Mana isan’andro 24 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 25... Ny tao aoriana Mana isan'andro 23...

Mana isan’andro 24 Novambra 2021

NEHEMIA 5.1-19 F.2,6

MPITARIKA MPAMAHA OLANA

1 Ary nitaraina mafy ny lehilahy sy ny vadiny ny amin’ny Jiosy rahalahiny.

2 Fa nisy nanao hoe: Maro izahay mbamin’ny zanakai-lahy sy ny zanakai-vavy; koa ta-hahazo vary izahay mba hohaninay hivelomanay.

3 Ary nisy koa nanao hoe: Ny taninay sy ny tanim-boalobokay ary ny tranonay dia efa nataonay antoka, koa ta-hahazo vary izahay noho ny mosary.

4 Ary nisy koa indray nanao hoe: Efa nisambo-bola izahay handoavanay ny hetran’ny mpanjaka, ary ny taninay sy ny tanim-boalobokay no nataonay antoka.

5 Kanefa mba tahaka ny nofon’ny rahalahinay ihany ny nofonay, ary tahaka ny zanany ihany ny zanakay; fa na dia izany aza, indreo izahay manetry ny zanakai-lahy sy ny zanakai-vavy ho andevo, ary ny sasany amin’ny zanakai-vavy dia efa andevo rahateo; nefa tsy manan-ko enti-manavotra azy izahay, satria lasan’ny sasany ny taninay sy ny tanim-boalobokay.

6 Dia tezitra indrindra aho, raha nahare ny fitarainany sy izany teny izany.

7 Ary nihevitra tao am-poko aho, ka dia nananatra mafy ny manan-kaja sy ny mpanapaka ka nanao taminy hoe: Samy mampanàna zavatra amin’ny rahalahinareo avy ianareo. Dia nanendry fiangonan-dehibe aho hitsarana azy.

8 Ary hoy izaho taminy: Izahay araka izay tratry ny nanananay dia efa nanavotra ny Jiosy rahalahinay, izay efa namidy tamin’ny jentilisa; fa ianareo kosa moa hivarotra ny rahalahinareo va, ka hamidy aminay va izy? Dia sina izy, fa tsy hitany izay havaliny.

9 Ary hoy koa aho: Tsy tsara izao ataonareo izao; moa tsy tokony handeha amin’ny fahatahorana an’Andriamanitsika va ianareo noho ny fanaratsian’ny jentilisa fahavalontsika?

10 Izaho sy ny rahalahiko ary ny zatovoko efa nampanàna vola sy vary taminy; koa masìna ianareo, aoka re hafointsika izany trosa izany;

11 eny, masìna ianareo, ampodio aminy anio ihany ny taniny sy ny tanim-boalobony sy ny tanin’olivany sy ny tranony sy ny ampahazaton’ny vola sy ny vary ary ny divay sy ny diloilo izay nampisamborinareo azy.

12 Dia hoy ireo: Eny, hampodinay izany, ka tsy haka na inona na inona aminy izahay, fa hanao araka izay lazainao. Dia niantso ny mpisorona aho ka nampianiana ireo hanao araka izany teny izany,

13 sady nanakopaka ny lambako teo am-pofoako aho ka nanao hoe: Ho tahaka izany anie no hanakopahan’Andriamanitra ny olona rehetra izay tsy mahantanteraka izany teny izany hiala amin’ny tranony sy ny vokatry ny asany; eny, hakopaka ka hofoanana tahaka izany anie izy. Ary ny fiangonana rehetra nanao hoe: Amena; sady nidera an’i Jehovah izy. Ary dia nanao araka izany teny izany ny olona.

14 Ary koa, hatramin’ny andro nanendrena ahy ho governora amin’ny tany Joda, dia hatramin’ny taona faharoa-polo ka hatramin’ny taona faharoa amby telo-polo nanjakan’i Artaksersesy, dia roa ambin’ny folo taona izay, izaho sy ny raha!ahiko tsy mba nihinana izay anjara-fiveloman’ny governora.

15 Fa ireo governora fahiny izay teo alohako ireo dia nahavaky tratra ny olona ka nampandoa azy hanina sy divay ary sekely volafotsy efa-polo koa; eny, na dia ny zatovony aza dia nisetrasetra tamin’ny olona; fa izaho tsy mba nanao izany noho ny fahatahorako an’Andriamanitra.

16 Eny, izaho naharitra nanao io manda io ihany, sady tsy nividy tany izahay; ary ny zatovoko rehetra dia voangona hanao ny asa.

17 Ary teo amin’ny latabatro nisy Jiosy sy mpanapaka dimam-polo amby zato afa-tsy izay nankeo aminay avy tamin’ny firenena manodidina anay.

18 Ary ny namboarina ho ahy isan’andro dia omby iray sy ondry matavy enina ary vorona koa, ary indray mandeha isan-kafoloana dia nasiana divay samy hafa betsaka; nefa na dia izany aza, ny anjara-fiveloman’ny governora dia tsy mba nilaiko, satria nahavesatra ny olona ny fanompoana.

19 Tsarovy aho ka hasoavy, ry Andriamanitro ô, araka izay rehetra nataoko ho an’ity firenena ity.

Ankoatra ireo fahasarotana sy harerahana tamin’ny fanorenana ny manda (4.4) dia olana hafa mihitsy indray no mipoitra eto amin’ity toko ity dia ny krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena nahazo ny zanak’Israely (5.1), raha ady avy any ivelany no natrehina hatrizay dia eto indray ady ao anatiny. Izany rehetra izany no natrehin’ i Nehemia ary hahatsapantsika koa fa tsy mora ny toerana misy ireny olona manana andraikitra ireny ka mila fifanohanana sy fitondrana ambavaka tokoa (1 Tim. 2.1-2).
Maro ireo krizy ara-tsosialy voalaza eto :
tsy fahampian-tsakafo (2) izay matetika mahatonga ny fidangan’ny vidim-piainana ka miteraka fahasahiranana ara-bola, avy eo voatery mitrosa dia manao antoka ny fananany na ny trano, tanimboly, tanimboaloboka (3), fa etsy ankilany koa ny hetra tsy maintsy aloa (4). Ny zavatra mampalahelo eto dia tsy fahavalo ireo manindry azy tahaka izany ireo fa mpiray tanindrazana aminy ihany, izay sy mba miantra na mitsinjo fa manandevo ny havany (5). Aiza isika eo amin’ny lafin’ny fitiavana ny mpiara-belona? Raha tsy misy izany dia tsy misy lanjany ny asa fanompoantsika amin’ny maha-kristianina (Jak. 2.15-17).
Teo aloha dia olona tony, mamaly tsy am-pahatezerana ireo mpanohitra azy no nahafantarana an’i Nehemia, fa teo anatrehan’ny tsy rariny iainan’ny samy zanak’Israely manoloana ny krizy ara-tsosialy dia tena tezitra indindra izy (6), misy fotoany tokoa dia mila fihetsika hentitra sy henjana manoloana ny zava-misy iray amin’ny maha-mpitarika anao. Taorian’ny fanehoany fahatezerana anefa dia nanome vaha-olana izy (7-11), fifampiresahana tamin’ireo olona rehetra izay voakasika, famerenana ny fahatahorana an’Andriamanitra, fijoroana vavolombelona ho modely. Fa na dia nanaiky aza ireo amin’izay fandaminana dia mbola nasainy nanao fanekena matotra teo anatrehan’ny mpisorona izy ireo. (12-13)
Vavaka : « Tsarovy aho ka hasoavy, ry Andriamanitro ô, araka izay rehetra nataoko ho an’ity firenena ity. » Nehemia 5:19