Mana voalahatra 09 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 10... Ny tao aoriana Mana voalahatra 08...

Mana voalahatra 09 Desambra 2020

SALAMO 122.1-9

1 Fihirana fiakarana. Nataon’ i Davida. FALY aho, raha hoy izy ireo tamiko: Andeha isika ho any an-tranon’ i Jehovah.2 Ny tongotray efa mijoro Eo anatin’ ny vavahadinao, ry Jerosalema ô,3 Dia hianao ry Jerosalema, izay efa vita Tahaka ny tanàna efa voalamina tsara;4 Any no iakaran’ ny firenena, Dia ireo firenen’ i Jehovah (Lalàna amin’ ny Isiraely izany). Mba hisaotra ny anaran’ i Jehovah.5 Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, Dia ny seza fiandrianan’ ny mpianakavin’ i Davida.6 Mangataha fiadanana ho an’ i Jerosalema; Hambinina anie izay tia anao;7 Fiadanana anie ho ao anatin’ ny mandanao; Fanambinana anie ho ao an-dapanao8 Noho ny rahalahiko sy ny namako No hanaovako hoe Fiadanana anie ho ao anatinao.9 Noho ny tranon’ i Jehovah Andriamanitsika Dia hitady izay hahatsara anao aho.

TOERANA MAHA-TE HONINA!

Mifampitaona ny mpino.

Mitaona ny olona ho aiza ianao? Ny zanak’Israely tamin’ny fotoan’andro dia nifampitaona ho any an-tranon’i Jehovah dia ny tempoly tao Jerosalema izany. Marihina aloha fa tsy nisy toerana nihaonana tamin’ny Tompo afa-tsy tao amin’ny tempoly tao Jerosalema tamin’izany. Efa taty aorian’i Jesoa vao nisy ny Synagoga. Tsy maintsy miakatra any tamin’ireo fety telo lehibe nasain’ny Tompo notandremana. Fetin’ny tabernakely, ny Paska ary ny pentekosta.Fifaliana ny handeha hidera sy hankalaza ny Tompo ary fahafinaretana ny miaraka handeha ho any.Mbola toy izany ve ny fifalian’ny mpino amin’izao fotoana izao raha ho any an-tranon’ny Tompo.

Voatahy izay tia an’i Jerosalema.

Tanana nofidin’Andriamanitra mba hiantsoana ny Anarany talohan’ny nahatongavan’i Jesoa i Jerosalema. Vahoaka nofidiny manokana mba hanehoana ny heriny sy ny voninahiny ny Zanak’Israely. Halan’ny firenena maro Israely hatramin’izao. Ho valian’ny Tompo anefa izay rehetra manisy ratsy azy fa izay mivavaka ho azy kosa hahazo fitahiana satria mbola tian’ny Tompo foana izy na dia maditra aza. Fiadanana anie ho ao anatinao. Isika ilay zanak’Israely vokatry ny asam-pamonjena nataon’I Jesoa. Miaina ao amin’ny Jerosalemantsika amin’ny fiadanana isika satria Mankato sy midera ary manome voninahitra ny Tompo. Mbola hiaina amin’ny fiadanana tonga lafatra koa isika rehefa tofa tonga any amin’ilay Jerosalema vaovao. Alohan’izany anefa dia tokony hahafinaritra antsika mandrakariva ny midera sy misitraka ny fahasoavana omen’ny Tompo isan’andro ao amin’i Jesoa kristy.

Dera :
Tiako ny mitoetra eo anilanao Tompo o! ka misitraka ny zava-tsoa ao an-tranonao