Mana isan’andro 05 Janoary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 06 Janoary... Ny tao aoriana Mana isan'andro 20...

Mana isan’andro 05 Janoary 2022

LIOKA 4.14-21 F. 7

TSY MISY TSY HO TANTERAKA

14 Ary Jesosy niverina tamin’ny herin’ny Fanahy nankany Galilia; dia niely tamin’ny tany rehetra manodidina ny lazany.

15 Ary Izy nampianatra teny amin’ny synagogan’ny olona ka nankalazain’izy rehetra.

16 Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin’ny synagoga tamin’ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny.

17 Dia natolotra Azy ny bokin’Isaia mpaminany; ary nony namelatra ny boky Izy, dia nahita ny teny voasoratra hoe:

18 Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, Satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; Naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, Sy fampahiratana amin’ny jamba, Hanafaka izay nampahorina,

19 Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah (Isa. 61. 1, 2).

20 Ary rehefa nahorony ny boky ka naveriny tamin’ny mpanao raharaha, dia nipetraka Izy. Ary nandinika Azy ny mason’izay rehetra teo amin’ny synagoga.

21 Ary Jesosy niteny taminy hoe: Androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany.

Herin’ny Fanahy (14-15).
Taorian’ny nanaovana batisa an’i Jesoa, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina (3.21-22). Rehefa feno ny Fanahy Masina Izy dia afaka niatrika sy nandresy ny fakam-panahy rehetra izay nataon’ny devoly taminy (4.1-13). Avy eo dia niverina tany Galilia Izy “tamin’ny herin’ny Fanahy” (14) ka nampianatra tao amin’ny synagoga ary nahatonga ny olona nankalaza Azy (15). Izany no midika fa rehefa mahatohitra ny herin’i Satana isika dia miha-miseho ny herin’ny Fanahy izay ao anatintsika. Ny mifanohitra amin’izany kosa dia mahatonga ny fanahintsika ho osa na dia Fanahy mahery aza ny ao anatintsika.
Asa ao amin’ny tany nahabe (16-17).
Anisan’ny toerana nalehan’i Jesoa voalohany, rehefa nanomboka ny asany Izy, ny tany nahabe Azy taorian’ny tany Galilia. Tao amin’ny Synagoga no falehan’ny Jiosy manao fotoam-pivavahana isan-kerinandro ny Sabotsy, andro Sabata. Mandritra izany dia fanaon’ny Jiosy ny manasa ireo vahiny hamaky ny Teny na hizara izay hevitry ny Teny (Asa 13.14-15, 42; 17.1-4). Izay no nahatonga an’i Jesoa hamaky ny Teny teto.
Tanteraka izay voasoratra (18-21).
“Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” (Lioka 21.33) hoy ny Tompo. Ny Isaia 61.1-2 no tanteraka teto. Ny mahantra izay voalaza dia tsy ara-materialy ihany fa ny fahantrana ara-panahy indrindra ihany koa. Toy izany koa ny asa ho an’ny mpifatotra dia tsy hoe ho an’ireo gadra ihany, fa ao koa ireo voafatotr’i Satana ka mandeha amin’ny làlana tsy izy. Dia toy izany hatrany ho an’ny jamba sy ny nampahoriana izay midika ihany koa ny fahajambana ara-panahy sy ny fampahoriana amin’ny lafiny rehetra.
Sainintsaino : Ahoana ny fanekeko izay Teny efa voasoratra ?