Mana isan’andro 01 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 02... Ny tao aoriana Mana isan'andro 30...

Mana isan’andro 01 Desambra 2021

NEHEMIA 11.1-3, 12.27-47 F.1,3

FAHAIZA-MANDAMINA

1 Ary nonina tany Jerosalema ny mpanapaka ny olona; ary ny olona sisa nanao filokana hahatonga ny ampahafolony honina any Jerosalema, tanàna masina, fa ny sivy toko kosa dia any an-tanàna hafa.

2 Ary nisaoran’ny olona ny lehilahy rehetra izay nanolo-tena honina any Jerosalema.

3 Ary izao no ben’ny tany izay nonina tany Jerosalema; fa ny tao an-tanànan’ny Joda samy nonina tao amin’ny taniny avy, tao an-tanànany, dia ny Isiraely, ny mpisorona sy ny Levita sy ny Netinima ary ny taranaky ny mpanompon’i Solomona.

27 Ary rehefa hitokanana ny mandan’i Jerosalema, dia nitady ny Levita avy tamin’ny fonenany rehetra izy mba ho entina any Jerosalema hanao ny fitokanana amin’ny fifaliana sy ny fiderana ary ny hira mbamin’ny kipantsona sy ny valiha ary ny lokanga.

28 Dia niangona ny mpihira avy tamin’ny tany lemaka manodidina an’i Jerosalema sy ny avy tamin’ny vohitry ny Netofatita

29 sy Beti-gilgala ary ny sahan’i Geba sy Azmaveta; fa efa nanao vohitra ho azy manodidina an’i Jerosalema ny mpihira.

30 Ary ny mpisorona sy ny Levita samy nanadio ny tenany, ary nodioviny koa ny olona sy ny vavahady ary ny manda.

31 Dia nasaiko niakatra eo ambonin’ny manda ny mpanapaka ny Joda, ary nanendry mpanao fiderana roa tonta aho handeha milahatra tsara. Ny irai-dia nandeha tamin’ny ankavanana teo ambonin’ny manda ho amin’ny vavahadin-jezika;

32 ary nandeha nanarakaraka azy Hosaia sy ny antsasaky ny andriandahin’ny Joda,

33 dia Azaria sy Ezra sy Mesolama

34 sy Joda sy Benjamina sy Semaia ary Jeremia,

35 ary ny sasany tamin’ny taranaky ny mpisorona nitondra trompetra, dia Zakaria, zanak’i Jonatana, zanak’i Semaia, zanak’i Matania, zanak’i Mikaia, zanak’i Zakora, zanak’i Asafa,

36 mbamin’ny rahalahiny, dia Semaia sy Azarela, Milalay, Gilalay, May, Netanela sy Joda ary Hanany, nitondra ny zava-manenon’i Davida, lehilahin’Andriamanitra; ary Ezra mpanora-dalàna nandeha teo alohan’ireo.

37 Ary hatreo amin’ny vavahadin-doharano dia nizotra izy ka niakatra tamin’ny ambaratongan’ny Tanànan’i Davida, tamin’ny fiakarana amin’ny manda eo ambonin’ny tranon’i Davida ka hatramin’ny vavahadin-drano eo atsinanana.

38 Ary ny mpanao fiderana irai-dia kosa dia nandeha nifanandrify taminy sady narahiko sy ny antsasaky ny olona teo ambonin’ny manda hatreo ambonin’ny tilikambo misy ny fatana fandoroana ka hatramin’ny manda lehibe,

39 ary hatreo ambonin’ny vavahadin’i Efraima ay teo ambanin’ny vavahady taloha ary teo ambonin’ny vavahadin-kazandrano sy ny tilikambo Hananela sy ny tilikambo Hamea, dia hatramin’ny vavahadin’ondry; ary nilanona teo amin’ny vavahadin-trano-maizina izy.

