Mana voalahatra 16 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 17... Ny tao aoriana Mana voalahatra 15...

Mana voalahatra 16 Desambra 2020

GALATIANA 3.15-25

ANDRIAMANITRY NY TENY FIKASANA

15 Ry rahalahy – miteny araka ny fanaon’ ny olona aho – na dia ny fanekena ataon’ olona ihany aza, rehefa vita mafy, dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy izany.16 Ary tamin’ i Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe: Ary ho an’ ny taranaka, toy ny milaza ny maro; fa toy ny milaza ny anankiray, ary ho an’ ny taranakao, dia Kristy izany.17 Ary izao no lazaiko: Ny fanekena izay nataon’ Andriamanitra mafy fahiny dia tsy tsoahan’ ny lalàna, izay vao natao telo-polo amby efa-jato taona tato aoriana, hahafoana ny teny fikasana. 18 Fa raha avy amin’ ny lalàna ny lova, dia tsy avy amin’ ny teny fikasana intsony; nefa tamin’ i Abrahama dia teny fikasana no nanomezan’ Andriamanitra azy. 19 Inona ary ny lalàna? Nanampy noho ny fahadisoana izy ambara-pihavin’ ny taranaka izay nomena ny teny fikasana; ary nalahatr’ anjely teo an-tànan’ ny mpanalalana izany.20 Ary ny mpanalalana dia tsy an’ ny irery, fa Andriamanitra dia iray ihany.21 Ka moa manohitra ny teny fikasan’ Andriamanitra va ny lalàna? Sanatria izany! Fa raha nisy lalàna mahavelona nomena, dia avy tamin’ ny lalàna tokoa ny fahamarinana22 Fa ny Soratra Masina efa nanidy azy rehetra teo amin’ ny fahotana, mba homena ny mino ny teny fikasana noho ny finoana an’ i Jesosy Kristy.23 Fa fony tsy mbola tonga ny finoana, dia voambina tao ambanin’ ny lalàna isika ka voahidy ho amin’ ny finoana izay efa haseho ato aoriana.24 Koa ny lalàna dia mpitaiza antsika ho amin’ i Kristy, mba hohamarinina noho ny finoana isika.25 Fa rehefa tonga ny finoana, dia tsy fehezin’ izay mpitaiza intsony isika.

Isika dia Zanaky ny Teny Fikasana. Averin’i Paoly ampatsiahivina eto fa ny fototry ny finoantsika dia miorina amin’ny teny fikasana, izay nomen’Ilay Andriamanitry ny teny fikasana, an’i Abrahama ilay rain’ny mpino. Noho izany tsy miorina amina zavatra mora miova ny fanantenantsika sy ny fiainantsika satria Izy dia Andriamanitra tsy miova, ary tsy manatsoaka izay teny efa nomeny. Tena azonao anorenana ny fiainanao manontolo ny Soratra Masina satria “Testamenta” avy amin’Andriamanitra io. Mampametra-panontaniana ankehitriny ny anjara toeran’izany teny fikasana izany eo amin’ny fiainana andavanandron’ny Kristiana?

Ny Lalàna.

Mijanona ho Fitaovana mitaiza fotsiny. Aoka tsy ho diso hevitra isika ny amin’ny lalàna, fa rehefa tafiditra ny fahotana dia niala tamin’izany teny fikasana izany ny Zanak’Israely ary napetrak’Andriamanitra ny lalàna mba hampahatsiaro azy ny fahadisoany. Noho izany, ny lalàna dia mampahafantatra antsika ny fahadisoana ataontsika (jereo Romana 2.12). Mijanona ho fitaovana, na takela-pamantarana fotsiny ihany ny lalàna. Ny Finoana an’i Jesosy Kristy no mamerina ny Teny Fikasana. Tsy ny lalàna arak’izany no hanafaka antsika amin’ny fahadisoana fa ny finoana ny asam- pamonjen’i Jesosy Kristy irery ihany. Koa ianao dia olona tsy marina nefa hamarinina ao amin’i Kristy (jereo Romana 3.28). Izany no manafaka antsika eo ambany fahefan’ny lalàna. Izany Finoana izany no hamerina anao indray ho zanaky ny teny fikasana.

Teny fikasana :

Raha mino an’i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin’ny maty ho anao ianao dia tsy ambany lalàna intsony fa eo ambany “Fahasoavana”.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly