Mana isan’andro 20 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 05 Janoary... Ny tao aoriana Mana isan'andro 16...

Mana isan’andro 20 Desambra 2021

LIOKA 1.18-25 F.1.2

NY HERIN’NY TENY

18 Ary hoy Zakaria tamin’ilay anjely: Inona no hahafantarako izany? fa izaho efa antitra, ary efa antitra koa ny vadiko.

19 Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe: Izaho no Gabriela, izay mitsangana eo anatrehan’Andriamanitra; ary nirahina hiteny aminao aho ka hilaza aminao izany teny mahafaly izany.

20 Koa, indro, ho moana ianao ka tsy hahay miteny ambara-pahatongan’ny andro hisehoan’izany zavatra izany, ho valin’ny tsy ninoanao ny teniko, izay ho tanteraka amin’ny fotoany.

21 Ary ny olona dia niandry an’i Zakaria ka gaga noho izy naharitra ela tao amin’ny tempoly.

22 Kanjo rehefa nivoaka izy, dia tsy nahay niteny taminy; ary dia fantatry ny olona fa efa nahita fahitana tao amin’ny tempoly izy; ary izy nanao baikon’ny moana taminy, ary dia mbola moana ihany.

23 Ary rehefa tapitra ny andro nanaovany fanompoam-pivavahana, dia lasa nody tany an-tranony izy.

24 Ary taorian’izany andro izany dia nitoe-jaza Elizabeta vadiny, dia niery dimy volana izy ka nanao hoe:

25 Izao no nataon’ny Tompo tamiko tamin’ny andro izay nitsinjovany hahafa-tondromaso ahy amin’ny olona.

Marina Andriamanitra. Azo heverina ho tsy zavatra mahazatra an’i Zakaria ny zava-misy hiainany, nanampoka sy tsy takatry ny sainy (18b). Manao zava-mahagaga anefa Andriamanitra rehefa mivavaka ny olony (Jeremia 33.3).
Mandefa ny teniny ny Tompo (19) amin’ny alalan’ny mpanompony toy ny anjely saingy tsapan’Andriamanitra ihany ny fontsika fa misalasala sy mihanahana (18a). Tsy nino fa mbola hanana taranaka koa i Abrahama sy Sahara, nihomehy mihitsy aza. Ndao hianatra handray ny tenin’Andriamanitra sy hino amin’ny fahatsorana toy ny fanaon’ny zaza ndrao hahitsin’ny Tompo isika noho ny tsy finoana (20).
Mila mino izay ambarany. Izay nampanantenain’ny Tompo dia tsy maintsy « ho tanteraka amin’ny fotoany » (20b) satria « Andriamanitra tsy mba olona ka handainga …» (Nomery 23.19a). Ny zava-dehibe dia ny fotoana hitenenan’Andriamanitra amintsika, indraindray maka fotoana tokoa Izy (21) mba ho latsa-paka ny hafatra. Tsy ho an ’i Zakaria ihany fa ho an’ ny olona rehetra koa (22). Nitohy nanao ny asany Zakaria tao anaty fahanginana (23). Indro tanteraka ankehitriny izay nambaran’ny Anjely fa nitoe-jaza Elisabeta (24). Marina ny fanambarana hoe: “… tsy efa nilaza va Izy ka tsy efainy ?” (Nomery 23.19b). Afaka ny hiravoravo amin’ny Tompo Elisabeta noho izao fahasoavana izao (25), nandray valim-bavaka.
Hosaintsainina : Kristy koa te hahatanteraka ny fifaliantsika amn’ny firaisana aminy noho ny finoantsika ny teniny: « Raha miray amiko ianareo, ka mitœtra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. » (Jaona 15:7).