Mana isan’andro 14 Febroary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 15... Ny tao aoriana Mana isan'andro 11...

Mana isan’andro 14 Febroary 2022

EZEKIELA 43. 1 – 12 F. 6

NIVERINA NY TOMPO

1 [Ny nidiran’ny voninahitr’i Jehovah ho ao amin’ny tempoly, sy ny teny nampitondrainy tamin’izany] Ary nentiny ho any amin’ny vava*;) hady aho, dia ilay vavahady manatrika ny atsinanana.

2 Ary, indro, tamy ny voninahitr’Andriamanitry ny Isiraely avy tany atsinanana; ary ny feony dia tahaka ny firohondrohon’ny rano be; ary ny tany dia namirapiratra azon’ny voninahiny.

3 Ary ny tarehin’ny zavatra hitako dia tahaka ny an’ilay efa hitako, fony aho tonga handrava ny tanàna; ary nisy tahaka ny tarehin’ilay efa hitako teo amoron’ny ony Kebara ihany; ka dia nikarapoka nihohoka aho.

4 Ary ny voninahitr’i Jehovah dia niditra tamin’ny vavahady manatrika ny atsinanana ho ao an-trano.

5 Dia nisy fanahy* nanainga ahy ka nitondra ahy niditra ho ao amin’ny kianja anatiny; ary, indro, feno ny voninahitr’i Jehovah ny trano.[Na: rivotra]

6 Dia reko fa nisy niteny tamiko tao an-trano; ary nisy lehilahy nitsangana teo anilako.

7 Dia hoy Izy tamiko: Ry zanak’olona, eto no hitoeran’ny seza fiandrianako sy hitoeran’ny faladiako, izay honenako mandrakizay eto amin’ny zanak’Isiraely; ary tsy holotoin’ny taranak’Isiraely, na izy na ny mpanjakany, amin’ny fijangajangany sy amin’ny sampin*’ny mpanjakany ao amin’ny fitoerany avo intsony ny anarako masina,[Heb. fatin’]

8 tamin’ny nametrahany ny tokonam-baravaran’ireny teo anilan’ny tokonam-baravarako sy ny tolan’ireny teo anilan’ny tolako, rindrina ihany no teo anelanelako sy ireny, dia nolotoiny tamin’ny fahavetavetana nataony ny anarako masina; ka dia nahalany ringana azy tamin’ny fahatezerako Aho.

9 Fa amin’izao kosa dia aoka hariany lavitra Ahy ny fijangajangany sy ny sampin*’ ny mpanjakany, ka dia honina ao aminy mandrakizay Aho.[Heb. fatin’]

10 Hianao, ry zanak’olona, asehoy amin’ny taranak’Isiraely ny trano mba hahamenatra azy ny amin’ny helony, ka dia horefesiny ny mari-trano.

11 Ary raha menatra ny amin’izay rehetra efa nataony izy, dia asehoy azy ny endriky ny trano mbamin’ny fombafombany sy ny fivoahana avy ao aminy sy ny fidirana ho ao aminy ary ny endriny rehetra sy ny didy rehetra aminy, eny, ny endriny rehetra ary ny lalàna rehetra aminy; koa soraty eo imasony izany, hitandremany ny endriny rehetra ary ny lalàny rehetra ka hanatanterahany izany.

12 Izao no lalàna amin’ny trano: Ho masina dia ho masina avokoa izay rehetra voafaritra ho azy eo an-tampon’ny tendrombohitra. Eny, izany no lalana amin’ny trano.

Niditra avy any atsinanana Izy (1-5):
nentina nitsena ny voninahitry ny Tompo i Ezekiela mba hahafahany manambara ny fiveren’ny Tompo tamin’ny Israely indray. Teo amin’ny toerana nialan’ny voninahitry ny Tompo ihany (Eze. 11.23) no nidirany indray tao amin’ny Tempoly. Amin’ny teny hebreo dia manana hevitra hoe: eo anoloana, ny hoe: atsinanana. Miverina hifanatrika amin’ny Israely indray ny Tompo. Mampahatsiaro ny fihavian’ny Magy avy any atsinanana mba hitady ilay teraka ho mpanjakan’ny Jiosy izao (Mat. 2.1, 2). Tonga izy ireo mba hiankohoka eo anatrehany. Izay fanatrehan’ny Tompo amin’ny voninahiny sy ny fahamasinany izay no tsy zakan’i Ezekiela ka nampikarapoka azy nihohoka tamin’ny tany (3).
Saino:
Aza hamaivanina amin’ny fanaronana ny ratsy atao, ny fanatrehana an’i Jesoa izay “eo afovoan’ny roa na telo miangona amin’ny anarany” (Mat. 18. 3).
Tonga mba honina mandrakizay ny Tompo (6–12):
nisafidy ny hiara-monina amin’ny vahoakany mandrakizay ny Tompo. Ny fonenany eo anivon’ny olony ihany no hahatonga ny olony hanalavitra ny fijangajangany sy ny sampiny izay nandringanan’ny Tompo azy ireo an-katezerana. “Fa ny fanahy izay manota no ho faty” (Eze. 18. 4b). “Fa amin’izao kosa, …” (9) teny kely mahalaza be ny famindrampon’ny Tompo te-hamonjy ny olony amin’ny alalan’ny fonenany mandrakizay eo aminy. “Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika“ (Jao. 1.14). Tsy misy fombafomba sy fanao tandrovina manokana, afa-tsy izao ihany, ny fiaraha-monina amin’ny Tompo: “Ho masina dia ho masina avokoa izay rehetra voafaritra ho azy …” (12).
Ilay fiverenan’ny voninahitr’Andriamanitra tao amin’ny tempoly indray no nampiverina ny sain’ny Israely ho menatra noho ny fahotany.