40 Dia nijanona tao an-tranon’Andriamanitra izy roa tonta, ary izaho koa sy ny antsasaky ny mpanapaka izay niaraka tamiko

41 ary ny mpisorona, dia Eliakima, Mahaseia, Miniamina, Mikaia, Elioenay, Zakaria ary Hanania, nitondra trompetra,

42 ary Mahaseia sy Semaia sy Eleazara sy Ozy sy Johanana sy Malkia sy Elama ary Ezera. Ary nihira mafy ny mpihira sy Jizrahia, mpifehy azy.

43 Dia namono zavatra betsaka hatao fanatitra tamin’izany andro izany izy sady nifaly, fa Andriamanitra nampifaly azy indrindra; ary ny vadiny aman-janany nifaly koa; ka dia re lavitra ny fifaliana tany Jerosalema.

44 Ary tamin’izany andro izany dia nisy olona notendrena hitandrina ny efi-trano fitehirizana ny rakitra sy ny fanatitra asandratra sy ny voaloham-bokatra ary ny fahafolon-karena, mba hangonina ao izay anjara voadidy ho an’ny mpisorona sy ny Levita avy amin’ny saha manodidina ny isan-tanana; fa nifalian’ny Joda ireo mpisorona sy Levita izay nanompo ireo.

45 Dia nitandrina izay nasaina hotandremany ny amin’Andriamaniny sy ny amin’ny fanadiovana izy; ary toy izany koa ny mpihira sy ny mpiandry varavarana, araka ny didin’i Davida sy Solomona zanany.

46 Fa fahiny tamin’ny andron’i Davida sy Asafa aza dia efa nisy lohan’ny mpihira sy hira fiderana ary fisaorana an’Andriamanitra.

47 Ary ny Isiraely rehetra tamin’ny andron’i Zerobabela sy Nehemia nanome ny anaran’ny mpihira sy ny mpiandry varavarana, dia ny anjarany isan’andro; ary nanokana izay ho an’ny Levita izy; ary ny Levita kosa nanokana izay ho an’ny taranak’i Arona.

Mora alahatra (11.1-3).
Fizarana ny fonenana no asongadina eto. Natao tamin’ny alalan’ny filokana (1) sy ny fanoloran-tena an-tsitrapo (2) izany. Na ireo nonina tany Jerosalema na ireo tany amin’ny faritra hafa dia samy nisy mpisorona sy Levita avokoa (3b). Vokatry ny fahaiza-mandamina amin’ny fahendrena avy any ambony dia tsy mba nisy fifandirana (2). Samy manaiky ny toerana voatendry ho azy. “Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindrampo sy be voka-tsoa, tsy miahanahana na mihatsaravelatsihy.” (Jakoba 3.17). Manana izany fahendrena izany ve aho manoloana ny fandaminana misy?
Lanonana voarindra tsara (27-43).
Tokanana ny manda. Nehemia no mandrindra ny fanatanterahana izany. Fantany tsara ny fahaiza-manaon’ny tsirairay ka dia nifanaraka tsara tamin’izany koa ny andraikitra napetrany tamin’izy ireo. Kanto loatra ny fitantarana ny fizotran’ireo andiany roa mpanao fiderana (31-39). Nofaranana tamin’ny fanatitra ho an’Andriamanitra, Ilay loharanom-pifaliana izany (42-43). Miseho ny voninahitr’Andriamanitra rehefa samy eo amin’ny toerana tokony hisy azy ny mpandray anjara amin’ny hetsika atao rehetra.
Fitantanana marina sy malina (44-47).
Vokatry ny hafaliana sy ny fahafam-po tamin’ny asa fanompoan’ny mpisorona sy ny Levita dia nanome am-pitiavana sy an-kitsim-po azy ireo ny olona (44b). Tsy mba nanao antsirambina ny fitandremana ny trano fitehirizana ireo fanatitra sy fanomezana ireo anefa i Nehemia, fa nanendry olona hitandrina izany (44a).Voalamina tsara ny fizarana ny fanomezana, ka samy nahazo ny anjarany ara-drariny avokoa, anisan’izany ny mpihira sy ny mpiandry varavarana (47).
Fahamarinana: “ Ny hevitra rehetra dia aorian’ny fisainana, ary ny fahaizana mandamina tsara no entonao miady.” (Ohabolana 20.18)