Mana voalahatra 22 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 23... Ny tao aoriana Mana voalahatra 21...

Mana voalahatra 22 Desambra 2020

SALAMO 124

ANDRIAMANITRA MPANAFAKA

Fisaorana an’ Andriamanitra noho ny nanafahany ny mpanompony saiky tra-doza

1 Fihirana fiakarana. Nataon’ i Davida. Raha tsy Jehovah no nomba antsika, Eny, aoka hataon’ ny Isiraely hoe:2 Raha tsy Jehovah no nomba antsika, Raha nitsangana hamely antsika ny olona.3 Dia nitelina antsika velona izy, Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerany;4 Dia nandifotra antsika ny rano, Ary nanafotra ny fanahintsika ny riaka;5 Eny, nanafotra ny fanahintsika Ny rano misafoaka.6 Isaorana anie Jehovah, Izay tsy nanolotra antsika ho rembin’ ny nifiny.7 Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin’ ny fandriky ny mpihaza: Tapaka ny fandrika, ka afaka isika.8 Ny famonjena antsika dia amin’ ny anaran’ i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.

Momba ny olony Izy (1-6).

Ao anatin’ity hira fiakarana ity ny mpanao Salamo dia manasa avy hatrany ireo mpiara-belona aminy hahatsiaro sy hamerimberina hoe : «Raha tsy Jehovah no momba…». Ny tantaram-piainan’Israely hatry ny fahagola ka mandrak’ankehitriny dia nahatsapàny fa ny tàna-maherin’Andriamanitra no hany nanafaka azy manoloana ny famelezan’ny fahavalo. Diniho ireo endrika entiny handavona ny mpino (2b, 3, 4, 5). Toy tsy misy fahataperana ny fanafihana ataon’ireo fahavalo ka mahatonga ady anaty sy fahoriana lehibe ho an’ny mpino. Miteraka fahakiviana sy fahaketrahana izany, hany ka maro no manary toky sy alaim-panahy hiala amin’Andriamanitra. Ny vanim-potoana iainantsika dia ahitana : ady, tondra-drano, orohoron-tany, areti- mandoza, fikorontanana samihafa, sns…. mampiraviravy tànana ny olombelona fa hain’Andriamanitra hatsahatra. Fotoana izao hieritreretana sy hitodihana Aminy. Izay mino Azy no hovonjena.

Mendrika fiderana Izy (7-8).

Ny fisaintsainana ny lasa no ahitana ny fitiavan’Andriaminatra Izay tsy nitsahatra nitantana sy namonjy. Misy sary maromaro milaza ny fanoheran’ny fahavalo sy ny fiadiana entiny. Fa na dia toy inona aza ny fandrika ataon’ny fahavalo, Andriamanitra dia Lehibe lavitra ka manafaka ny olony amin’ny fomba tsy takatry ny saina. Izay rehetra mitady hamely sy hikasika ny mpino dia manohitra an’Andriamanitra ka mahita ny famaliany. Famindram-po sy fahasoavana ny famonjen’Andriamanitra. Mila mahatoky Azy anefa isika. Inona no fahavalon’ny fanahintsika ? Ny fahotana. Raha mametraka ny fahatokiantsika eo amin’i Kristy isika, dia azo antoka fa hanafaka antsika izy amin’ireo fahotana izay mora mahazo antsika ireo Izy.

Fahamarinana :

Andriamanitra no antoky ny famonjena antsika izao ary fanantenantsika ho an’ny ho avy.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly