Mana isan’andro 01 Febroary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 02... Ny tao aoriana Mana isan'andro 31 Janoary...

Mana isan’andro 01 Febroary 2022

LIOKA 7.24-35 F. 3

MANAMARINA AN’ANDRIAMANITRA

24 Ary rehefa lasa ny irak’i Jaona, dia nilaza an’i Jaona tamin’ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe: Hizaha inona no nalehanareo tany an-efitra? Volotara nohozongozonin’ny rivotra va?

25 Sa hizaha inona no nalehanareo? Olona mitafy lamba soa* va? Indro, ny mitafy lamba soa sy mihinana zava-py dia ao an-tranon’ny mpanjaka.[*Gr. malemy]

26 Sa hizaha inona no nalehanareo tany? Mpaminany va? Eny, hoy Izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy.

27 Fa izy ilay voasoratra hoe: Indro, Izaho maniraka ny irako hialoha Anao, Izay hamboatra ny lalanao eo alohanao (Mal. 3. 1).

28 Lazaiko aminareo: Amin’izay nateraky ny vehivavy tsy misy lehibe noho Jaona; nefa ny kely indrindra amin’ny fanjakan’Andriamanitra dia lehibe noho izy.

29 Ary ny vahoaka rehetra sy ny mpamory hetra raha nandre, dia nanamarina an’Andriamanitra, satria natao batisa tamin’ny batisan’i Jaona izy.

30 Fa ny Fariseo sy ny mpahay lalàna kosa nandà ny fikasan’Andriamanitra, satria tsy mba nanatona hataon’i Jaona batisa izy.

31 Tahaka ny inona ary no hanoharako ny olona amin’ity taranaka ity? tahaka ny inona moa izy?

32 Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay mifampiantso hoe: Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy ianareo; efa nanao feo fisaonana izahay, nefa tsy nitomany ianareo.

33 Fa tonga Jaona Mpanao-batisa tsy nihinan-kanina na nisotro divay, ka hoy ianareo: Manana demonia izy.

34 Tonga ny Zanak’olona mihinana sy misotro kosa, ka hoy ianareo: Indro, olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay, sakaizan’ny mpamory hetra sy ny mpanota.

35 Fa ny fahendrena dia hamarinin’ny zanany rehetra.

Olona toy inona Jaona (24-28):
Maro tamin’ireo vahoaka vory teo no efa nanatona nihaino an’i Jaona fony izy nitory ny fibebahana tany an’efitra (Lioka 3.1-14). Nampitodika ny sain’izy ireo Jesoa mba handinika ny fahalebiazan’i Jaona : olona sahy milaza sy mijoro amin’ny marina izy fa tsy toy ny volotara avezivezin’ny rivotra (24a, Salamo 15.4b), tsotra (25), mahalala ny iraka manokana ho azy avy amin’Andriamanitra sady mahatanteraka izany (26-27). Izay indrindra no antony nametrahany azy ho lehibe noho ny olona sy ny mpaminany hafa rehetra. Manao ahoana ny fahafantaranao ny antsonao ?
Manamarina an’Andriamanitra (29-30):
Mizara roa mazava tsara ny vondron’olona eto: 1) ny vahoaka sy ny mpamory hetra izay voahilikilika raha ny resaka fivavahana no jerena, nefa ireo no nanaiky ny hafatr’i Jaona ka nanamarina an’Andriamanitra tamin’ny fankatoavany (29); 2) ny Fariseo sy ny mpahay lalàna izay mihevitra fa efa voavonjy satria taranak’i Abrahama (Jaona 8.33) ka nandà ny fikasan’Andriamanitra ny amin’ilay tena famonjena (30). Fahamarinana: Ny fankatoavantsika ny tenin’Andriamanitra no porofo entintsika manamarina an’Andriamanitra sy ny fikasany. Baiko: Mirotsaha ary ho mpanamarina Azy.
Ny fahendren’Andriamanitra (31-35):
Ministera roa samihafa, fomba fiasa samihafa fa hafatry ny fahamarinana iray ihany no nentin’i Jaona sy Jesoa. Tafintohina ny Jiosy satria mihanjahanja ny fihatsarambelatsihy tao anatiny ka nandà izy ireo (Matio 3.7-9, Lioka 11.39). Nanaiky kosa ny olona izay nangetaheta ny fahamarinana ka tonga zanak’Andriamanitra (29, Jaona 1.12), nandray fa marina ny fahendren’Andriamanitra (35).
Fisaintsaina: Izay mitady an’Andriamanitra amin’ny fo tsotra no mahita Azy (Salamo 18.25-26).
Mana isan’andro Audio