Mana voalahatra 08 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 09... Ny tao aoriana Mana voalahatra 07...

Mana voalahatra 08 Desambra 2020

JEREMIA 52.17-34

17 Ary ireo andry varahina teo amin’ ny tranon’ i Jehovah sy ny fitoeran-tavin-drano sy ny tavin-drano varahina lehibe, izay teo amin’ ny tranon’ i Jehovah, dia novakivakin’ ny Kaldeana, ka nentiny ho any Babylona ny varahina rehetra.18 Ary nentiny koa ny vilany fandraofan-davenona sy ny sotron’ afo sy ny antsy sy ny lovia famafazana sy ny lovia kely mbamin’ ny fanaka varahina rehetra izay nenti-nanao fanompoam-pivavahana.19 Ary nentin’ ny lehiben’ ny mpiambina koa ny lovia sy ny fitoeran-davenon-jiro sy ny lovia famafazana sy ny fandraofan-davenona sy ny fanaovan-jiro sy ny lovia kely sy ny kapoaka na ny volamena na ny volafotsy dia samy nentin’ ny lehiben’ ny mpanapaka avokoa,20 ary ny andry roa sy ny tavin-drano lehibe iray atỳ ny omby varahina roa ambin’ ny folo, Izay teo ambanin’ ny fitoeran-tavin-drano, izay nataon’ i Solomona mpanjaka ho an’ ny tranon’ i Jehovah; ny varahina tamin’ izany fanaka rehetra izany dia tsy hita lanja.21 Fa ny andry, dia valo ambin’ ny folo hakiho no hahavony, ary roa ambin’ ny folo hakiho ny manodidina azy; ary ny hateviny dia voantondro efatra, fa poakaty izy.22 Ary nisy kapitaly varahina teo aminy; dimy hakiho no hahavon’ ny kapitaly anankiray, ka nisy harato sy ampongabendanitra manodidina ny kapitaly, samy varahina avokoa izy. Ny andry faharoa koa sy ny ampongabendanitra dia mba tahaka izany ihany koa.23 Ary nisy ampongabendanitra enina amby sivi-folo teo ivelany; ary ny ampongabendanitra rehetra manodidina ny harato dia zato.24 Ary ny lehiben’ ny mpiambina nisambotra an’ i Seraia mpisoronabe sy Zefania mpisorona manarakaraka ary mpiandry varavarana telo lahy;25 ary tao an-tanàna no nisamborany ny tandapa anankiray, mpifehy ny miaramila, ary fito lahy tamin’ izay mpitoetra eo anatrehan’ ny mpanjaka, izay hita tao an-tanàna, ary ny mpanoratry ny komandin’ ny miaramila, izay mpandamina ny ho miaramila, sy ny olona tompon-tany enim-polo lahy izay hita teo an-tanàna,26 dia nosamborin’ i Nebozaradana, lehiben’ ny mpiambina, ireo ka nentiny ho any amin’ ny mpanjakan’ i Babylona tao Ribla.27 Dia novonoin’ ny mpanjakan’ i Babylona tao Ribla any amin’ ny tany Hamata ireo. Toy izany no nitondrana ny Joda ho babo niala tamin’ ny taniny.28 Izao no olona izay nentin’ i Nebokadnezara ho babo tamin’ ny taona fahafito, Jiosy telo amby roa-polo sy telo arivo;29 tamin’ ny taona fahavalo ambin’ ny folo nanjakan’ i Nebokadnezara dia roa amby telo-polo amby valon-jato no olona nentiny ho babo avy tany Jerosalema;30 tamin’ ny taona fahatelo amby roa-polo nanjakan’ i Nebokadnezara dia Jiosy dimy amby efa-polo amby fiton-jato no nentin’ i Nebozaradana, lehiben’ ny mpiambina, ho babo. Ny tontalin’ izy rehetra dia enin-jato amby efatra arivo. 31 Ary tamin’ ny andro fahadimy amby roa-polo tamin’ ny volana faharoa ambin’ ny folo tamin’ ny taona fahafito amby telo-polo taorian’ ny namaboana an’ i Joiakina, mpanjakan’ ny Joda, tamin’ ny taona vao nanjakan’ i Evila-merodaka, mpanjakan’ i Babylona, dia nasandrany hiala tao an-trano-maizina Joiakina, mpanjakan’ ny Joda.32 Dia nitenenany soa izy, ka ny seza fiandrianany dia nataony ambony noho ny seza fiandrianan’ ireo mpanjaka namany tao Babylona.33 Ka dia novan’ i Joiakina ny fitafiany fony izy mbola tao an-trano-maizina; ary nihinan-kanina teo anatrehany mandrakariva izy tamin’ ny andro niainany rehetra.34 Ary ny hanina nohaniny dia hanina homena avy amin’ ny mpanjakan’ i Babylona, araka ny tokony ho anjarany isan-andro isan-andro tamin’ ny andro rehetra niainany mandra-pahafatiny.


ANDRIAMANITRA TOMPON’NY TENY FARANY

Rava sy voaroba ny Tempoly.

Zava-dehibe teo amin’ny Zanak’Israely ny Tempoly. Fototra niorenan’ny fivavahany sy ny maha-izy azy mihitsy. Norobain’ny mpanani-bohitra sy nangalariny ireo fitaovana rehetra nampiasaina tao amin’ny Tempolin’i Jerosalema (17-23). Ankoatr’izany dia voasambotra sy novonoin’ny Babyloniana koa ny mpisoronabe ; ireo mpandraharaha tao amin’ny Tempoly sy ireo mpitondra ny Joda ary jiosy maro hafa koa. Rava ny Tempoly izay itoeran’ny fanatrehan’Andriamanitra…

Vaovao mahafaly :

Jesoa Kristy dia milaza fa tsy any Jerosalema izany hoe tsy ao amin’ny Tempoly no hivavahana fa ny tena mpivavaka dia hivavaka amin’ny Ray amin’ny fanahy sy ny fahamarinana (Jaona 4.21-24). Mpivavaka toa izany ve aho ? Nefa lehibe sy tsy takatry ny saina ny fahasoavan’Andriamanitra. Ny ampahany farany amin’ity Bokin’i Jeremia ity dia faminaniana iray mitantara ny famindram-po nasehon’i Evila Merodaka, mpanjakan’i Babylona an’i Joiakina tany amin’ny fahababoana. Mampiseho amintsika fa na dia nalefan’Andriamanitra any amin’ny fahababoana aza ny olony dia mbola eo ambany fahasoavany hatrany . Izy no mbola miahy ny olony ary tompon’ny teny farany amin’ny zavatra rehetra. Novana ny fitafian’i Joiakina (33) ary nahazo ny anjara sakafo sahaza ho azy izy (34). Tsy mandrakizay ny henatra hahazo ny taranak’i Joda fa mbola mitàna ny teny fampanantenany tamin’i Davida Andriamanitra na dia any amin’ny fahababoana aza izy.

Fampaherezana :

« Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany » (Jeremia 29.11)