Mana voalahatra 12 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 14... Ny tao aoriana Mana voalahatra 11...

Mana voalahatra 12 Desambra 2020

GALATIANA 1.11-24

NY ANTSON’I PAOLY

11 Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny amin’ ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon’ ny olona izany.12 Fa izaho tsy nandray azy tamin’ olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin’ ny fanambaran’ i Jesosy Kristy ihany.13 Fa efa renareo ny toetro fahiny tamin’ ny fivavahan’ ny Jiosy, fa nanenjika ny fiangonan’ Andriamanitra efa izay tsy izy aho ka nandrava azy;14 ary nandroso tamin’ ny fivavahan’ ny Jiosy mihoatra noho ny maro izay indray mihira amiko eo amin’ ny fireneko aho ka fatra-pitana ny fampianarana voatolotry ny razako indrindra.15 Fa raha sitrak’ Andriamanitra, Izay nanokana ahy hatrany an-kibon’ ineny ny niantso ahy tamin’ ny fahasoavany,16 ny nampiseho ny Zanany tato anatiko, mba hitoriako Azy any amin’ ny jentilisa, niaraka tamin’ izay dia tsy naka saina tamin’ ny nofo aman-drà aho,17 ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin’ izay Apostoly talohako aho, fa lasa nankany Arabia, dia niverina ho any Damaskosy indray.18 Ary rehefa afaka telo taona, dia niakatra tany Jerosalema hamangy an’ i Kefasy aho ka nitoetra tao aminy dimy ambin’ ny folo andro.19 Nefa ny Apostoly sasany dia tsy nisy hitako afa-tsy Jakoba, rahalahin’ ny Tompo.20 Ary izay zavatra soratako aminareo, indro, eo anatrehan’ Andriamanitra fa tsy mandainga aho.21 Rehefa afaka izany, dia tonga tany amin’ ny tany Syria sy Kilikia aho;22 ary tsy mbola fantatry ny fiangonana any Jodia, izay ao amin’ i Kristy, ny tarehiko.23 Fa nandre ihany izy hoe: Ilay mpanenjika antsika fahiny, indro izy ankehitriny mitory ny finoana izay noravany fahiny.24 Ary dia nankalazany an’ Andriamanitra aho.

Faneken’i Paoly ny Filazantsara (11-17).

Ny antson’i Paoly dia azony avy hatrany avy amin’i Jesoa. Izay izany no idealy. Ny fanontaniana mety mipetraka amintsika dia hoe : Ahoana no hahafantarako fa antson’i Kristy no novaliako. Sarotra no mamaly izany. I Paoly anefa toa manome soritra mety hanampy antsika. Nanokana taona vitsivitsy izy niaraka tamin’ny Tompo niomanany ary mety nandritra izany fotoana izany no nakany toky ny antson’Andriamanitra ho azy. Manamarina izany ny voalaza momba azy any amin’ny Asa 9. Na dia misy tenin’olona milaza amintsika ny heviny momba ny antsontsika aza, dia tena ilaina ny fanamafisana avy any amin’Andriamanitra izay miantso. Avy eo dia ianao ihany no afaka hilaza na izay tokoa na tsia.

Fanekena an’i Paoly ho apostoly (18-24).

Eto i Paoly dia milaza fa tao aorian’izay antso izay, dia nihaona tamin’ireo apostoly nahafantatra an‘i Jesoa talohany izy. Tsy nohamaivaniny izany ilay hoe, misy olona azo raisina tahaka ny « zoky ara- panahy » na koa « loholona ». Nilaza izy teo ambony fa na dia nahafantatra tsara ny fivavahan’ny Jiosy aza, dia nila nanavao ny sainy tanteraka satria diso ny heviny momba an’i Jesoa teo aloha. Voalazan’i Paoly koa fa tena fankalazana an’Andriamanitra no nataon’ireo fiangonana tao Joda, rehefa hitany fa ilay mpanenjika dia lasa mpitory ny asam- pamonjen’i Kristy (22-24).

Fampieritreretana :

Na iza na iza dia hain’Andriamanitra ny manova azy, satria hain’Andriamanitra ny zavatra rehetra. (Matio 19.26).

Rehefa mitranga izany dia rariny isika raha mankalaza ny Anarany.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly