Mana isan’andro 24 Janoary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 26 Janoary... Ny tao aoriana Mana isan'andro 20 Janoary...

Mana isan’andro 24 Janoary 2022

SALAMO 14. 1 – 7 F. 1, 2

TENA MISY VE ANDRIAMANITRA ?

1 [Ny faharatsian’ny olona, sy ny fanirian’ny sasany famonjena] Ho an’ny mpiventy hira. Nataon’i Davida. Ny adala manao anakampo hoe: tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy; tsy misy manao ny tsara.

2 Eny an-danitra Jehovah miondrika mijery ny zanak’olombelona, mba hizaha na misy hendry mitady an’Andriamanitra.

3 Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa; tsy misy manao ny tsara, na dia iray akory aza.

4 Tsy mahalala va ny mpanao ratsy rehetra, izay mihinana ny oloko toy ny fihinan-kanina, ary Jehovah tsy antsoiny?

5 Indreo, matahotra dia matahotra izy, satria Andriamanitra no eo amin’ny taranaka marina.

6 Na dia foananareo aza ny fisainan’ny ory, Jehovah kosa no arony.

7 Enga anie ka hivoaka avy ao Ziona ny famonjena ny Isiraely! Raha ampodin’i Jehovah avy amin’ny fahababoana ny olony, dia ho faly Jakoba, ary ho ravoravo Isiraely.

Ny fihevitry ny adala.
Ny olona misaina dia mahita avy hatrany fa nisy namorona sy mitantana izao tontolo izao. Ny adala, na izay manao mafy loha tsotra izao, no miziriziry fa tsy misy Andriamanitra. Vokatr’izany dia sahy izy ireny manao asa ratsy izay tsy ankasitrahan’Andriamanitra (1) toy ny fisainana maloto sy feno fahalovana, ny fanararaotana ny mpandefitra sy ny ory (4, 6).
Ny fihevitry ny hendry.
Mifanohitra amin’ny adala, ireo izay mino fa misy Andriamanitra. Nefa na dia miaiky izany aza ny ankamaroantsika dia mbola manao hadalana ihany. Tsy misy afaka milaza fa tsy mbola nanota na tsy nanao ratsy. Raha mba nisy tsara vita aza dia tsy ahafahana mirehareha satria noho ny fahasoavan’Andriamanitra no nahavitana izany fa tsy ny fahaizana na fahendrena manokana. Samy mpanota daholo manoloana ny fahamasinan’Andriamanitra. “Tsy misy marina na dia iray akory aza” (Romana 3.10). Samy mila ny famonjen’i Jesoa mba hanafaka amin’ny fahazaran-dratsy. Samy mila ny famelan-keloka vao afaka hifandray amin’Andriamanitra. Soa ihany fa efa nomen’ny Tompo ny vahaolana amin’ny fahotana, dia ny sorona nataon’i JesoaKristy teo amin’ny hazo fijaliana mba hanafaka ny helok’izay mandray Azy. “Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesoa”. (Romana 3. 23, 24)
Fiderana : Deraina ny Ray noho ny heviny tsy takatry ny saina, deraina Jesoa noho ny fitiavany nahafoizany ny ainy ho antsika.
Mana isan’andro Audio