Mana voalahatra 10 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 11... Ny tao aoriana Mana voalahatra 09...

Mana voalahatra 10 Desambra 2020

SALAMO 123.1-4 

MIANDRANDRA FAMONJENA!

Fanantenana an’ Andriamanitra hanafaka amin’ ny fanebahana sy ny fanamavoana

1 Fihirana fiakarana. Aminao no anandratako ny masoko, Ry Mpitoetra any an-danitra ô.

2 Indro, toy ny fijerin’ ny ankizilahy Ny tanan’ ny tompolahiny, Ary toy ny fijerin’ ny ankizivavy Ny tanan’ ny tompovaviny, No fijerintsika an’ i Jehovah Andriamanitsika, Mandra-pamindra fony amintsika.3 Mamindrà fo aminay, Jehovah ô, mamindrà fo aminay; Fa tototry ny fanamavoana loatra izahay;4 Eny, tototry ny famingavingan’ ny miadana ny fanahinay, Sy tototry ny fanamavoan’ ny mpiavonavona.

Mitodika any amin’ny Tompo.

Vavaka mitalaho mba hahazo famindrampo sy famonjena. Aiza izy no mitodika? Mahafinaritra rehefa mahita olona miantoraka amin’ny Tompo ao anaty ady sy fahoriana. Tena tsy diso adiresy fa tena mivantana amin’Ilay tena Mpamonjy sy Mpamaha olana. Ilay mitoetra ao an-danitra dia tsy iza fa Ilay namorona ny olona ka mahafantatra ny momba azy rehetra. avelany hiseho sy hitranga io olana sy aretina ary zava-manahirana isan-karazany io mba hanehoany fa Izy irery ihany no mahavita mamaha sy manasitrana ary mandamina izany. Aleloia.

Miandrandra fatratra ny famindrampon’ny Tompo.

Ilay sarin-teny eo amin’ny andininy faharoa dia maneho fa tena te hahazo famindrampo ny mpanao salamo eto. Inona moa no andrasan’ny ankizilahy sy ny ankizivavy amin’ny tanan’ny Tompony? Miandry izay baiko omeny mba hanarahana izany antsakany sy an-davany. Isika koa miandry ny fitarihan’ny Tompo ny fiainan- tsika mba tsy hivily ankavia na ankavanana fa hanao ny sitrapony.

Fa maninona no miandrandra famindrampo?

Raha dinihina ny zavatra nataontsika dia tsy mendrika hahazo n’inonan’inona amin’ny Tompo. Nohon’ny fahasoavany anefa dia nahazo famindrampo isika satria tiany ka nomeny ny Zanany lahy tokana mba hamonjy antsika. Raha tahotra no ijeren’ny ankizilahy sy ny ankizivavy ny tompony, fahasoavana kosa no andrasantsika amin’ny Tompo na dia eo aza ny tsy fahatanterahana satria efa nohamarinina tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy isika.

Mahereza ary ka aza kivy fa manàna fotsiny finiavana hanao izay mahafaly ny Tompo.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly