Mana isan’andro 28 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 29... Ny tao aoriana Mana isan'andro 27...

Mana isan’andro 28 Novambra 2021

NEHEMIA 9.1-15 F.1, 2

FANEHOANA AMPAHIBEMASO NY FIAIKEN-KELOKA

1 Ary tamin’ny andro fahefatra amby roa-polo tamin’izany volana izany dia niangona ny Zanak’Isiraely, sady nifady hanina no samy nitafy lamba fisaonana sy nihosin-tany.

2 Dia niavaka tamin’ny olona hafa firenena rehetra ny taranak’Isiraely ary nitsangana ka niaiky ny fahotany sy ny heloky ny razany.

3 Ary nitsangana teo amin’ny fitoerany avy izy, dia namaky ny teny tao amin’ny bokin’ny lalàn’i Jehovah Andriamaniny tamin’ny ampahefatry ny andro; ary tamin’ny ampahefatry ny andro koa dia nitsotra sy niankohoka teo anatrehan’i Jehovah Andriamaniny izy.

4 Ary Jesoa sy Bany sy Kadmiela sy Sebania sy Bony sy Serebia sy Bany ary Kenany dia nitsangana teo ambonin’ny lampihazon’ny Levita ka nitaraina mafy tamin’i Jehovah Andriamaniny.

5 Ary hoy ny Levita, dia Jesoa sy Kadmiela sy Bany sy Hasabnia sy Serebia sy Hodia sy Sebania ary Petahia: Mitsangana, ka misaora an’i Jehovah Andriamanitrareo mandrakizay mandrakizay. Ary isaorana anie ny anaranao malaza, izay voasandratra ambonin’ny fisaorana sy ny fiderana rehetra.

6 Hianao dia Hianao irery ihany no Jehovah; Hianao no nanao ny lanitra, dia ny lanitry ny lanitra, mbamin’izay rehetra any aminy, ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, ary Hianao no mamelona azy rehetra; ary ireo maro any an-danitra samy miankohoka eo anatrehanao.

7 Hianao no Jehovah Andriamanitra, Izay nifidy an’i Abrama ka nitondra azy nivoaka avy tany Oran’ny Kaldeana sady nanao ny anarany hoe Abrahama;

8 ary Hianao nahita ny fony fa nahatoky teo anatrehanao, ka dia nanao ilay fanekena taminy hanome ny tanin’ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Jebosita ary ny Girgasita ho an’ny taranany; ary efa nahatanteraka ny teninao Hianao, satria marina Hianao.

9 Ary nahita ny fahorian’ny razanay tany Egypta koa Hianao sady nandre ny fitarainany teo amoron’ny Ranomasina Mena,

10 dia nanao famantarana sy fahagagana tamin’i Farao sy ny mpanompony rehetra sy tamin’ny olona rehetra tany amin’ny taniny Hianao; fa fantatrao fa nirehareha taminy ireo; dia nanao anarana ho Anao Hianao tahaka ny amin’izao anio izao.

11 Ary ny ranomasina dia nosarahinao teo anoloany, ka nandeha namaky teo afovoan’ny ranomasina nandia ny tany maina izy; ary ireo nanenjika azy dia natsipinao hilentika amin’ny lalina tahaka ny vato amin’ny rano manonja.

12 Andri-rahona no nitondranao azy raha antoandro, ary andri-afo nony alina, mba hampahazava azy hahitany izay lalana tokony halehany.

13 Efa nidina tao ambonin’ny tendrombohitra Sinay Hianao, dia niteny taminy tany an-danitra ka nanome azy fitsipika mahitsy sy lalana marina ary fomba sy didy tsara.

14 Ary nampahalala azy ny Sabatanao masina Hianao, ary Mosesy mpanomponao nampilazainao didy sy fomba ary lalàna taminy;

15 ary mofo avy tany an-danitra no nomenao azy, raha noana izy; ary rano avy tamin’ny vatolampy no navoakanao hosotroiny, raha nangetaheta izy; ary nilaza taminy Hianao fa hiditra ka handova ny tany izay nanangananao tanàna homena azy izy.

Vavaka sy fifadian-kanina (1-5a).
Rehefa avy nifaly tamin’ny andro firavoravoana ny vahoaka dia niditra tamin’ny vavaka sy fifadian-kanina izay nialohavan’ny fiaiken-keloka ampahibemaso. Avy eo nanetry tena tanteraka nangataka famelan-keloka tamin’Andriamanitra. Ny Tenin’Andriamanitra mantsy dia mampibaribary ny toe-pontsika hany ka nahatsapa ny toerana misy azy teo anatrehan’Andriamanitra ireto vahoaka. Lasa nanetry tena nikatsaka ny tavan’Andriamanitra sy nitady ny sitrapony (3). Saintsaino ange hoe aiza ho aiza ny toerana misy anao ankehitriny manatrika an’Andriamanitra ? Tsarovy fa « Izay manafina ny fahotany tsy hambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy izany no hahazo famindrampo (Ohabolana 28.13).
Vavaka fanandratana (5b-15).
Tahaka izay hita ao amin’ny Salamo 78, 105, 106 dia fampahatsiahivana ny fahalehibiazana sy fahatsaran’Andriamanitra no hita eto. Habaribary amin’ny vavaka eto fa tsy miova Andriamanitra satria mampahatsiahy ny fidiran’Andriamanitra an-tsehatra teo amin’ny fiainan’ny Zanak’Isiraely hatramin’ny niandohany dia ny niantsoana an’i Abrahama (Genesisy 12.1-4) sy ny fanekena rehetra nataony (Genesisy 15.1-18). Mbola mamerina ihany koa ny nanafahan’Andriamanitra azy ireo tamin’ny fanandevozana, ny fiampitana ny ranomasina mena, ny nandehanana tany an’efitra ka namahanana azy ireo tamin’izany ary indrindra ny nidirana teo amin’ny tany izay nananganana tanàna homena azy (15). Raha atao bango tokana dia teo foana izany Andriamanitra, tsy olombelona Izy ka handainga na hamitaka fa izay ampanantenainy dia tanterahiny tokoa (Romana 4.12, 13; Nomery 23.19). Endrey izany fahatsaran’Andriamanitra satria mbola hiainantsika mandrak’ankehitriny izany fahasoavan-dehibe izany !
Vavaka :Misaotra ary mankasitraka indrindra Andriamanitra ô, mahatsiaro sambatra mihitsy izahay manana Anao ! Amen!