Mana isan’andro 31 Janoary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 01... Ny tao aoriana Mana isan'andro 28 Janoary...

Mana isan’andro 31 Janoary 2022

LIOKA 7.18-23 F. 3

IZA ILAY MESIA ?

18 Ary ny mpianatr’i Jaona nanambara izany rehetra izany taminy.

19 Ary Jaona niantso ny mpianany roa lahy hankao aminy, dia naniraka azy hankany amin’ny Tompo hanao hoe: Hianao va Ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika?

20 Ary nony tonga tany aminy ireo lehilahy ireo, dia nanao hoe: Jaona Mpanao-batisa naniraka anay hankatỳ aminao hanao hoe: Hianao va Ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika?

21 Ary tamin’izany ora izany Jesosy dia nahasitrana olona maro tamin’ny rofy sy ny aretina sy ny fanahy ratsy sady nampahiratra ny jamba maro.

22 Dia namaly Izy ka nanao taminy hoe: Mandehana ianareo, ambarao amin’i Jaona izao hitanareo sy renareo izao; mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara.

23 Ary sambatra izay tsy ho tafintohina noho ny amiko.

Fanontanian’i Jaona (18-22):
Raha ny fahafantaran’i Jaona sy ny hafatra nentiny talohan’ny nigadrany, dia ho fitsarana no hihavian’ny Mesia (3.17). Fanasitranana sy asa soa anefa no tantarain’ny mpianany hany ka nisy fisalasalana tao anatiny. Naniraka ny mpianany hanontany an’i Jesoa izy. Tsy nanameloka azy Izy. Notanisainy ny asa ataony ho fampahatsiarovana azy ny asa voalaza fa hataon’ny Mesia (Isaia 35.5-6). Fanontaniana: Manana fanontaniana ny amin’i Jesoa Kristy ve ianao, na manahy ny amin’izay fitondrany ny fiainanao? Fantaro tsara izay mampanahy anao, ekeo fa misy izany ao aminao, anontanio Andriamanitra dia andraso ny valiny. Lesona: Arakaraky ny fahafantarantsika mazava sy anekentsika amim-pahatsorana izay ahiahintsika no ahafahantsika miatrika sy mamaha izany amim-pahatokiana ny Tompo.
Porofo manamarina fa Jesoa no Mesia (21-23):
Asa mivaingana no porofo nasain’i Jesoa notaterin’ny mpianatra tany amin’i Jaona: “…izao hitanareo sy renareo izao.” (22) mba hahazoany fa Izy no Mesia manatanteraka ireo asa efa nolazain’ny mpaminany (Isaia 35.5-6, 61.1). Voasoratra ho antsika koa ireo hanaporofoana fa efa tonga ny Mesia, Ilay Mpamonjy tonga ho an’ny olona rehetra (21, Lioka 2.10-11) sady mikarakara ny mahaolona manontolo.
Filazantsara ho an’ny malahelo (22b-23):
Nanana izay fiheverany momba ny Mesia ny jiosy ka tafintohina tamin’i Jesoa. Tsy nandray ilay tena Mesia, Mpamonjy efa tonga ho azy izy ireo. Raisin’Andriamanitra ho ao anatin’izay misitraka ny fihavian’ny Mesia kosa ny jentilisa, vondron’olona nahilikilikin’ny Jiosy. Hoy Jesoa : “Sambatra izay tsy ho tafintohina noho ny Amiko” (23).
Vavaka: Misaotra Ray ô! ataonao isan’izay misitraka ny famonjenao izahay Malagasy.
Mana isan’andro Audio