Mana isan’andro 11 Febroary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 14... Ny tao aoriana Mana isan'andro 10...

Mana isan’andro 11 Febroary 2022

EZEKIELA 40.28-49 F. 1, 6

ATOLORY NY FIAINANAO HO FANATITRA HO AN’NY TOMPO

28 Ary nentiny niditra tamin’ny vavahady atsimo ho any amin’ny kianja anatiny aho; dia norefesiny ny vavahady atsimo, ka araka ireo ohatra ireo ihany koa;

29 ary ny trano fiambenany sy ny tongo-batony ary ny tohany dia araka ireo ohatra ireo ihany koa; ary nisy varavarankely teo aminy sy teo amin’ny tohany manodidina, dimam-polo hakiho ny lavany, ary dimy amby roa-polo hakiho ny sakany.

30 Ary nisy tohany manodidina, dia dimy amby roa-polo hakiho ny lavany, ary dimy hakiho ny sakany.

31 Ary ny tohany dia nanatrika ny kianja ivelany; ary nisy sarin’ny hazo rofia* teo amin’ny tongo-batony, ary nisy ambaratonga valo ho fiakarana ao.[palma]

32 Dia nentiny niantsinanana aho ho any amin’ny kianja anatiny, dia norefesiny ny vavahady, ka araka ireo ohatra ireo ihany koa.

33 Ary ny trano fiambenany sy ny tongo-batony ary ny tohany dia araka ireo ohatra ireo ihany koa; ary nisy varavarankely teo aminy sy teo amin’ny tohany manodidina, dimam-polo hakiho ny lavany, ary dimy amby-roa-polo hakiho ny sakany.

34 Ary nanatrika ny kianja ivelany ny tohany; ary nisy sarin’ny hazo rofia* teo amin’ny tongo-batony andaniny roa, ary nisy ambaratonga valo ho fiakarana ao.[palma]

35 Ary nentiny ho any amin’ny vavahady avaratra aho, dia norefesiny, ka araka ireo ohatra ireo ihany koa,

36 ary ny trano fiambenany sy ny tongo-batony ary ny tohany, ary nisy varavarankely teo aminy manodidina, dia dimam-polo hakiho ny lavany, ary dimy amby roa-polo hakiho ny sakany.

37 Ary nanatrika ny kianja ivelany ny tongo-batony; nisy sarin’ny hazo rofia* teo amin’ny tongo-batony andaniny roa; ary ambaratonga valo no fiakarana ao.[palma]

38 Ary nisy efi-trano misy varavarana teo anilan’ny tongo-bato teo am-bavahady, izay nanakobahany ny fanatitra dorana.

39 Ary teo amin’ny lavarangan’ny vavahady dia nisy latabatra roa avy tamin’ny lafiny roa hamonoana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota ary ny fanati-panonerana.

40 Ary teo anilany eo ivelany amin’ny fiakarana hiditra eo amin’ny vavahady avaratra dia nisy latabatra roa, ary teo anilany anankiray koa teo amin’ny lavarangan’ny vavahady, dia nisy latabatra roa koa.

41 Nisy latabatra efatra teo amin’ny ilany iray amin’ny vavahady ary latabatra efatra koa teo amin’ny ilany iray, dia latabatra valo izay famonoana.

42 Ary nisy latabatra efatra natao tamin’ny vato voapaika ho amin’ny fanatitra dorana, iray hakiho sy sasany ny lavany, ary iray hakiho sy sasany koa ny sakany, ary iray hakiho ny hahavony; teo no nametrahany ny zavatra famonoana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa.

43 Ary nisy fihantonana roa rantsana*, vodivoam-pelatanana ny halavany**, naorina manodidina eny amin’ny rindrina; ary natao teo ambonin’ny latabatra ny hena fanatitra.[*Na: nisy filirany][**Na: ny habeny]

44 Ary teo ivelan’ny vavahady anatiny, teo anilan’ny vavahady avaratra ka manatrika ny atsimo, dia nisy ireo efi-trano ho an’ny mpihira teo amin’ny kianja anatiny, ary nisy iray koa teo anilan’ny vavahady atsinanana ka nanatrika ny avaratra.

45 Ary hoy izy tamiko: Ity efi-trano manatrika ny atsimo ity dia ho an’ny mpisorona izay mitandrina ny anjara-raharahany amin’ny trano.

46 Ary ny efi-trano manatrika ny avaratra kosa dia ho an’ny mpisorona izay mitandrina ny anjara-raharaha ny amin’ny alitara, ireo dia taranak’i Zadoka, izay isan’ny taranak’i Levy, ka manatona an’i Jehovah hanao fanompoam-pivavahana ho Azy.

47 Dia norefesiny ny kianja, ka zato hakiho ny lavany, ary zato hakiho koa ny sakany, dia efa-joro sokera izy; ary ny alitara dia teo anoloan’ny trano.

48 Ary nentiny ho any amin’ny lavarangan’ny trano aho, dia norefesiny ny tongo-batony amin’ny lavarangana fidirana, ka dimy hakiho ny tamin’ny lafiny iray, ary dimy hakiho koa ny tamin’ny lafiny iray, ary ny sakan’ny vavahady dia telo hakiho ny tamin’ny lafiny iray, ary telo hakiho koa ny tamin’ny lafiny iray.

49 Roa-polo hakiho ny lavan’ny lavarangana fidirana, ary iraika ambin’ny folo hakiho ny satany; ary ambaratonga no fiakarana ao; ary nisy tongo-bato teo anilan’ny tolana, iray tamin’ny lafiny iray, ary iray tamin’ny lafiny iray koa.

Fibebahana sy fanolorantena:
vavahady mankamin’Andriamanitra.
Misy vavahady avokoa ny fidirana amin’ny kianja ivelany sy kianja anatiny. Misy fiambenana ireo ary varavarankely amin’ny sasany. Maneho fa fidirana mazava sy voafaritra tsara ny mankeo amin’ny fanatrehan’Andriamanitra nefa koa dia mbola misy sivana sy fanaraha-maso hentitra mba tsy ho tafiditra ao izay tsy tokony ho ao. Ny anisan’ny antom-pisian’ny tempoly dia ny hanaovana fanatitra biby vonoina ary efa vonona ao avokoa na ny toerana na ny fitaovana ho amin’izany. Fibebahana hamonoana ny fahotana, fanoloran-tena mba ho faty ny amin’ny tena fa velona ao amin’i Kristy, izany no fanatitra ankasitrahan’Andriamanitra ankehitriny. Ny fahafatesan’i Jesoa Kristy teo amin’ny hazo fijaliana dia ampy ho an’izany rehetra izany fa tsy misy fanatitra ho vonoina hafa intsony (Hebreo 9.11-12). Manana ny anjara toerana manokana ao koa ny fanati-piderana (and 44).
Mila mikarakara ny vatana sy ny fanahy
Misy toerana ho an’ny mpisorona mikarakara ny momba ny tempoly : Fanadiovana, fitandremana tsy ho simba. Tempolin’Andriamanitra ny tenantsika ary isika dia fanjakam-pisorona. Mila karakaraintsika tsara ny tenantsika: tsy simbaina amin’ny fisotroana na fidorohana na fiainam-pilana, na avela hanjakan’ny fahalotoana samihafa. Misy koa ho an’ny mpisorona mikarakara ny alitara. Ny alitara no fanaovana ny fanatitra ho an’Andriamanitra. Ny fanompoam-panahy mety ataontsika ankehitriny dia ny “manolotra ny tenantsika ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra” (Romana 12.1)
Vavaka : Tompo ô! Noho ny famonjena nataonao ho ahy dia atolotro Anao ny tenako, saiko, foko sy fanahiko manontolo hanjakanao. Amena