Mana isan’andro 17 Febroary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro... Ny tao aoriana Mana isan'andro 16...

Mana isan’andro 17 Febroary 2022

EZEKIELA 44. 15-31 F. 6

IREO MPANOMPO AO AMIN’NY TEMPOLY

15 Fa ny Levita mpisorona, taranak’i zadoka kosa, izay nitandrina ny anjara-raharaha ny amin’ny fitoerako masina, tamin’ny nivilian’ny zanak’Isiraely niala tamiko, dia izy no hanatona Ahy hanao fanompoam-pivavahana ho Ahy, ary izy no ho eo anatrehako hanatitra ho Ahy ny sabora sy ny rà, hoy Jehovah Tompo.

16 Eny, izy no hiditra ao amin’ny fitoerako masina sy hanatona ny latabatro hanao fanompoam-pivavahana ho Ahy ary hitandrina izay nasaiko hotandremana.

17 Ary raha miditra any amin’ny vavahadin’ny kianja anatiny izy, dia hiakanjo rongony fotsy; fa tsy hisy volon’ondry eny aminy, raha manao fanompoam-pivavahana ao am-bavahadin’ny kianja anatiny sy ao anatiny izy.

18 Satroka rongony no ho eo an-dohany, ary kalisaona fohy rongony fotsy no ho eo am-balahany, ary tsy hifehy zavatra mahatsemboka azy izy.

19 Ary raha mivoaka ho any amin’ny kianja ivelany hankany amin’ny olona izy, dia hesoriny ilay fitafiana nentiny nanao fanompoam-pivavahana, ka havelany ao amin’ny efi-trano masina, ary hitafy fitafiana hafa izy, fa tsy hanamasina ny olona amin’ireny fitafiany ireny.

20 Tsy hanaratra ny lohany izy, nefa kosa tsy hanao lava volo, fa hataony tsara hety.

21 Ny divay dia tsy hosotroin’izay mpisorona, raha miditra any amin’ny kianja anatiny izy.

22 Ary tsy hanambady vehivavy efa maty vady na izay efa nisaorana izy; fa virijiny avy amin’ny taranak’Isiraely, na izay novinadin’ny mpisorona efa maty no hovadiny.

23 Ary hampianatra ny oloko ny tsi-fitovian’ny masina sy ny tsy masina izy ary hampahafantatra azy ny tsi-fitovian’ny tsy madio sy ny madio.

24 Ary raha misy mifanditra, dia ireo no hitsangana hitsara, ka araka ny fitsipiko no hitsarany azy; ary ny lalàko sy ny didiko dia hotandremany amin’ny fotoam-pivavahana rehetra voatendriko, ary ny Sabatako dia hohamasininy.

25 Ary tsy hiditra am-paty handoto ny tenany izy ireny; kanefa raha rainy, na reniny, na zananilahy, na zananivavy, na rahalahiny, na anabaviny tsy manam-bady, dia mahazo miditra am-paty ihany izy.

26 Ary rehefa voadio aza izy, dia mbola hampiandrasina hafitoana aloha.

27 Ary amin’ny andro hidirany ao amin’ny fitoerana masina, dia any amin’ny kianja anatiny, hanao fanompoam-pivavahana ao amin’ny fitoerana masina, dia hanatitra ny fanatiny noho ny ota izy, hoy Jehovah Tompo.

28 Ary hisy lova ho azy, dia Izaho no lovany; ary tsy homenareo zara-tany eo amin’ny Isiraely izy, fa Izaho no anjarany.

29 Ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra noho ny ota ary ny fanati-panonerana no hohaniny; ary ny zavatra rehetra izay voatokana* eo amin’ny Isiraely dia ho azy koa.[Heb. herema]

30 Ary ny santatry ny voaloham-bokatra rehetra avy amin’ny zavatra rehetra sy ny fanatitra rehetra izay alaina amin’ny zavatra atao fanatitra dia ho an’ny mpisorona; ary ny santatry ny kobanareo voafetafeta dia homenareo ny mpisorona koa, mba hampitoerana fitahiana ao an-tranonao.

31 Ny zavatra maty ho azy sy izay noviraviraim-biby, na vorona na biby dia samy tsy hohanin’ny mpisorona.

Ireo Levita (9-14):
tany am-boalohany dia ny taranak’i Levy rehetra no mpisorona (Nom. 3.3). Saingy nesorina tamin’ny ampahan’izy ireo ny asan’ny mpisorona; satria “hitambesaran’ny fahamenarany sy ny fahavetavetana nataony” ireo (13b). Voatazona ho mpanao raharaha ao amin’ny fitoerana masina ihany izy ireo na izany aza. Mpiandry vavahadin’ny tempoly, mpanao raharaha ao amin’ny tempoly. Mbola miantso ny Tompo hoe: “Ary aoka ho masina ho Ahy ianareo, satria masina Aho Jehovah; …” (Lev. 20.26).
Vavaka: Tompo ô, ifonanay Aminao ny ota manakana anay tsy ahafahanay manompo Anao.
Ny mpisorona (15-16):
Levita ihany ireo fa navahana kosa ny taranak’i Zadoka noho izy ireo nahajoro nanoloana ny fanangolen’ny fanompoan-tsampy. Toy izao no filazan’ny DIEM ny and. 16: “… ireo ihany no hahazo manatona hanompo Ahy Tompo …”, izany hoe hahazo hanakaiky kely ny Tompo. Mazava tsara ny iainana izany rehefa aty amin’ny Fanekena Vaovao: “atsangana koa ianareo … , ho fisoronana masina, hanatitra fanati-panahy sitrak’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy. … Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, “fanjaka-mpisorona, firenena masina” (Eks. 19.6), olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany” (1 Pet. 2. 5, 9).
Fitsipika mifehy ny mpisorona (17-27):
Manana fitafiana manokana ny mpisorona: akanjo (17), satroka, kalisaonina (18) samy vita amin’ny rongony fotsy avokoa. Ao anatin’ny toerana fanompoany ihany ireo no azony tafiana (19). Mitandro ny fahadiovan’ny tenany koa izy, volo, vatana (18b), fisotro, fanambadiana (20, 21, 22). Tena “fianarana ho an’ny mino” (jer. 1 Tim. 4.12) tokoa ny “mpisorona” Izy ireo izay hampianatra ny vahoakan’Andriamanitra hanavaka ny masina amin’ny tsy masina , ny madio amin’ny tsy madio (23). Mba ahoana ny aminao manana fanompoana manokana?