Mana voalahatra 15 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 16... Ny tao aoriana Mana voalahatra 14...

Mana voalahatra 15 Desambra 2020

GALATIANA 3.1-14

MAMERINA NY MARO AMIN’NY FINOANA AN’I KRISTY

Ny famonjena sy ny fahafahan’ ny mino an’ i Kristy ampitahaina amin’ ny fahamelohana sy ny fahandevozan’ izay miankina amin’ ny lalàna

1 Ry Galatiana adala, iza no nanimba anareo; kanefa teo imasonareo indrindra no nanehoana marimarina an’ i Jesosy Kristy voahombo tamin’ ny hazo fijaliana?2 Izao ihany no tiako holazainareo amiko: Moa ny asan’ ny lalàna va no nandraisanareo ny Fanahy, sa ny fitoriana ny finoana ?3 Adala toy izany va hianareo? Rehefa nanomboka tamin’ ny Fanahy hianareo, dia hahatanteraka amin’ ny nofo va ankehitriny?4 Moa izany zavatra be izany dia efa niaretanareo foana, raha dia foana tokoa izany?5 Ary Izay manome anareo ny Fanahy sy mahavita asa lehibe eo aminareo, moa avy amin’ ny asan’ ny lalàna va izany, sa avy amin’ ny fitoriana ny finoana ?6 Dia tahaka an’ i Abrahama nino an’ Andriamanitra, ka dia nisaina ho fahamarinany izany.7 Koa fantaro fa izay amin’ ny finoana no zanak’ i Abrahama.8 Ary satria hitan’ ny Soratra Masina rahateo fa amin’ ny finoana no anamarinan’ Andriamanitra ny jentilisa, dia nitory ny filazantsara tamin’ i Abrahama rahateo izy, nanao hoe: Aminao no hitahiana ny firenena rehetra;9 ka dia izay amin’ ny finoana notahina mbamin’ i Abrahama mpino.10 Fa izay rehetra amin’ ny asan’ ny lalàna dia eo ambanin’ ny fanozonana; fa voasoratra hoe: Voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatò ny zavatra rehetra voasoratra ao amin’ ny bokin’ ny lalàna.11 Ary hita marimarina fa amin’ ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan’ Andriamanitra; fa ny marina amin’ ny finoana no ho velona.12 Ary ny lalàna tsy araka ny finoana; fa izay mahatandrina izany no ho velona aminy.13 Kristy nanavotra anay tamin’ ny ozon’ ny lalàna, satria tonga voaozona hamonjy anay Izy; fa voasoratra hoe: Voaozona izay rehetra mihantona amin’ ny hazo,14 mba ho tonga amin’ ny jentilisa ny fitahiana an’ i Abrahama ao amin’ i Kristy Jesosy, ary mba horaisintsika amin’ ny finoana ny teny fikasana ny amin’ ny Fanahy.

Finoana sa Lalàna sa Nofo ?

Maro toy izany ireo fanontaniana apetrak’i Paoly eo anatrehan’ny fivilian- dalana hita teo amin’ireo Galatiana kanefa dia izy ihany no mitondra ny valiny sy manazava izay ho raisintsika ho fananarana sy hanamafisana orina ny finoantsika. Arak’izany dia azo lazaina ho fahamarinana ny hoe, na efa nahalala ny Tompo aza ianao tahaka ireto Galatiana ireto, dia mety hivily làlana. Adidin’ny zoky ara-panahy tokoa ny mamangy, mampahery sy manitsy ireo nomen’Andriamanitra ho ahiana.

Valiny 1. Tamin’ny Finoana irery ihany (SOLA FIDE).

Finoana no ahafahana mandray ny famonjena sy ny teny fikasana ary hitomboana amin’izany. « … avy amin’ny Finoana sy ho amin’ny Finoana … » (Romana 1.17). Mba ho famerenana ny maro amin’izany finoana marina izany dia naka ohatra an’i Abrahama, izay mbola mijanona ho modely ho antsika mandraka ankehitriny, i Paoly.

Valiny 2. Lalàna tsy manavotra fa mitondra ozona.

Abaribarin’i Paoly eto fa eo anatrehan’ny lalàna izay tsy tanterahintsika dia “ozona” no entiny, ary manaisotra antsika amin’ilay teny fikasana efa nomen’Andriamanitra an’i Abrahama izany. Samy efa niharan’izany ozona izany avokoa na izaho na ianao satria efa samy nandika ny lalàna. Eo indrindra no ijoroan’i Jesosy Kristy ho vahaolana ho ahy sy ho anao, hanala antsika amin’ny ozon’ny lalàna (13). Ny famonjena vitan’i Jesosy no hany làlana tokana ahafahantsika jentilisa ho tonga zanaky ny teny fikasana.

Fanentanana :

Miverena amin’ny ilay Fitiavana voalohany. Tano mafy ny Finoana nahavonjy anao, dia ilay Fitiavan’i Kristy izay antoka tsy miova omaly, anio ary mandrakizay.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly