Mana voalahatra 24 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 25... Ny tao aoriana Mana voalahatra 23...

Mana voalahatra 24 Desambra 2020

MATIO 1.18-24

TONGA JESOA

Ny nilazan’ ny anjely tamin’ i Josefa fa ny Fanahy Masina no nananan’ i Maria anaka

18 Ary ny nahaterahan’ i Jesosy Kristy dia toy izao: Rehefa nanaiky Maria, renin’ i Jesosy, ho fofombadin’ i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoe-jaza avy tamin’ ny Fanahy Masina izy.19 Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy ta-hanala baraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina.20 Fa raha mbola nisaina izany izy, indro, nisy anjelin’ ny Tompo niseho taminy tamin’ ny nofy ka nanao hoe: Ry Josefa, zanak’ i Davida, aza matahotra hampakatra an’ i Maria vadinao; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin’ ny Fanahy Masina,21 ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ ny fahotany.22 Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain’ ny Tompo ny mpaminany hoe:23 Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy; Ary ny anarany hataon’ ny olona hoe Imanoela, izany hoe, raha adika: Amintsika Andriamanitra.24 Ary Josefa, rehefa nahatsiaro tamin’ ny torimasony, dia nanao araka izay nandidian’ ny anjelin’ ny Tompo azy ka nampakatra ny vadiny.25 Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany Zazalahy; ary ny anarany nataony hoe Jesosy.

Maneho amintsika ny tetiarana na ny loharano nipoiran’i Jesoa eto ny fiandohan’ity filazantsara ity. Voamarina eto fa olona Jesoa ilay Andriamanitra tonga teto amin’izao tontolo izao. Ny fandaharan’ Andriamanitra ny amin’ny fahatongavan’i Jesoa dia efa voalamina hatramin’ny fiandohan’izao tontolo izao.

Hamonjy ny olona ho afaka amin’ny fahotany (21).

Izany rahateo no hevitry ny anaran’i Jesosy (Jehovah no Mpamonjy). Niavaka ary indrindra hafa kely ny fomba nahatongavan’i Jesoa tao an- kibon’i Maria, ny Fanahy masin’ Andriamanitra no nametraka Azy tao. Tena Andriamanitra tokoa Jesoa; fa tonga tety anivon’izao tontolo izao ho olona mba hamonjy ny olombelona rehetra. Efa nambaran’ny mpaminany rahateo izany (Isaia 9.5; Mika 1.1). Tsy hoe anarana napetapetaka ny niantsoana an’i Jesoa fa Andriamanitra no nametraka azy ary izany indrindra no iraka nataony tety ambonin’ny tany.

Fahamarinana :

Tsy hanameloka na hitsara antsika no nahatongavan’i Jesoa fa hamonjy sy hanafaka. Meteza hohafahany amin’ireo ota mahazo antsika Mba hahatonga an’Andriamanitra hanakaiky antsika olombelona (23). Imanoela no niantsoana an’i Jesoa araka ny voalazan’ireo mpaminany. Tsy afaka hanakaiky an’Ilay Andriamanitra masina isika raha toa ka tsy nanaiky Izy hanome an’i Jesoa tonga olona tahakantsika. Ny hevitry ny anarana hoe Jesoa na Imanoela (amintsika Andriamanitra) dia maneho amintsika ny fitiavan’ Andriamanitra te anakaiky antsika olombelona noforonony. Jesoa Kristy tonga tety an-tany dia mampiseho miharihary fa Andriamanitra mihitsy no mamangy izao tontolo izao. Endrey ny fitiavan’ Andriamanitra antsika !

Fampaherezana :

Na dia nanana ny endrik’ Andriamanitra aza Jesoa dia nanaiky ho tonga olona satria tena tiany isika.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly