Mana isan’andro 26 Janoary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 27 Janoary... Ny tao aoriana Mana isan'andro 24 Janoary...

Mana isan’andro 26 Janoary 2022

LIOKA 6.12-26 F. 6

FIFIDIANANA SY TORITENY

12 Ary tamin’izany andro izany dia lasa nankany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka; ary naharitra nivavaka tamin’Andriamanitra nandritra ny alina Izy.

13 Ary nony maraina ny andro,dia nantsoiny hanatona Azy ny mpianany, ka nifidianany roa ambin’ny folo lahy, izay nataony hoe Apostoly,

14 dia Simona, izay nataony hoe koa Petera, sy Andrea rahalahiny, sy Jakoba sy Jaona sy Filipo sy Bartelemeo

15 sy Matio sy Tomasy sy Jakoba, zanak’i Alfeo, sy Simona, izay atao hoe Zelota,

16 sy Jodasy, zanak’i* Jakoba, ary Jodasy Iskariota, izay tonga namadika. [* Na: rahalahin’i]

17 Ary Jesosy niara-nidina tamin’ireo, dia nijanona teo an-kamarenana Izy sy ny mpianany maro mbamin’ny vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema, ary avy tany amoron-dranomasina any Tyro sy Sidona, izay tonga mba hihaino Azy sy hositranina amin’ny aretiny;

18 ary izay nampahorin’ny fanahy maloto dia nositranina.

19 Ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry Azy, satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra.

20 Ary Jesosy dia nanopy ny masony tamin’ny mpianany ka nanao hoe: Sambatra ianareo malahelo, fa anareo ny fanjakan’Andriamanitra.

21 Sambatra ianareo noana ankehitriny, fa hovokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny, fa hihomehy ianareo.

22 Sambatra ianareo, raha halan’ny olona ka ariany sy haratsiny, ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo, noho ny amin’ny Zanak’olona.

23 Mifalia ianareo amin’izany andro izany, ka mibitaha*; fa, indro, lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra; fa izany no nataon’ny razany tamin’ny mpaminany.[*Na: miantsambora]

24 Fa lozanareo izay manan-karena kosa! fa efa azonareo izay mahafa-po anareo.

25 Lozanareo izay voky ankehitriny! fa mbola ho noana ianareo. Lozanareo izay mihomehy ankehitriny fa mbola be ory sy hitomany ianareo.

26 Lozanareo, raha milaza soa anareo ny olona rehetra! fa izany no nataon’ny razany tamin’ny mpaminany sandoka.

Fiantsoana ny roa ambin’ny folo lahy.
Hiditra amin’ny dingana lehibe eo amin’ny fiainany Jesoa : ny fifidianana ny Apostoly 12 lahy izay hiampitan’ny hafatra sy hanohy ny iraka eto an-tany ary ho vavolombelony rehefa miakatra any an-danitra Izy. Ny lesona azontsika tsoahina dia ny maha-zava-dehibe ny vavaka. Teny roa no manamafy izany dia ny hoe « naharitra nivavaka » sy « nandritra ny alina ». Andriamanitra no Tompon’ny iraka ka any aminy no tokony hiverenantsika voalohany rehefa misy fanapahan-kevitra na lehibe na kely raisintsika.
Hasambarana sy loza.
Avy eo dia nampianatra ny mpianany Jesoa mahakasika ny fijeriny ny fahasambarana sy ny loza. Toa mahavariana fa mifanohitra amin’ny fomba fijery sy ny tanjon’ny fiainana mahazatra no hita eto. Ambara fa sambatra mantsy ny malahelo (20), ny noana sy mitomany (21), ary ireo halan’ny olona sy haratsiany (22). Ny voky, manan-karena sy tsara laza kosa (24-26) dia lazain’ny Tompo fa hidiran-doza. Manamafy indray ilay efa voalaza any amin’Isaia hoe:”Ny fihevitro tsy fihevitareo…” (Isaia 55.😎. Misarika ny saintsika hahiratra izany fa tsy eto an-tany ihany no fiainana fa fandalovana ny eto. Andriamanitra izay ao ambadika sy miantoka ny fampanantenana voalaza eto dia efa manomana ny tsara indrindra ho an’ireo tsy afa-po amin’ny atolotr’izao fiainana izao.
Saintsaino : « Fa araka ny voasoratra hoe: Izay tsy mbola hitan’ny maso ary tsy mbola ren’ny sofina, na niditra tao am-pon’ny olona, na inona na inona no efa namboarin’Andriamanitra ho an’izay tia Azy » (I Korintiana 2, 9)
Mana isan’andro Audio