Mana voalahatra 20 Mey 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 21 Mey 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 07 Mey 2021

Mana voalahatra 20 Mey 2021

HEBREO 10.26-31


NY FAHOTAN’NY FIHEMORANA

Tsy misy fanatitra noho ny ota intsony (26-27).

Miverina indroa ny teny hoe “tsy misy fanatitra noho ny ota intsony” ato amin’ity toko ity. Tranga roa no ampiasana azy sy ny vokany araka izany:

1°) Noho ireo ota fahiny efa nibebahana, voavela sy tsy hotsarovana intsony (17-18) noho ny ran’i Jesoa Kristy.

2°) Noho ireo ota iniana atao na dia mahalala ny marina aza, tonga fitsarana sy fahatezerana mirehitra (26-27). Ny fahafatesan’i Jesoa teo amin’ny hazo fijaliana ihany no fanatitra noho ny ota azo ekena. Ka raha misy olona minia manda io fanatitra nataon’i Jesoa Kristy io rehefa avy nampianarina mazava tsara ny amin’ny Filazantsara dia tsy misy famonjena ho azy intsony, satria Andriamanitra “tsy nanome anarana hafa ambanin’ny lahitra ho an’ny olona hahazoana famonjena.” (Asan’ny Apostoly 4.12).

Ny Fitsarana (28-31).

Ireo nanohitra ny lalàn’i Mosesy, izay ambany noho izay nataon’i Jesoa aza, maty (28, Nomery 16.19-35, Deoteronomia 17.6), mainka fa ireo izay efa nifanerasera tamin’ny Filazantsara nefa manohitra ny Zanak’Andriamanitra, izay ambony lavitra, sy manao tsinontsinona ny ran’i Jesoa ary maniratsira ny Fanahy Masina va tsy hiharan’ny fitsarana mahatahotra ? (28-31, Marka 3.28-30). “Ahy ny famaliana” hoy ny Tompo. Mampiseho ny fahamasinan’Andriamanitra izay mankahala ota izany.

Fanamarihana: Ny olona efa nanaiky ny fitiavan’i Kristy sy ny famonjena natolony dia tsy tokony hatahotra izany fitsarana ho avy izany (1 Jaona 4.18) satria “ny fahotany sy ny helony tsy hotsarovany intsony” (Hebreo 10.17).

Vavaka: Kristy Tompo ô! Arovy aho mba tsy hanota Aminao.