Mana isan’andro 30 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 01... Ny tao aoriana Mana isan'andro 29...

Mana isan’andro 30 Novambra 2021

NEHEMIA 9.38-10.39 F.2

FANEKENA NY LALAN’ANDRIAMANITRA

 

Faharesen-dahatra.
Tonga saina ny vahoaka fa ny fialàna tamin’ny Tenin’Andriamanitra no niteraka ny fiodinana taminy. Koa mba tsy ho solafaka intsony dia nanapakevitra fa hanao fanekena matotra amin’ny fankatoavana ny lalàn’Andriamanitra. Niroso tamin’izany ary izy rehetra ka nilokaloka hitandrina ny fankatoavana. Fanapahan-kevitra azo alain-tahaka izany. Dia ireto avy izany :
Handeha araka ny lalàn’Andriamanitra (29,31) : toy ny fanajàna ny andron’i Jehovah izay hatokana tanteraka ho Azy izany. Hitondra fanavaozana ara-batana sy ara-panahy !
Hihazona ny fahadiovana (30) :
Ny fahadiovana no tokony hialoha hatrany ny fankatoavana ka ny fanambadiana dia tsy hiraisana amin’ny tsy mpino.
Hanaja ny taom-panafahana (31) :
Fotoana izay tokony hahitàna famindrampo, fifamelan-keloka amin’ny mpiara-belona ka hanehoana fifankatiavana, firaisan-kina ary fifaliana. Mampiseho ny rivotra tokony hiainan’ny mpino rehetra izany noho ny fananany ny Fanahy Masina (Galatiana 5.22) ! Mbola sarotra aminao ve izany ?
Fanompoana momba ny tranon’Andriamanitra (32-39) :
Mila mahatoky amin’ny fanohanana ny hetsika rehetra ao an-tranon’Andriamanitra, mivonona amin’ny fanatanterahana ny adidy rehetra ary atao amin’ny fo tokoa satria ho an’Andriamanitra ( Kolosiana 3.23). Fantaro fa hitarafana ny fahamatorana ara-panahy izany !
Tsy mandao ny tranon’Andriamanitra (39) :
Mba hikajiana ny firaisan-kina no anton’izany . Indrisy anefa fa ao amin’ny toko faha 13 dia tsy ho tanteraka intsony izany. Mbola hiantsoana ny kristiana rehetra koa anefa izany ankehitriny mba tsy hahafoy ny fiaraha miangona ( Hebreo 10.25).
Fanontaniana : Manao ahoana ary ny fiainam-pankatoavantsika ankehitriny satria efa nanao fanekena Andriamanitra fa fiainana sy fiadanana no ho setrin’izany (Malakia 2.5) ? Tena miaina izany ve ianao ?