Mana voalahatra 14 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 15... Ny tao aoriana Mana voalahatra 12...

Mana voalahatra 14 Desambra 2020

GALATIANA 2.11-21

FANOHERAN’I PAOLY AN’I PETERA

11 Ary nony tonga tany Antiokia Kefasy, dia nanohitra azy nifanatrika aho, satria hita fa nanan-tsiny izy.12 Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin’ i Jakoba, dia niara-nihinana tamin’ ny jentilisa ihany izy; fa nony tonga ireo, dia nihatakataka izy ka niala, satria natahotra ny momba ny famorana izy.13 Ary ny Jiosy sasany koa niara-nihatsaravelatsihy taminy, ka Barnabasy avy aza mba voataonan’ ny fihatsaram-belatsihiny koa.14 Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinan’ ny filazantsara ireo, dia hoy izaho tamin’ i Kefasy teo anatrehan’ ny olona rehetra: Raha hianao izay tena Jiosy aza no manao tahaka ny fanaon’ ny jentilisa, fa tsy tahaka ny fanaon’ ny Jiosy, nahoana ny jentilisa no terenao hanao tahaka ny fanaon’ ny Jiosy?15 Taranaky ny Jiosy isika, fa tsy mba mpanota avy amin’ ny jentilisa,16 nefa nony fantatsika fa tsy hamarinina amin’ ny asan’ ny lalàna ny olona, fa amin’ ny finoana an’ i Jesosy Kristy, dia nino an’ i Kristy Jesosy koa isika mba hohamarinina amin’ ny finoana an’ i Kristy, fa tsy amin’ ny asan’ ny lalàna, satria tsy misy nofo hohamarinina amin’ ny asan’ ny lalàna.17 Fa raha mitady hohamarinina ao amin’ i Kristy isika, nefa ny tenantsika no hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria izany!18 Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray, dia mampiseho ny tenako fa diso aho.19 Fa raha izaho, dia tamin’ ny lalàna no nahafatesako ny amin’ ny lalàna, mba ho velona ho an’ Andriamanitra aho.20 Voahombo miaraka amin’ i Kristy amin’ ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ ny nofo dia ivelomako amin’ ny finoana ny Zanak’ Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy.21 Tsy mahafoana ny fahasoavan’ Andriamanitra aho; fa raha avy amin’ ny lalàna ny fahamarinana, dia maty foana Kristy.

Ny fitondrantenan’i Petera (11-14).

Mafy ny fanakianan’i Paoly an’i Petera. Nihatakataka tamin’ny fihombonana tamin’ireo mpino jentilisa i Petera rehefa tonga ny hiraka avy tany amin’i Jakoba. Ho an’i Paoly, mifanohitra amin’ny fanambarana azon’i Petera avy tamin’ny Tompo ny fitondran-tenany. Andriamanitra no nampiseho taminy, ary resy lahatra i Petera, fa tsy mizaha tavan’olona Izy. (Asa 10.18, 34- 35). Petera anefa toa matahotra ny fijerin’ireo Jiosy azy miara-misakafo amin’ny jentilisa. Nanao teny mahery i Paoly manoloana hetsika toa mampiseho fanambaniana ny mpino jentilisa izay tsy voafora, sy hetsika miatsaravelatsihy, izay nahasarika na dia i Barnabasy aza.

Ny fanazavana nentin’i Paoly (15-21).

Tsy manambany ny lalàna akory i Paoly. Miteny izy ao amin’ny Romana 7.12 hoe «Masina tokoa ny lalàna… sady marina no tsara». Tsy ny lalàna, fa ny fombafomba no nahatonga ny Jiosy nihevitra fa izy ireo dia masina loatra, ka tsy afaka hiara-hisakafo amin’ny jentilisa. Fa i Paoly kosa milaza ny fitoviany amin’i Petera amin’ny fampiasany ny hoe « isika », amin’ny filazany fa ny finoana an’i Jesoa Kristy irery no manamarina azy ireo. (16-17). Noho izany, tsy ambony noho ny jentilisa ny Jiosy, samy mpanota, samy mila famonjena sy finoana an’i Jesoa. Ny herin’ny Filazantsara no tena tian’i Paoly hamafisina amin’ireo fiangonana any Galatia (21). Hitantsika tao amin’ny toko 1 mantsy fa nanadino izany izy ireo.

Fahamarinana :

« Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra; tsy avy amin’ny asa, fandrao hisy hirehareha. » (Efesiana 2.8-9).

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly