Mana isan’andro 25 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 26... Ny tao aoriana Mana isan'andro 24...

Mana isan’andro 25 Novambra 2021

NEHEMIA 6.1-19 F.2, 6

TAFATSANGANA NY MANDA

1 Ary rehefa ren’i Sanbala sy Tobia sy Gasema Arabo mbamin’ny namany fahavalonay fa efa nanao ny manda aho, ka tsy nisy banga intsony teo (kanefa tamin’izany andro izany tsy mbola voalatsako ny lela-vavahady),

2 dia naniraka ho any amiko Sanbala sy Gasema ka nanao hoe: Avia isika hihaona ao amin’izay vohitra anankiray amin’ny tany lemak’i Ono. Kanjo nikasa hanisy ratsy ahy izy roa lahy.

3 Dia naniraka olona hankany aminy kosa aho hanao hoe: Asa lehibe no ataoko, ka tsy afa-midina aho; nahoana no hilaozako midina any aminareo ny asa ka hatsahatra?

4 Kanefa mbola naniraka tamiko inefatra araka izany ihany izy; ary izaho kosa dia mbola namaly azy toy izany ihany koa.

5 Dia nirahin’i Sanbala fanindiminy ny zatovony hankeo amiko araka izany ihany, nitondra taratasy nivelatra teny an-tànany,

6 izay nisy soratra hoe: Efa mahoraka any amin’ny firenena maro izao teny izao, sady lazain’i Gasema hoe: Hianao sy ny Jiosy dia mikasa hikomy, ka izany no anaovanao ny manda, ary araka izany teny izany dia mikasa ho mpanjakany, hono, ianao,

7 sady efa nanendry ny mpaminany maro hilaza anao any Jerosalema hoe Mpanjaka any Joda; ary ankehitriny dia ho ren’ny mpanjaka izany teny izany; koa avia isika hiara-mihevitra.

8 Dia naniraka ho any aminy aho hanao hoe: Tsy marina izany zavatra lazainao izany, fa tao am-ponao ihany no namoronanao izany.

9 Fa ta-hampahatahotra anay izy rehetra, ka hoy izy: Ho kivy amin’ny asa izy ka tsy hahatontosa. Koa ankehitriny ampaherezo e ny tanako!

10 Ary izaho dia tonga tao an-tranon’i Semaia, zanak’i Delaia, zanak’i Mehetabela, izay nihidy trano tao; dia hoy izy: Andeha isika hiditra ao an-tranon’Andriamanitra ao anatin’ny tempoly, ary aoka harindrintsika ny varavarana, fa ho avy hamono anao izy, eny, ho avy alina hamono anao izy.

11 Fa hoy izaho: Moa ny lehilahy tahaka ahy tokony handositra va? Ary iza no olona tahaka ahy no mahazo miditra ao amin’ny tempoly ka ho velona? Tsy hiditra ao aho.

12 Ary hitako fa, indro, tsy Andriamanitra no naniraka azy, fa nilaza izany faminaniana izany hamitahany ahy izy, satria notambazan’i Tobia sy Sanbala.

13 Izany no nanambazany azy, mba hampitahotra ahy hanaovako izany ka hanotako, dia hahazoany teny tatsy hanaratsiany ahy.

14 Ry Andriamanitro ô, tsarovy Tobia sy Sanbala araka izany asany izany mbamin’i Noadia mpaminanivavy sy ny mpaminany sasany koa, izay nampitahotra ahy.

15 Dia vita tamin’ny roa amby dimam-poloandro ny manda, dia tamin’ny andro faha-dimy amby roa-polo tamin’ny volana Elola.

16 Ary rehefa ren’ny fahavalonay rehetra izany, dia raiki-tahotra ny firenena rehetra manodidina anay, sady hitany fa tsinontsinona izy; ary fantany fa Andriamanitray no nahavitàna izany asa izany.

17 Ary tamin’izany andro izany ny manan-kaja amin’ny Joda dia nampitondra taratasy maro ho any amin’i Tobia, ary ny avy tamin’i Tobia kosa tonga tany aminy.

18 Fa nisy maro tany Joda efa nianiana niray tetika taminy, satria vinanton’i Sekania, zanak’i Ara, izy; ary Johanana zananilahy efa nanambady ny zanakavavin’i Mesolama, zanak’i Berekia.

19 Ary nisy koa teo anatrehako nilaza ny soa nataony ary nilaza ny teniko tany aminy kosa. Ary Tobia kosa nampitondra taratasy hampitahotra ahy.

Fandrihana Nehemia (1-3).
Tsy manaiky ny fahareseny Sanbala manoloana ny fandrosoan’ny fanorenana ny manda, hany ka namandrika an’i Nehemia mba hihaona aminy any amin’ny tany lemaky ny Ono.Tsy nanaiky ny fanasana anefa Nehemia satria fantany fa hanisy ratsy azy i Sanbala. Mila manana fahiratan-tsaina tokoa manoloana ny sehon-javatra iray ary ny fananana ny Fanahy Masina no hahatanteraka izany !
Soketaina indray Nehemia (4-9).
Rehefa tsy nahomby ny fandrika nokasain’i Sanbala dia niroso tamin’ny fandrika politika indray ho fampitahorana sy fanakiviana mba hampitarazoka ny fanorenana. Nosoketaina fa hikomy, haka fanjakana i Nehemia ary efa nanendry mpaminany maro hanambara ny maha mpanjaka azy.Tsy nahoan’i Nehemia anefa izany tsaho naely izany fa ny tanjony no nimasoany !
Takatr’i Nehemia ny hafetsena (10-14).
Nandrisika an’i Nehemia hiditra ao anatin’ny tempoly i Semia mba ho fiarovana azy tsy ho voavono saingy fitaka io naroson’i Semia io izay mikendry ny hanaratsiana azy. Nanota tokoa manko Nehemia raha niditra tao satria ny mpisorona ihany no afaka miditra ao amin’ny tempoly. Mila mailo tokoa manavaka na avy amin’Andriamanitra na tsia ny tolotsaina tonga eo aminao ! Efa nomena antsika kristiana ny Fanahy Masina hitarika amin’izany.
Vita ihany ny fanorenana (15-19). Dia nandamoaka avokoa ny teti-dratsin’ireo fahavalo ka 52 andro monja dia vita tanteraka ny manda. Tratra ny tanjona ! Maneho tanteraka ny fidiran’Andriamanitra an-tsehatra izany !
Fahamarinana : Andriamanitra dia manome fahendrena sy tolotsaina ny mpanompony mba hialàny amin’ny sakana tsy hahatanterahana ny tanjony. Tsara alain-tahaka ny herimpo, fikirizana ary fahendrena nasehon’i Nehemia teo amin’ny fanompoana an’Andriamanitra !!