Mana voalahatra 03 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 4 Desambra... Ny tao aoriana Mana voalahatra 02...

Mana voalahatra 03 Desambra 2020

JEREMIA 50.33-46

ANDRIAMANITRA MAHERY : MIADY HO AN’NY OLONY

33 Izao no lazain’ i Jehovah, Tompon’ ny maro: Niara-nampahorina ny Zanak’ Isiraely sy ny taranak’ i Joda; Ary izay rehetra namabo azy dia mihazona azy mafy ka tsy mety mandefa azy.34 Mahery ny Mpanavotra azy, Jehovah, Tompon’ ny maro, no anarany; Handahatra ny adiny tokoa Izy, mba hampiadana ny tany sy hampangovitra ny mponina any Babylona kosa.35 Indro! hisy sabatra hamely ny Kaldeana mbamin’ ny mponina any Babylona sy ny mpanapaka azy sy ny olon-kendriny, hoe Jehovah.36 Indro! hisy sabatra hamely ny mpibedibedy, ka ho very saina izy; Indro! hisy sabatra hamely ny lehilahy maheriny, ka hivadi-po izy.37 Indro! hisy sabatra hamely ny soavaliny sy ny kalesiny mbamin’ ny olona samy hafa firenena rehetra ao aminy, ka ho tonga toy ny vehivavy ireny! Indro! Hisy sabatra hamely ny firaketany, ka horobaina izany.38 Ny fihantonan’ ny andro no mahatankina ny ranony; Fa tany be sarin-javatra voasokitra izy, ary ny sampiny mahatahotra mahadala azy.39 Koa ny bibi-dia any an-efitra sy ny kary sy ny ostritsa no honina ao; Tsy honenana intsony mandrakizay izy ary tsy hitoerana hatramin’ ny taranaka fara-mandimby.40 Toy ny nandravan’ Andriamanitra an’ i Sodoma sy Gomora mbamin’ ny tanàna eny akaikiny, hoy Jehovah, no tsy hisian’ olona honina any na zanak’ olombelona hivahiny any.41 Indro, misy firenena avy any avaratra, dia firenena lehibe sy mpanjaka maro no mitsangana avy any amin’ ny faran’ ny tany.42 Tsipika sy lefona no entiny; Lozabe sy tsy mamindra fo izy, ny feony dia mirohondrohona toy ny ranomasina, sady mitaingin-tsoavaly izy ary voaomana tahaka ny lehilahy ho amin’ ny ady, hamely anao, ry Babylona zanakavavy.43 Efa ren’ ny mpanjakan’ i Babylona ny lazany, ka miraviravy tànany izy; Fahoriana no mahazo azy, eny, fanaintainana tahaka ny vehivavy raha miteraka.44 Indro, toy ny fiakatry ny liona avy ao amin’ ny kirihitrala eny amoron’ i Jordana no hiakarany ho any amin’ ny misy ahitra mateza; Nefa hampandosiriko tampoka hiala ao aminy izy, ary izay olona anankiray voafidy no hotendreko hanapaka azy; Fa iza no tahaka Ahy, ary iza no hifandahatra amiko? Ary iza moa no mpiandry ondry mahajanona eo anatrehako?45 Koa henoy ny saina avy amin’ i Jehovah, izay nosaininy hamelezana an’ i Babylona, sy ny heviny izay noheveriny hamelezana ny tanin’ ny Kaldeana: Hoviraviraina tokoa ireny, dia ny kely indrindra amin’ ny ondry; Ho gaga azy tokoa ny saha fiandrasana azy.46 Noho ny antsoantso hoe: “Efa afaka Babylona”, dia mihorohoro ny tany, ary ny fitarainana dia re any amin’ ny firenena.

Andriamanitra miaro.

Raha nampahorian’ny mpanani-bohitra nanjanaka azy ny Israely sy Joda (33) dia maneho kosa ny Tompo eto fa Andriamanitra Mahery Izy (34) fa tsy toy ny mpanjakan’i Egypta izay nilan’ny Joda vonjy sy nantenainy hanavotra azy. Andriamanitra dia vonona ny handray an-tànana ny adiny ka hampiadana ny taniny sy hampikorontana ny mponin’ny Babylona (Jereo and 34 DIEM). Ny teny hoe handahatra ny adiny eto dia manambara fiarovana ara-dalàna mafonja toy ny ataon’ny mpisolovava mahay. Manana fahatokiana ery ny voampanga satria Andriamanitra mahery, mpanamarina no momba azy ka resy lahatra izy fa tsy hahatohitra azy ny fahavalony (Isaia 50.8-9). Toy ny efa manambara sahady an’i Jesoa Kristy mpisolovava antsika eo an- kavanan’Andriamanitra koa izany (1 Jaona 2.1).

Mampiasa ny fiadiana rehetra hamonjy ny olony.

Sady mahavariana no mampahatahotra ihany koa ny fitanisan’ity andalan-tsoratra masina ity ny karazam- piadiana ampiasain’Andriamanitra hanavotana sy hiarovana ny olony. Miverimberina eto ny teny hoe sabatra hamely ny fahavalo : ireo Kaldeana, ireo mpanapaka, ireo olona (35-36), ny tafika dia ny soavaly sy ny kalesy (37) ; ny toe-karena ambara amin’ny hoe ny firaiketana (37), eny hatramin’ny toetr’andro aza (38). Ny fitsaran’Andriamanitra dia miantefa amin’ny lafim-piainana manontolo eo amin’ny fiaraha-monina babyloniana. Vokany : Ho potika sy fongana tanteraka Babilona (39-40). Fampaherezana :

« Inona ary no holazaintsika ny amin’izany zavatra izany ? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no hahatohitra antsika » (Romana 8.31)

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly