Mana isan’andro 26 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 27... Ny tao aoriana Mana isan'andro 25...

Mana isan’andro 26 Novambra 2021

NEHEMIA 7. 1-7, 61-73 F.1, 2

FITANTANANA NY TANANA

1 Ary nony vita ny manda, ka voalatsako ny lela-vavahady, sady voatendry ny mpiandry varavarana sy ny mpihira ary ny Levita,

2 dia notendreko Hanany rahalahiko sy Hanania, lehiben’ny tao an-dapa, hitandrina an’i Jerosalema, fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an’Andriamanitra mihoatra noho ny maro.

3 Koa hoy izaho tamin’ireo: Aza avela hovohana ny vavahadin’i Jerosalema mandra-pahafanan’ny andro; ary raha mbola milanona eo ny mpiambina, dia aoka harindriny ny varavarana, ka hidionareo; ary manendre mpiambina avy amin’izay monina ato Jerosalema ihany samy ho eo amin’ny fiambenany avy, dia samy ho eo amin’ny tandrifin’ny tranony avy.

4 Ary malalaka sy lehibe ny tanàna, nefa vitsy olona, sady tsy mbola vita ny trano.

5 Ary nomen’Andriamanitro hevitra aho hamory ny manan-kaja sy ny mpanapaka mbamin’ny vahoaka, mba halaina isa araka ny firazanany avy ireo. Ary hitako ny taratasy filazana ny firazanan’izay niakatra voalohany, ka izao no hitako voasoratra tao:

6 Izao no lehilahy amin’izany tany izany, izay niakatra avy tamin’ny fahababoana, dia ireo nobaboin’i Nebokadnezara, mpanjakan’i Babylona, fa niverina tany Jerosalema sy Joda izy, samy ho any an-tanànany avy,

7 dia ny olona izay niaraka tamin’i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Ramia sy Nahanany sy Mordekay sy Bilsana sy Mispereta sy Bigvay sy Nehoma ary Bana: Ary ny isan’ny lehilahy tamin’ny Isiraely dia izao:

61 Ary izao no niakatra avy tany Tela-mela sy Tela-harsa sy Kerofa sy Adona ary Imera (fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany, na avy tamin’ny Isiraely na tsia, izy):

62 ny taranak’i Delaia, ny taranak’i Tobia, ny taranak’i Nekoda, roa amby efa-polo amby enin-jato.

63 Ary ny avy tamin’ny mpisorona dia izao: Ny taranak’i Hobaia, ny taranak’i Hakoza, ny taranak’i Barzilay; nampaka-bady avy tamin’ny zanakavavin’i Barzilay Gileadita io ka notononina araka ny anarany.

64 Ireo dia nitady ny soratra filazana ny razany, fa tsy hita izany; dia natao ho tsy madio izy ka nesorina tamin’ny fisoronana.

65 Ary ny governora nilaza fa tsy mahazo mihinana ny zava-masina indrindra izy mandra-pitsangan’izay mpisorona anankiray mitondra ny Orima sy Tomima.

66 Ny tontalin’ny olona rehetra dia enim-polo amby telon-jato amby roa arivo sy efatra alina,

67 afa-tsy ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny fito amby telo-polo amby telon-jato sy fito arivo; ary nanana mpihiralahy sy mpihiravavy dimy amby efa-polo amby roan-jato izy;

68 ny soavaliny dia enina amby telo-polo amby fiton-jato; ny ampondrany dia dimy amby efa-polo amby roan-jato;

69 ny ramevany dia dimy amby telo-polo amby efa-jato; ny borikiny dia roa-polo amby fiton-jato sy enina arivo.

70 Ary ny sasany tamin’ny lohan ny fianakaviana dia nahafoy hanaovana ny asa. Ny governora nanome darika volamena arivo sy lovia famafazana dimam-polo sy akanjo-mpisorona telo-polo amby dimam-jato ho ao amin’ny rakitra.

71 Ary ny sasany tamin’ny lohan’ny fianakaviana dia nanome darika volamena roa alina sy mane volafotsy roan-jato sy roa arivo ho ao amin’ny rakitra hanaovana ny asa.

72 Ary izay nomen’ny olona sisa dia darika volamena roa alina sy mane volafotsy roa arivo ary akanjo-mpisorona fito amby enim-polo.

73 Ary samy tafapetraka teny an-tanànany avy ny mpisorona sy ny Levita sy ny mpiandry varavarana sy ny mpihira sy ny sasany amin’ny vahoaka ary ny Netinima, dia ny Isiraely rehetra.

Fitantanana mendrika ny tanàna.
Olona mahatoky sy matahotra an’Andriamanitra no napetraka hiandraikitra ny fitantanana. Ny mpihira sy mpiambina ary Levita no mandrafitra ny fotoam-bavaka (1). Manoloana ny fisian’ireo fahavalo dia nasain’i Nehemia nohidiana ny varavarana ny alina (3) ary ny antoandro dia mifandimby ny mpiandry. Tandremo fa ilaina tokoa ny manamafy hatrany ny fiambenana indrindra aorian’ny fandresena satria ny fahavalo dia tsy hilavo lefona mora foana fa hitady hirika hatrany hamelezana. Fahamalinana tsara alain’ireo mpitarika rehetra tahaka izany satria seho mbola hita ankehitriny izany indrisy ! Fanahiana sa tahotra no hiheverana izany ? Ny fandraisana izany fepetra izany eto dia fanehoana fahendrena satria mino sy matoky tanteraka an’Andriamanitra Nehemia araka izay efa niarovany azy sy ny asany izay nataony hatramin’izay.
Fanisana vahoaka.
Nirosoan’i Nehemia izany satria tiany ho hita ny lisitr’ireo afaka avy tany amin’ny fahababoana ka ahafantarany hoe Hebreo daholo ireo olona rehetra ireo sa tsia. Zava-dehibe ny hahafantarana fa zanak’Isiraely ireo satria ny lalàna tokoa dia manambara fa « ……ny olon-kafa izay manatona dia atao maty izy ireo» (Nomery 18.7b). Toa izay hampiharina ankehitriny hoe ny mpino marina ihany no miray latabatra amin’ny Tompo ! Nentanin’ny risi-po ireo olona ambony dia nanome ohatra tsara amin’ny fanomezana an-tsitrapo. Maro ireo akanjo mpisorona natolotra tamin’izany (70-72). Manao ahoana ny toe-ponao manoloana ny fanomezana ho an’Andriamanitra ? Tena nitahy sy nampahery tokoa Andriamanitra teto ka nilamina avokoa ny zava-drehetra nahafahan’ny tsirairay nanatanteraka ny anjara tandrifiny avy (73).
Fahamarinana : Mahomby tokoa ny atao rehefa ny fahaiza-mandamina no enti-miady. (Jereo Ohabolana 20.18b-24.6)