Mana isan’andro 15 Febroary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 16... Ny tao aoriana Mana isan'andro 14...

Mana isan’andro 15 Febroary 2022

EZEKIELA 43. 13-27 F. 7

MILA SITRAKA AMIN’NY TOMPO

13 [Ny amin’ny alitaran’ny fanatitra odorana sy ny fanokanana azy] Ary izao no mariky ny alitara araka ny hakiho, nefa isaky ny hakiho iray dia mihoatra vodivoam-pelatanana noho ny fanao: Ny fara-vodiny dia iray hakiho, ary iray hakiho koa ny sakany, ary ny koronosiny manodidina dia irain-jehy; ireo no fiorenan’ny alitara.

14 Ary hatramin’ny fara-vodiny eo amin’ny tany ka hatramin’ny rindriny ambany dia roa hakiho, ary ny sakany dia iray hakiho; ary hatramin’ny rindriny iva ka hatramin’ny rindriny avo dia efatra hakiho; ary ny sakany dia iray hakiho.

15 Ary ny fanambonin’ny alitara* dia ho efatra hakiho, ary eo ambonin’ny fatana** dia hisy tandroka efatra.[*Heb. Harela = tendrombohitr’Andriamanitra][**Heb. Ariela = fatan’Andriamanitra, na lion’Andriamanitra, ka tokony ho anaran’ny momba ny fanambonin’ny alitara ireo]

16 Roa ambin’ny folo hakiho ny lavan’ny fatana,4 ary roa ambin’ny folo hakiho koa ny sakany, ary efa-joro sokera izy,

17 Ary ny rindriny dia efatra ambin’ny folo hakiho ny lavany, sy efatra ambin’ny folo hakiho koa ny sakany, amin’ny lafiny efatra; ary ny koronosiny manodidina dia antsasaky ny hakiho; ary ny fara-vodiny dia iray hakiho manodidina; ary ny ambaratongany dia manatrika ny atsinanana.

18 Ary hoy izy tamiko: Ry zanak’olona, izao no lazain’i Jehovah Tompo: Izao no didy ny amin’ny alitara amin’izay andro hanaovana azy, hanaterana fanatitra dorana sy hanopazana rà aminy:

19 Ny Levita mpisorona, taranak’i zadoka, izay manatona Ahy hanao fanompoam-pivavahana ho Ahy, dia homenao vantotr’ombilahy iray hatao fanatitra noho ny ota, hoy Jehovah Tompo.

20 Dia hangalanao ny ràny ka hatentinao amin’ny tandrony efatra sy amin’ny zorony efatra amin’ny rindriny ary amin’ny koronosiny manodidina; izany no hanadiovanao* azy sy hanaovanao fanavotana ho azy.[Ny dikan’ny teny Hebreo amin’ireo dia manafaka ota azy; Lev. viii. 15]

21 Halainao koa ny vantotr’ombilahy hatao fanatitra noho ny ota ka hodorana ao amin’ny fitoerana voatendry ao amin’ny trano ivelan’ny fitoerana masina.

22 Ary amin’ny andro faharoa no hanateranao osilahy tsy misy kilema hatao fanatitra noho ny ota; ary hodioviny* ny alitara tahaka ny nanadiovany* azy tamin’ny vantotr’ombilahy.[Ny dikan’ny teny Hebreo amin’ireo dia manafaka ota azy; Lev. viii. 15]

23 Ary rehefa vita ny anadiovanao* azy, dia hanatitra vantotr’ombilahy tsy misy kilema sy ondrilahy tsy misy kilema ianao.[Ny dikan’ny teny Hebreo amin’ireo dia manafaka ota azy; Lev. viii. 15]

24 Ary haterinao eo anatrehan’i Jehovah ireo, ary ny mpisorona handraraka sira eo aminy, dia hanatitra azy ho fanatitra dorana ho an’i Jehovah.

25 Hafitoana no hanateranao osilahy isan’andro hatao fanatitra noho ny ota sy vantotr’ombilahy sy ondrilahy izay tsy misy kilema.

26 Hafitoana no hanaovany fanavotana ho an’ny alitara sy hanadiovany azy ary hanokanany* azy.[Heb. hamenoana ny tànany]

27 Ary rehefa tapitra izany andro izany, dia hiantomboka amin’ny andro fahavalo ny hanateran’ny mpisorona ny fanatitra doranareo ao amin’ny alitara sy ny fanati-pihavananareo; ary dia hankasitrahako ianareo, hoy Jehovah Tompo.

Refin’ny alitara (13 – 17):
Ny alitara no ivon’ny Tempoly. Natao ho fandoroana fanatitra ho an’ny Tompo izy. Refy manakaiky ilay refin’ny alitara tao amin’ny tempoly talohan’ny fahababoana ireo. Ny Tompo Andriananahary ihany no manome ireo refy ireo. Fahitana ihany no naseho tamin’i Ezekiela, hanambaran’ny Tompo aminy fa hiverina honina eo anivon’ny Israely indray Izy. Tsy maintsy hifanatrika amin’i Jesoa ny mino rehefa miverina Izy, koa “olona tokony hanao ahoana moa ianareo (ny mino) amin’ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny hihavian’ny andron’Andriamanitra”? (2 Pet. 3.11, 12)
Fomba nitokanana ny alitara (18 – 27):
Izao no didy ny amin’ny alitara, hoy ny Tompo: “ny Levita mpisorona, … izay hany mahazo manompo Ahy” (19-Diem) no manao ny sorona alatsa-drà ho fanalana ny ota aloha. Mpisorona nahatoky tamin’ny andron’i Davida mpanjaka, niaraka tamin’i Natana sy i Benaia, komandin’ny miaramila tamin’ny andron’i Solomona mpanjaka i Zadôka. Izy telo lahy ireo no nanosotra an’i Solomona ho mpanjaka (1 Mpanj. 1.32-40). Moa isan’ny mpanompo mahatoky ve ny mino ka azon’Andriamanitra hianteherana hampihavana ny olona Aminy?
Herinandro maninjitra no hanaovana ny fanadiovana ny alitara. Famantarana ny fahafatesana noho ny ota ihany ireo sorona ireo (19, 21, 22, 23) fa tsy mahasakana ny olona tsy hanota akory. Tsy mahafaka ny heloka ny sorona alatsa-drà, “Fa ny ran’ombilahy sy ny ran’osilahy dia tsy tsy hanaisotra ny fahotana na oviana na oviana” (Heb. 10. 4). Ny ràn’i Jesoa ihany no mahafafa ny ota (1 Jao. 1.7) ka mahatonga antsika hahita sitraka amin’ny Tompo.