Mana isan’andro 28 Janoary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 31 Janoary... Ny tao aoriana Mana isan'andro 27 Janoary...

Mana isan’andro 28 Janoary 2022

LIOKA 6.36-42 F. 4

MANDEHA AMIN’NY MAZAVA EO AMBANY FAHASOAVANA

36 Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny Rainareo, Mpamindra fo.

37 Ary aza mitsara, dia tsy hotsaraina ianareo; aza manameloka, dia tsy hohelohina ianareo; mamelà, dia mba havela ianareo;

38 omeo, dia mba homena ianareo; fatra tsara sady ahintsana no afatratra ka mihoatra no homeny ho ao am-pofoanareo. Fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa.

39 Ary Jesosy nanao fanoharana taminy koa hoe: Ny jamba va mahatari-dalana ny jamba? Tsy hianjera any an-kady va izy roa?

40 Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra; fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany.

41 Ary nahoana ianao no mijery ny sombin-kazo izay eo amin’ny mason’ny rahalahinao, nefa ny andry izay eo amin’ny masonao dia tsy mba tsaroanao akory?

42 Ary ahoana no ilazanao amin’ny rahalahinao hoe: Ry rahalahy, aoka hesoriko ny sombin-kazo eo amin’ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin’ny masonao? Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny andry eo amin’ny masonao, ary amin’izany dia ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombin-kazo eo amin’ny maso’ny rahalahinao.

Mifanerasera eo ambany fahasoavana… Eo amin’ny fifaneraserana dia miantso antsika i Jesoa eto tsy hitsara sady tsy hanameloka (37). Zavatra tena mora amintsika tokoa mantsy izany ary toa zary mandeha ho azy indrindra amin’izao fotoanan’ny tamba-jotran-tserasera efa tena mivelatra izao. Antsoina kokoa isika hijery ny tenantsika alohan’ny hijerentsika ny ataon’ny hafa: amin’izay isika ho afaka hiaiky ny helotsika eo anatrehan’ny Tompo ka hahazo famelana sy fanadiovana noho ny famonjena antsika teo amin’ny hazo fijaliana (1 Jaona 1.9). Ho setrin’izany kosa ny andininy faha-38 dia manentana antsika mba hanokatra ny tanana ka hazoto manome satria ny Tompo no hamaly izany na eto amin’ity fiainana ity na amin’ny ho avy.
….ary ao anatin’ny fahazavan’i Kristy. Jesoa Kristy no tena Mazava ka mahazava ny olona rehetra tonga amin’izao tontolo izao (Jaona 1.9). Izy no mpampianatra tsara indrindra azontsika hatonina mba ahafahantsika mandeha amin’ny mazava amin’izao fiainana izao ka tsy hahatonga antsika hivarina any an-kady. Ny fanatonana Azy no hampahazava ny fijerintsika ahafahantsika manala ny andry manakona ny masontsika. Rehefa izany vao afaka manampy ny rahalahy isika ka manala ny sombin-kazo eo amin’ny masony (42).
Vavaka : « Diniho aho, Andriamanitra ô, ary fantaro ny foko ; izahao toetra aho, ary fantaro ny eritreritro . Ary izahao raha misy lalana mahory ato anatiko dia tariho amin’ny lalana mandrakizay aho » (Salamo 139.23-24)
Mana isan’andro Audio