Mana isan’andro 20 Janoary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 24 Janoary... Ny tao aoriana Mana isan'andro 18 Janoary...

Mana isan’andro 20 Janoary 2022

EZEKIELA 37.15-28 F. 1

HO FIRENENA IRAY

15 Ary tonga tamiko ny tenin’i Jehovah nanao hoe:

16 Ary ianao, ry zanak’olona, dia mangalà tapa-kazo iray, ka asio soratra hoe: Ho an’ny Joda sy ho an’ny zanak’Isiraely namany; dia mangalà tapa-kazo anankiray koa, ka asio soratra hoe: Ho an’i Josefa dia tapa-kazon’i Efraima sy ho an’ny taranak’Isiraely namany rehetra.

17 Ary ampifanatony izy roa ho tonga tapa-kazo iray ihany, dia ho iray eny an-tananao izy.

18 Ary raha miteny aminao ny zanaky ny firenenao manao hoe: Moa tsy hilaza izay hevitrao amin’izany va ianao?

19 dia ataovy aminy hoe: Izao no lazain’i Jehovah Tompo: Indro, Izaho haka ny tapa-kazon’i Josefa, izay eny an-tanan’i Efraima, sy ny firenen’ny Isiraely namany, ary hakambako ho eo amin’ny tapa-kazon’i Joda izy, ary hataoko tapa-kazo iray ihany izy ka ho tonga iray eny an-tanako.

20 Ary ny tapa-kazo izay hasianao soratra dia ho eny an-tananao eo imasony.

21 Dia lazao aminy hoe: Izao no lazain’i Jehovah Tompo: Indro, Izaho haka ny zanak’Isiraely avy any amin’ny jentilisa izay nalehany, eny, hangoniko avy any amin’ny manodidina any izy ka ho entiko ho any amin’ny taniny:

22 ary hataoko ho firenena iray any amin’ny tany izy, dia any an-tendrombohitry ny Isiraely, ary mpanjaka iray ihany no ho mpanjakan’izy rehetra, ka tsy ho firenena roa intsony izy ary tsy hisaraka ho fanjakana roa intsony.

23 Ary tsy handoto tena amin’ny sampiny, na amin’ny fahavetavetany, na amin’ny fahadisoany intsony izy; fa hovonjeko ho afaka amin’ny fonenany rehetra izay nanotany izy, ary hodioviko izy, ka dia ho oloko, ary Izaho ho Andriamaniny.

24 Ary Davida Mpanompoko no ho Mpanjakany; ary hiray Mpiandry izy rehetra, dia handeha araka ny fitsipiko izy sady hitandrina ny lalàko sy hankatò izany.

25 Ary honina any amin’ny tany izay nomeko an’i Jakoba mpanompoko izy, dia ilay efa nonenan’ny razanareo, ka honina any izy sy ny zanany mbamin’ny zafiny mandrakizay; ary Davida mpanompoko no ho Mpanapaka azy mandrakizay.

26 Ary hanao fanekem-pihavanana ho azy Aho, ka ho fanekena mandrakizay eo aminy any, ary hametraka sy hahamaro azy Aho sady hametraka ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay.

27 Ary ny tabernakeliko ho eo aminy; ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko.

28 Ka dia ho fantatry ny jentilisa fa Izaho Jehovah no manamasina ny Isiraely amin’ny isian’ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay.

Ho oloko izy, ary Izaho ho Andriamaniny.
Sarisary misy hevi-panahy lehibe no nasain’ny Tompo hasehon’i Ezekiela : tapa-kazo roa izay hampifanatonina ; ny iray maneho an’Israely, ary ny iray kosa milaza an’i Joda. Tsy tapa-kazo tsotsotra izay hita eny rehetra eny akory izany, fa hazo milaza fiandrianana, izay hazonin’ny mpanjaka na ny manam-pahefàna. Ny fanambàrana azy ireo ho tapa-kazo iray, dia midìka fa hatambatr’Andriamanitra ho firenena iray ihany izy ireo (22). Moa tsy mampahatsiaro antsika ny vavaka nataon’i Kristy izany? “Mba ho iray ihany izy, tahaka ny mahiray Antsika” (Jaona 17.11b). Iray ny Fiangonan’Andriamanitra, dia ny fiombonan’ireo nandray an’i Kristy ho Tompo sy Mpamonjy azy ; hitantsika araka izany fa diso hevitra ireo mihevitra hoe izahay tsy mba miaraka amin’ny fiangonana kristiana izatsy na izaria .
Hanao fanekem-pihavanana ho azy Aho.
Ny fanarenana an’Israely, izay tanterahin’ny Tompo dia mahasahana ny lafiny rehetra, indrindra moa fa ny lafiny ara-panahy. Endrey izany famindrampo sy fitiavan’Andriamanitra ao anatin’ny teniny : “ hovonjeko izy… hodioviko izy ” (23) ; izany hoe hafahany amin’ny sampy sy ny fahavetavetàna rehetra. Tsarovy ny fanarenan’ny rainy ilay zanaka adala, izay sarin’ny fitiavan’ny Tompo : nampiakanjoina akanjo vaovao, nasiana peratra ny tànany sy kapa ny tongony (Lioka 15.22). Fiainam-baovao tanteraka no omanin’ny Tompo ho an’ireo mibebaka amin’ny fahotany sy manolo-tena ho an’i Jesoa Kristy. Tsy ho azy irery fotsiny anefa, fa hitarika ny hafa koa hihavana indray amin’ny Tompo, mba hanatanteraka ilay voalazany hoe : “ Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak’Andriamanitra ” (Matio 5.9).
Mana isan’andro Audio