofana rehetra. Ireto magy dia naniry ny hahita an’i Jesoa mba hiankohoka eo anatrehany (2), hanome voninahitra Azy amin’ny maha Mpanjaka Azy. Ary tena efa nivonona tokoa satria efa niomana fatratra hanolotra ireo zava-tsarobidy nomaniny dia volamena, zava- manitra ary miora (11). Tena anisan’ny fiankohofana no nasehon’izy ireto, fo malalaka ho an’Ilay Mpanjaka. I Heroda ihany koa dia mba naniry hiankohoka amin’i Jesoa kanjo tsy tanteraka izany satria fialonana, tahotra ny ho very toerana amin’ny maha-mpanjaka azy no nameno ny fony. Rehefa mbola misy vesatra hafa ao anatin’ny fontsika dia tsy ho haintsika tokoa ny hametraka an’i Jesoa Kristy ho Mpanjaka ka tena hiankohoka Aminy. Isika koa ve rehefa hihaona amin’ny Tompo, hiankohoka eo anatrehan’Ilay Mpanjaka dia efa nanomana izay fanatitra tsara indrindra ho Azy ho mariky ny fiankohofana Aminy?

Tadidio : Tompon’ny tompo sy Mpanjakan’ny mpanjaka Izy…. Apokalipsy 17.14

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly