Mana voalahatra 11 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 12... Ny tao aoriana Mana voalahatra 10...

Mana voalahatra 11 Desambra 2020

GALATIANA 1.1-10

MITENY NY MARINA AM-PITIAVANA

Fiarahabana

1 Paoly Apostoly – tsy avy tamin’ olona, na tamin’ ny alalan’ olona, fa tamin’ ny alalan’ i Jesosy Kristy sy Andriamanitra Ray, Izay nanangana Azy tamin’ ny maty -2 mbamin’ ny rahalahy rehetra izay ato amiko, mamangy ny fiangonana atỳ Galatia:3 ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika,4 Izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika, hanafahany antsika amin’ izao miara-belona ratsy fanahy izao, araka ny sitrapon’ Andriamanitra Raintsika;5 ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena.

Fananarana ny Galatiana noho ny fivadibadihany, sy ny fanambarana ny mah’ Apostoly an’ i Paoly

6 Gaga aho, raha mifindra faingana toy izao hianareo hiala amin’ izay efa niantso anareo tamin’ ny fahasoavan’ i Kristy ho amin’ ny filazantsara hafa,7 izay tsy filazantsara akory, fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka ta-hamadika ny filazantsaran’ i Kristy.8 Fa na izahay, na anjely avy any an-danitra aza, no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notorinay taminareo, aoka ho voaozona izy.9 Araka ny voalazanay fahiny no lazaiko indray ankehitriny: Raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay efa noraisinareo, aoka ho voaozona izy,10 Ary ankehitriny, olona va no ilako fitia, sa Andriamanitra? Sa mila sitraka amin’ olona aho? Raha mbola mila sitraka amin’ olona aho, dia tsy mpanompon’ i Kristy.

Fitiavan’i Paoly (1-5).

Taratasy ho an’ireo fiangonana any Galatia no soratan’i Paoly. Ao amin’ny Testamenta Vaovao ny tanjon’ny taratasy na epistily dia ny hanambara fahamarinana izay avy any amin’ny tsindrimandrin’Andriamanitra. Ao anatin’ny fiarahabana, na inona na inona fanambarana na fahamarinana holazain’i Paoly, dia lazainy aloha fa mitovy Ray izy sy ireo mpino ao amin’ny fiangonana ao Galatia (4), maniry soa sy fiadanana ho azy ireo izy. Toa mampiseho izany fa ny fitiavana no voalohany, ary tsy manakana filazana fahamarinana na fihetseham-po izany.

Miandrandra fatratra ny famindrampon’ny Tompo.

Ilay sarin-teny eo amin’ny andininy faharoa dia maneho fa tena te hahazo famindrampo ny mpanao salamo eto. Inona moa no andrasan’ny ankizilahy sy ny ankizivavy amin’ny tanan’ny Tompony? Miandry izay baiko omeny mba hanarahana izany antsakany sy an-davany. Isika koa miandry ny fitarihan’ny Tompo ny fiainan- tsika mba tsy hivily ankavia na ankavanana fa hanao ny sitrapony.

Figagàn’i Paoly (6-10)

Ny figàgana dia milaza fa mahita toe-javatra tsy mahazatra, ka mampametrapanontaniana. Gaga i Paoly fa toa haingana be ny fiodinan’ ireo mpino ao Galatia tamin’ny Filazantsara marina. Soa ihany i Paoly fa tsy nisalasala nilaza ny fihetseham-pony sy ny zava-misy amin’ny mahaapostoly azy. Zava-dehibe tamin’i Paoly ny filazana fa ireo manoro làlana diso na manova ny hafatra avy any amin’Andriamanitra dia voahozona. Mitovy tanteraka ny teny ao amin’ny and 8 sy 9. Isika tsy mahafantatra ny valintenin’ireo mpino, fa ny mahafaly dia nisy olona nilaza tamin’izy ireo ny fomba fijeriny. Aza atao tsinontsinona ny filazana na ny fanontanian’ny olona iray momba ny làlam-pinoana izoranao. Izany no azahoanao mandroso, manitsy raha mandeha amin’ny làlana diso ianao na somary nihataka kely

Fampianarana :

Ny resaka hifanaovantsika samy Kristiana momba ny finoantsika dia rariny raha resaka hampitombo antsika. Kanefa aleo tsy misaraka ny fitiavana sy ny filazana ny fahamarinana. (Efesiana 4.15)

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly