Mana isan’andro 27 Janoary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 28 Janoary... Ny tao aoriana Mana isan'andro 26 Janoary...

Mana isan’andro 27 Janoary 2022

LIOKA 6.27-36 F. 4, 7

ZANAKA MANAHAKA NY RAY

27 Kanefa hoy Izaho aminareo izay mihaino: Tiava ny fahavalonareo; manaova soa amin’izay mankahala anareo;

28 misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an’izay manisy ratsy anareo.

29 Raha misy mamely ny takolakao anankiray, dia atolory azy koa ny anankiray; ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao aza.

30 Omeo izay rehetra mangataka aminao; ary raha misy maka ny anananao, dia aza manaraka izany aminy.

31 Ary araka izay tianareo hataon’ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa.

32 Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy.

33 Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa no soa tokony ho azonareo? fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany.

34 Ary raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola hanonitra ianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota, handraisany toraka izany indray.

35 Fa tiava ny fahavalonareo, ary manaova soa, dia mampisambora, fa aza kivy na amin’inona na amin’inona*, dia ho lehibe ny valim-pitianareo, ary ho zanaky ny Avo Indrindra ianareo; fa Izy mora fanahy amin’izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy.[*Na: aza manantena valiny]

36 Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny Rainareo, Mpamindra fo.

Toe-po mihaino… Misintona ny saina eto amin’ity andalan-tSoratra Masina ity ny andininy faha-27 : Ny iresahan’i Jesoa eto mantsy dia izay mihaino Azy. Zava-dehibe tokoa ny fihainoana : indraindray mantsy toa sarotra ary mifanohitra amin’izay heverintsika ho lojika araka ny fisainan’olombelona ny ambaran’ny Tenin’Andriamanitra. Hitia izay mankahala, hanao soa ny mankahala, hisaotra izay manozona ary hivavaka ho an’izay maniry ratsy ny tena. Toa tsy mampino ny mandre ireto baiko omen’i Jesoa ireto. Azo tanterahina va re izany ? Ireo andinin-tSoratra Masina manaraka aza moa dia miantso ny mpianatr’i Jesoa tsy hifikitra amin’izay ananana fa hahay hahafoy : hahafoy ny zo hamaly, hahafoy ny fananana. Tsy araka izay ataon’ny olona amintsika tokoa hoy Jesoa no tokony hamaliantsika azy fa araka izay tiantsika ataon’ny olona amintsika (31).
… manahaka ny ohatry ny Ray. Ahoana no hahafahana manatanteraka izany ? Amin’ny alalan’ny fanahafana. Izay rehetra angatahan’ny Tompo ataontsika mantsy dia Andriamanitra no efa nanatanteraka azy mialoha tamintsika. Ny fomba ahafahantsika manatanteraka ireto zavatra voalaza eto izay toa tena sarotra dia ny maka tahaka ny nataony. Fa fony mbola mpanota tokoa mantsy isika no maty hamonjy antsika Kristy (Romana 5.😎, izany no nanehoan’Andriamanitra ny fitiavany antsika na dia mbola fahavalony aza isika (Rom 5.10). Mila mijery sy mifantoka amin’i Jesoa Kristy ary isika raha te-hanaisotra ny rehetra manembantsembana antsika tsy ahafahantsika manatanteraka izao hazakazaka ataontsika izao.
Andinin-tSoratra Masina Fiainana :« Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny Rainareo, mpamindra fo » (Lioka 6.36)
Mana isan’andro Audio