Mana isan’andro 16 Febroary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 17... Ny tao aoriana Mana isan'andro 15...

Mana isan’andro 16 Febroary 2022

EZEKIELA 44. 1 – 14 F. 6

MASINA ILAY TEMPOLY

1 [Lalàna ny amin’ny mpanjaka sy ny mpisorona] Dia nentiny niverina aho tamin’ny lalana mankamin’ny vavahady ivelany amin’ny fitoerana masina, dia ilay manatrika ny atsinanana; ka, indro, nirindrina io.

2 Dia hoy Jehovah tamiko: Ity vavahady ity dia hirindrina ka tsy hovohana ary tsy hidiran’olona; fa efa nidiran’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, io, ka izany no hirindrinany.

3 Kanefa kosa ny mpanjaka no mahazo mipetraka ao hihinan-kanina eo anatrehan’i Jehovah, satria mpanjaka izy; amin’ny lalana mankamin’ny lavarangan’ny vavahady no hidirany, ary amin’ny lalana nalehany ihany toa no hivoahany.

4 Dia nentiny nankamin’ny vavahady avaratra ho eo anoloan’ny trano koa aho, dia hitako fa, indro, feno ny voninahitr’i Jehovah ny tranon? i Jehovah; ka dia nikarapoka nihohoka aho.

5 Ary hoy Jehovah tamiko: Ry zanak’olona, mandiniha tsara, ka mijere amin’ny masonao, ary aoka hohenoin’ny sofinao izay rehetra lazaiko aminao ny amin’ny didy sy ny lalàna rehetra amin’ny tranon’i Jehovah; ary diniho tsara ny fidirana amin’ny trano sy ny fivoahana rehetra avy ao amin’ny fitoerana masina.

6 Ary lazao amin’ireo maditra, dia ny taranak’Isiraely hoe: Izao no lazain’i Jehovah Tompo: Aoka izay ny fahavetavetanareo, ry taranak’Isiraely!

7 dia ny nitondranareo vahiny tsy mifora fo na nofo hitoetra ao amin’ny fitoerako masina mba handoto ny tranoko tamin’ny nanateranareo ny haniko, dia ny sabora sy ny rà, ka dia nivadika ny fanekeko ireo ho fanampin’ny fahavetavetanareo rehetra;

8 ary tsy nitandrina ny anjara-raharaha ny amin’ny fitoerako masina ianareo, fa efa nanendry izay ho mpitandrina ny anjara-raharaha ao amin’ny fitoerana masina hisolo anareo.

9 Izao no lazain’i Jehovah Tompo: Ny vahiny tsy mifora fo sy nofo rehetra izay ao amin’ny zanak’Isiraely dia tsy misy hahazo miditra ao amin’ny fitoerako masina.

10 Ary na dia ny Levita aza, izay nanalavitra Ahy tamin’ny nivilian’ny Isiraely, izay nivily niala tamiko ka nanaraka ny sampiny, dia hitondra ny helony izy.

11 Ary ho mpanao fanompoam-pivavahana ao amin’ny fitoerako masina izy, dia ho mpiadidy ny amin’ny fiandrasana ny vavahadin’ny tempoly* sy ho mpanao fanompoam-pivavahana ao amin’ny tempoly;152 hisolo ny olona hamono ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa izy ary hitoetra eo anatrehany hanao fanompoam-pivavahana ho azy.[Heb. trano]

12 Satria nanao fanompoam-pivavahana ho azy teo anatrehan’ny sampiny izy ka tonga fahatafintohinana nahameloka ny taranak’Isiraely, dia izany no nananganako tanana hamely azy ka nilazako fa hitondra ny helony izy, hoy Jehovah Tompo,

13 ary tsy hanatona Ahy ho mpisoroko izy, na hanakaiky izay zavatra masina na inona na inona, dia izay zavatra masina indrindra; fa hitambesaran’ny fahamenarany sy ny fahavetavetana nataony izy.

14 Ary hotendreko ho mpitandrina ny anjara-raharaha ny amin’ny trano izy, dia ny fanompoana rehetra sy ny zavatra rehetra atao ao.

Maka toerana ny voninahitry ny Tompo (and. 1-3):
vavahady voatokana ny vavahady atsinanana. Teo no nidiran’ny voninahitry ny Tompo, ka tsy azon’olon-kafa hidirana sy ivoahana intsony eo fa nakatona. Noho izany tsy hivoaka eo intsony koa Izy, hijanona tanteraka ao amin’ilay Tempoly nanirahany an’i Ezekiela mba haorina indray ny Tompo (43.9). “Kanefa, …” hafa kosa ny fomba hitondrany ny mpanjaka na nadikan’ny DIEM hoe: “printsy”. Midika izany fa mihazona ny teny nomeny an’i Davida ny Tompo hoe: “Eny, efa nianiana tamin’i Davida mpanompoko Aho hoe: 4 Hampitoetra ny taranakao ho mandrakizay Aho ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin’ny taranaka fara mandimby” (Sal. 89.3b, 4). Na inona na inona zava-tsarotra mianjady amintsika dia azontsika ianteherana ny Tompo satria mitana mandrakariva ny teny nomeny Izy (Heb. 10. 23).
Antso hiaina amin’ny fahamasinana (and. 4-9):
Satria mpaminany i Ezekiela dia tsy nahazo nampiasa ihany koa ny vavahady atsinanana fa niditra avy tany amin’ny vavahady avaratra. Hitany avy any fa henika ny voninahitry ny Tompo ny tempoly. Io voninahitry ny Tompo io no mahamasina ilay tempoly (4). Nandidy an’i Ezekiela ny Tompo hilaza amin’ny Israely hampitsahatra ny ota fanaony hatrizay dia ny fahavetavetana sy ny nampidirana olona tsy mifora fo na nofo tao amin’ny tempoly vaovao (6, 7). Ny mifanohitra amin’izany kosa dia izay voafora fo, na Israelita izy na vahiny no mahazo miditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. “fa ny ao anaty no tena maha-Jiosy, ary izay voafora ao am-po no tena voafora noho ny asan’ny Fanahy Masina …” (Rom. 2. 29a). Asain’ny Tompo handeha amin’ny fahamasinana izay rehetra manompo Azy.