Mana voalahatra 22 Mey 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 23 Mey 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 21 Mey 2021

Mana voalahatra 22 Mey 2021

SALAMO 143 F.5

VAVAKA RAHA AZOM-PAHORIANA

Resaka mazava aminAndriamanitra (1-12). Latsaka anaty fahoriana lalina Davida, very fanantenana, tsy afa-nihetsika noho ny tahotra. Nanatona an’Andriamanitra tamin’ny fanetren-tena (1-2) izy. Tahaka izany koa isika. Amin’ny fotoana andalovantsika fahoriana sy hakiviana lalina, fahaverezan-kevitra tsy ahitana izay atao dia afaka manatona an’Andriamanitra isika, milaza mazava izay ao am-pontsika. Raha nanatona an’Andriamamitra Davida dia nahafantatra tsara ny toetran’io Andriamanitra iresahany io noho ny fahazarany nifanerasera Taminy (5). Izy no Andriamaniny (10). Fantany fa azo itokiana Izy (8), fierena sy fialofana (9), mpitari-dalana (8), mpamindrafo (12), araka ny marina sy ny fahamarinana no amaliany azy (1, 12) ka tsy nisalasala izy nilaza ny tao am-pony rehetra.

Famporisihana: Arakaraky ny fizaranao mifanerasera amin’Andriamanitra no hitomboan’ny fahalalanao Azy ka mahatonga anao tsy hisalasala miresaka Aminy ny zavatra rehetra !

Vavaka mifantoka amin’Andriamanitra (10). Rehefa azom-pahoriana ny olona dia alaim-panahy hivavaka hangataka vahaolana araka izay heveriny fotsiny. Davida kosa teto nangataka fampianarana hanao ny sitrapon’Andriamanitra sy fitarihana amin’izay marina. Mifantoka amin’ny tenantsika fotsiny ny vavaka ataontsika raha tsy mangataka sy manaiky  ny herin’Andriamanitra hanova ny fiainantsika hifanaraka amin’ny sitrapony isika. Mamoha ny saintsika sy mamporisika ny finiavantsika ny fanekena ny fanovan’Andriamanitra izay heverintsika ho laharam-pahamehana satria ny hevitr’Andriamanitra mitondra fiadanana (Jeremia 29.11).

Vavaka Tompo ô! Tariho amin’ny fahamarinanao aho, ka ampianaro hanao ny sitraponao, fa Hianao no Andriamanitry ny famonjena ahy. Amen!