Mana isan’andro 18 Janoary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 20 Janoary... Ny tao aoriana Mana isan'andro 17 Janoary...

Mana isan’andro 18 Janoary 2022

EZEKIELA 36.16-38 F. 4

NY ANARAKO MASINA

16 [Ny fifampiankinan’ny famonjena ny Isiraely sy ny fahamasinany] Ary tonga tamiko ny tenin’i Jehovah nanao hoe:

17 Ry zanak’olona, ny taranak’Isiraely nonina tany amin’ny taniny, dia nandoto izany tamin’ny fanaony* sy tamin’ny asany izy; fa tahaka ny fahalotoan’ny vehivavy mararin’ny fadim-bolana no fahalotoan’ny fanaony* eo anatrehako.[Heb. lalany]

18 Ka dia naidiko ho aminy ny fahatezerako mirehitra noho ny rà nalatsany teo amin’ny tany sy noho ny nandotoany izany tamin’ny sampiny.

19 Ary naeliko ho any amin’ny firenena izy ka nahahaka ho any amin’ny tany samy hafa; araka ny fanaony* sy ny asany no nitsarako azy.[Heb. lalany]

20 Ary nony tonga tany amin’ny firenena izay nalehany izy, dia tonga fandotoana ny anarako masina tamin’ny nanaovan’ny olona azy hoe: Ireo no olon’i Jehovah, nefa niala tamin’ny tanin’i Jehovah izy.

21 Dia namindrako fo ny anarako masina, izay nolotoin’ny taranak’Isiraely tany amin’ny firenena izay nalehany.

22 Koa atsovy amin’ny taranak’Isiraely hoe: Izao no lazain’i Jehovah Tompo: Tsy noho ny aminareo no anaovako izany, ry taranak’Isiraely, fa noho ny anarako, masina, izay nolotoinareo tany amin’ny jentilisa izay nalehanareo.

23 Ary hohamasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotoinareo tany amin’ny jentilisa, ka dia ho fantany fa Izaho no Jehovah, hoy Jehovah Tompo, rehefa miseho ho masina eo imasony Aho amin’ny ataoko aminareo.

24 Fa halaiko avy any amin’ny jentilisa ianareo ary hangoniko avy any amin’ny tany rehetra ka ho entiko ho any amin’ny taninareo.

25 Dia hofafazako rano madio ianareo, ka hadio; ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo.

26 Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo ianareo.

27 Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy.

28 Ary honina any amin’ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka ho oloko ianareo, ary Izaho ho Andriamanitrareo.

29 Ary hovonjeko ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra ianareo, ary hantsoiko sy hataoko vokatra ny vary, ary tsy hanaterako mosary intsony ianareo;

30 ary hataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny saha, mba tsy ho voalatsan’ny jentilisa amin’ny mosary intsony ianareo.

31 Dia hotsarovanareo ny lalan-dratsinareo sy ny fanao tsy metinareo, ka dia haharikoriko anareo ny tenanareo noho ny fahadisoanareo sy ny fahavetavetanareo.

32 Tsy noho ny aminareo no anaovako izany, hoy Jehovah Tompo aoka ho fantatrareo izany; koa menara sy mangaihaiza ianareo noho ny lalanareo, ry taranak’Isiraely.

33 Izao no lazain’i Jehovah Tompo: Amin’ny andro hanadiovako anareo ho afaka amin’ny helokareo rehetra dia hametrahako mponina ao amin’ny tanana, ary haorina indray ny efa rava.

34 Ary hasaina ny tany efa lao, fa tsy ho lao eo imason’ny mpandalo rehetra intsony izy.

35 Fa holazainy hoe: Ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny saha Edena; ary ny tanàna efa foana sy lao dia misy mponina sady asiana manda;

36 ka dia ho fantatry ny jentilisa sisa manodidina anareo fa Izaho Jehovah no manorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana. Izaho Jehovah no niteny sady hahatanteraka izany.

37 Izao no lazain’i Jehovah Tompo: Mbola hotadiavin’ny taranak’Isiraely Aho amin’ny hanaovako izao ho azy; hohamaroiko toy ny ondry ny olony.

38 Toy ny ondry aman’osy masina, izay any Jerosalema amin’ny fotoam-pivavahana, dia toy izany no hahafenoan’ny tanànany efa lao amin’ny olona maro toy ny ondry aman’osy; ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah.

Hohamasiniko ny anarako lehibe.
Na ny fiverenan’ny teny hoe ny “ anarako masina / lehibe ” in-efatra ato amin’ny andalan-tSoratra Masina aza, dia efa ampy ahatakarana ny fahalehibiazan’ny anaran’ny Tompo. Mbola notsindriany mihitsy moa fa nolotoin’ny taranak’Israely io anarana io. Mba jereo ange : miverina impiry ny filazàna fa voaloto ny anarany ? Ny fomba aman-panao feno fahalotoana sy fahotana no nahatonga an’Andriamanitra nitsara ny Israely, izay lasa babo an-tanin’ olona. Tsara ny maneho fa miavaka ny anaran’Andriamanitra, ary tsy azo ampitoviana amin’ireo andriamanitra kely tsy izy, izay an’ireo firenena manodidina. Mandrak’ankehitriny isika, mbola mitsakotsako foana ao anatin’ny vavaka hoe : “ hohamasinina anie ny anaranao ” ; tsy teny averimberina fotsiny anefa, fa hiainana amin’ny fitondran-tena an-davanandro.
Homeko fo vaovao ianareo.
Endrey izany famindrampon’ny Tompo, izay manarina an’Israely ! … fanarenana izay mahasahana ny fiainam-pivelomana rehetra a) ara-batana : ataony vokatra ny vary, ny voankazo, ka tsy hisy mosary intsony (29-30). b) ara-panahy : hodioviny amin’ny fahalotoana, omeny fo sy fanahy vaovao (25-26). Notsipihan’ny Tompo mazava tsara fa tsy noho ny aminareo no anaovako izany, fa noho ny anarako masina (22). Indraindray tokoa anie isika, dia voan’ny fakam-panahy hihevitra fa mendrika, hany ka tokony ho tahiana e !
Ho tonga tahaka ny saha Edena.
Tany efa laon’ny fahotàna, saingy ambaran’Andriamanitra fa ho tonga tahaka ny saha Edena. Inona re no tiany ho lazaina e ? Eo amin’ny andininy faha 36 no manome ampahana fanazavàna : hahoriny indray izay efa rava. Miainga amin’ny fahatsiarovan-tena anefa aloha izany : haharikoriko anareo ny fahavetavetanareo (31).
Mana isan’andro audio