Mana voalahatra 07 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 08... Ny tao aoriana Mana voalahatra 4 Desambra...

Mana voalahatra 07 Desambra 2020

JEREMIA 52.1-16

ANDRIAMANITRA MARINA

1 Iraika amby roa-polo taona Zedekia, fony izy vao nanjaka, ary iraika ambin’ ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema; ary ny anaran-dreniny dia Hamotala, zanakavavin’ i Jeremia avy any Libna.2 Ary nanao izay ratsy eo imason’ i Jehovah izy, araka izay rehetra nataon’ i Joiakima.3 Fa ny fahatezeran’ i Jehovah no nahatongavan’ izany tamin’ i Jerosalema sy ny Joda ambara-pandroakany azy tsy ho eo anatrehany. Ary Zedekia niodina tamin’ ny mpanjakan’ i Babylona.4 Ary tamin’ ny andro fahafolo tamin’ ny volana fahafolo tamin’ ny taona fahasivy nanjakan’ i Zedekia, dia tonga Nebokadnezara, mpanjakan’ i Babylona, sy ny miaramilany rehetra, hamely an’ i Jerosalema, ka nitoby tandrifiny sady nanao tilikambo manodidina azy izy.5 Ary ny tanàna dia nataony fahirano hatramin’ ny fahiraika ambin’ ny folo taona nanjakan’ i Zedekia mpanjaka.6 Ary tamin’ ny andro fahasivy tamin’ ny volana fahefatra dia mafy ny mosary tao an-tanàna, fa tsy nisy hanina ho an’ ny olona tompon-tany.7 Ary nisy voabanga ny tanàna, dia nandositra alina ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin’ ny lalana mankamin’ ny vavahady tanelanelan’ ny mànda roa, izay eo anilan’ ny sahan’ ny mpanjaka (fa ny Kaldeana nanodidina ny tanàna), ka nandeha tamin’ ny lalana mankeny amin’ ny tani-hay.8 Ary ny miaramilan’ ny Kaldeana nanenjika ny mpanjaka ka nahatratra an’ i Zedekia teny amin’ ny tani-hay any Jeriko; dia nipariaka nandao azy ny miaramilany rehetra.9 Ary voasambotra ny mpanjaka ka nentiny niakatra ho any amin’ ny mpanjakan’ i Babylona tao Ribla any amin’ ny tany Hamata, ka dia notsaraina tao izy.10 Ary ny mpanjakan’ i Babylona namono ny zanakalahin’ i Zedekia teo imason-drainy; ary ny mpanapaka ny Joda rehetra koa dia novonoiny tao Ribla.11 Ary nopotsiriny ny mason’ i Zedekia, dia nafatotry ny mpanjakan’ i Babylona tamin’ ny gadra varahina izy ka nentiny nankany Babylona ary nataony tao an-trano-maizina mandra-pahafatiny.12 Ary tamin’ ny andro fahafolo tamin’ ny volana fahadimy tamin’ ny taona fahasivy ambin’ ny folo nanjakan’ i Nebokadnezara, mpanjakan’ i Babylona, dia tonga tany Jerosalema Nebozaradana, lehiben’ ny mpiambina, mpanompon’ ny mpanjakan’ i Babylona,13 ka nandoro ny tranon’ i Jehovah sy ny tranon’ ny mpanjaka mbamin’ ny trano rehetra tany Jerosalema: ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin’ ny afo avokoa.14 Ary ny mànda rehetra manodidina an’ i Jerosalema dia noravan’ ny miaramilan’ ny Kaldeana rehetra, izay nanaraka ny lehiben’ ny mpiambina.15 Ary ny sasany tamin’ ny olona malahelo mbamin’ ny olona sisa tao an-tanàna sy izay efa nandositra nanatona ny mpanjakan’ i Babylona mbamin’ ny vahoaka maro be sisa dia nentin’ i Nebozaradana, lehiben’ ny mpiambina, ho babo avokoa.16 Nefa ny olona malahelo dia namelan’ i Nebozaradana, lehiben’ ny mpiambina, ihany mba ho mpamboatra tanimboaloboka sy ho mpiasa tany.

Andriamanitra manome safidy.

Zedekia no mpanjaka farany nanjaka tany Joda. Toy ny ankamaroan’ireo mpanjakan’ny Joda sy Israely teo alohany dia nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah izy. Andriamanitra tamin’ny alalan’i Mosesy dia nanome safidy mazava ho an’ny olon’ny fanekem-pihavanana. Safidy hanao ny tsara na ny ratsy, hankato na handa an’Andriamanitra, hiaina eo ambann’ny fankasitrahana na ny fitsaran’Andriamanitra (Deoteronomia 30.15). Na dia nampanantena hifidy ny tsara aza ny zanak’Israely (Josoa 24.16-28) dia matetika izay ratsy mandrakariva no nataony : tsy nampiomana ny fony hitady an’i Jehovah (2Tantara 12.14), tsy nitana ny fanekena (Deoteronomia 31.29) ary nanaraka Andriamani-kafa sy nanompo azy.

Nefa mitsara ihany koa.

Ny andininy faha- 8 hatramin’ny faha 11 eto dia mamintina ny fitsaran’Andriamanitra ireo mpanjakan’i Joda : mandositra eo anatrehan’ny fahavalony saingy tratra, voasambotra ka notsaraina, novonoin’ny nandresy azy teo imasony ny zanany sy ireo mpanapaka niaraka taminy, nopotseriny ny masony ary nigadra tany an-tranomaizina tany amin’ny fahababoana mandra-pahafatiny. Nihatra tamin’ny olona koa anefa izany fitsarana izany satria rava sy may ny tempoly, ny tranon’ny mpanjaka sy ireo trano lehibe rehetra, rava ny manda ary lasan-ko babo ny vahoaka ka olona malahelo vitsivitsy sisa no tavela.

Hafatra:

« Koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana, ho an’ny olona rehetra, ho an’ny mpanjaka mbamin’izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra sy ny fahamaotinana rehetra. Izany no tsara ka ankasitrahana eo imason’Andriamanitra, Mpamonjy antsika » (2 Timoty 2.1-3)

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly