Mana isan’andro 10 Febroary 2022 Ny teo aloha Mana isan'andro 11... Ny tao aoriana Mana isan'andro 09...

Mana isan’andro 10 Febroary 2022

EZEKIELA 40.1-27 F. 3

NA ANY AM-PAHABABOANA AZA NY OLONA…

1 [Ny fahitana naseho tamin’i Ezekiela ny amin’ny tempoly vaovao] Tamin’ny taona fahadimy amby roa-polo taorian’ny namaboana antsika, tamin’ny niandohan’ny taona, dia tamin’ny andro fahafolo tamin’ny volana, tamin’ny taona fahefatra ambin’ny folo taorian’ny namelezana ny tanàna, tamin’izany andro izany dia tamiko ny tànan’i Jehovah, ka nitondra ahy ho any Izy.

2 Fahitana avy amin’Andriamanitra no nitondrany ahy ho any amin’ny tanin’ny Isiraely, ka napetrany teo an-tendrombohitra avo dia avo aho, ary nisy nitarehin-tanàna teo amin’ny ilany atsimo.

3 Dia nentiny nankao aho, ka, indro, nisy lehilahy izay nitarehim-barahina, nitondra tady rongony teny an-tànany sy volotara fandrefesana, ary nitsangana teo am-bavahady izy.

4 Dia hoy ralehilahy tamiko: Ry zanak’olona, mijere amin’ny masonao, ary mihainoa amin’ny sofinao, ary aoka ny fonao handinika izay rehetra hasehoko anao; fa ny hanehoako anao izao no nitondrana anao eto. Ambarao amin’ny taranak’Isiraely izay rehetra hitanao.

5 Ary, indro, nisy ampiantany vato manodidina teny ivelan’ny trano, ary eny an-tanan-dralehilahy nisy volotara fandrefesana, enina hakiho ny halavany, kanefa isaky ny hakiho iray dia nihoatra vodivoam-pelatanana noho ny fanao; ka dia norefesiny ny hatevin’ny ampiantany, ka eran’ny volotara. ary ny hahavony dia eran’ny volotara koa.

6 Dia tonga teo amin’ny vavahady manatrita ny atsinanana izy ka niakatra tamin’ny ambaratongany dia nandrefy ny tokonam-bavahady, ka eran’ny volotara ny sakany, dia ny tokonana voalohany izany, ka eran’ny volotara ny sakany*.[Na: ary eran’ny volotara ny sakan’ny tokonana iray koa]

7 Ary ny trano fiambenana, dia eran’ny volotara ny lavany, ary eran’ny volotara koa ny sakany; ary ny elanelan’ny trano fiambenana dia dimy hakiho; ary ny tokonam-bavahady eo anilan’ny lavarangan’ny vavahady anatiny dia eran’ny volotara.

8 Dia norefesiny koa ny lavarangan’ny vavahady, ka eran’ny volotara koa.

9 Ary norefesiny ny lavarangan’ny vavahady, ka valo hakiho; ary ny tongo-batony dia roa hakiho; ary ny lavarangan’ny vavahady dia teo anatiny.

10 Ary ny trano fiambenana teo amin’ny vavahady atsinanana dia telo avy no teo an-daniny; mitovy ohatra izy telo, ary mitovy ohatra koa ny tongo-bato teo amin’ny lafiny roa.

11 Ary norefesiny koa ny haben’ny vavahady, ka folo hakiho; ary ny lavan’ny vavahady dia telo ambin’ny folo hakiho.

12 Ary nisy nifefy teo anoloan’ny trano fiambenana, ka iray hakiho avy no teo an-daniny roa; ary ny trano fiambenana, dia enina hakiho ny tamin’ny lafiny iray, ary enina hakiho koa ny tamin’ny lafiny iray.

13 Dia norefesiny koa ny vavahady hatramin’ny tafon’ny trano fiambenana iray ka hatramin’ny tafon’ny iray koa, ka dimy amby roa-polo hakiho ny sakany, ary mifanatrika ny varavarana.

14 Ary ny tongo-bato dia noheveriny ho enim-polo hakiho, ary nihatra tamin’ny tongo-bato ny kianja manodidina ny vavahady.

15 Ary hatreo anoloan’ny vavahady fidirana ka hatreo anoloan’ny lavarangan’ny vavahady anatiny dia dimam-polo hakiho.

16 Ary nisy varavarankely makarakara tsy mivoha manodidina, na ao amin’ny trano fiambenana, na amin’ny tongo-bato ao anatin’ny vavahady*; ary toy izany koa amin’ny tohany; ary ny ao anatiny dia nisy varavarankely manodidina; ary teo amin’ny tongo-bato rehetra dia samy nisy sarin’ny hazo rofia** avokoa.[*Na: sady manodidina azy ny vavahady][**palma]

17 Dia nentiny ho any amin’ny kianja ivelany aho, ary, indro, nisy efi-trano madinika sy lampivato teny amin’ny kianja manodidina: nisy efi-trano telo-polo teny amin’ny lampivato.

18 Ary ny lampivato dia teo anilan’ny vavahady, sady nifanerana tamin’ny lavan’ny vavahady: lampivato ambany io.

19 Dia norefesiny koa ny sakany hatreo anoloan’ny vavahady ambany ka hatreo anoloan’ny kianja anatiny, dia hatreo amin’ny ivelany, ka zato hakiho, dia teo atsinanana sy teo avaratra.

20 An norefesiny koa ny lavany sy ny sakan’ny vavahadin’ny kianja ivelany, izay nanatrika ny avaratra.

21 Ary ny trano fiambenany dia telo avy no teo an-daniny; ary ny tongo-batony sy ny tohany dia nitovy ohatra tamin’ny vavahady voalohany, ka dimam-polo hakiho ny lavany, ary dimy amby roa-polo hakiho ny sakany.

22 Ary ny varavarankeliny sy ny tohany an ny sarin’ny hazo rofia* taminy dia nitovy ohatra tamin’ny ireo amin’ny vavahady atsinanana, ary nisy ambaratonga fito ho fiakarana ao; ary ny tohany dia tandrifin’ireo.[palma]

23 Ary nisy vavahadin’ny kianja anatiny, tandrifin’ny vavahady fidirana manatrika ny avaratra sy ny atsinanana; ka dia norefesiny hatramin’ny vavahady anankiray ka hatramin’ny anankiray, ka zato hakiho.

24 Dia nentiny nianatsimo aho, ka, indro, nisy vavahady teo atsimo; ka norefesiny ny tongo-batony sy ny tohany, ka araka ireo ohatra ireo ihany koa.

25 Ary nisy varavarankely teo aminy sy teo amin’ny tohany manodidina, dia tahaka ireo varavarankely ireo ihany koa, ka dimam-polo hakiho ny lavany, ary dimy amby roa-polo hakiho ny sakany.

26 Ary nisy ambaratonga fito ho fiakarana ao, ary ny tohany dia tandrifin’ireo; ary nisy sarin’ny hazo rofia* iray tamin’ny lafiny iray, ary iray koa tamin’ny lafiny iray teo amin’ny tongo-batony.[palma]

27 Ary nisy vavahady fidirana amin’ny kianja anatiny teo atsimo, dia norefesiny teo atsimo hatramin’ny vavahady anankiray ka hatramin’ny anankiray, ka zato hakiho koa.

…mamangy sy miasa aminy ny Tompo
Tany am-pahababoana Ezekiela no nentin’Andriamanitra tamin’ny fahitana ho any amin’ny tanin’ny Isiraely, mba hijery sy hihaino tsara ka handatsaka am-po ny hafatra omen’Andriamanitra azy. Amin’izay toerana sy tranga ary fomba itondran’Andriamanitra ny olony dia manana hafatra ho azy mandrakariva Izy. Hotandremana : “Iza no jamba, afa-tsy ny mpanompoko? Ary iza no marenina tahaka ny iraka izay irahiko? Iza no jamba tahaka ny sakaizan’i Jehovah, ary jamba tahaka ny mpanompony? Mahita zavatra maro ianao, nefa tsy mitandrina; Manongilana ny sofiny izy, nefa tsy mihaino.” Isaia 42.19-20
Baikon’Andriamanitra koa ny mizara amin’ny hafa rehefa avy nandray (and 4).
…tian’ny Tompo haverina ny fiarahana aminy
Tempoly miorina indray any Jerosalema no hafatra nasain’Andriamanitra entin’i Ezekiela ho an’ny Isiraely any am-pahababoana. Azon’izy ireo avy hatrany ho fampaherezana azy izany satria fantany fa ny fisiana sy fiorenan’ny tempoly dia midika fa ao aminy Andriamanitra. Mbola haverin’Andriamanitra ny fijoroan’ny firenena Isiraely.
Tsy ny zava-misy mety mafy sy manahirana misy antsika amin’ny ankehitrinintsika no tena fiainantsika, fa izay efa omanin’Andriamanitra ho an’ny ho avintsika sy mandrakizaintsika, raha mitoetra mahatoky ao Aminy isika.
…atorony ny làlana ahazoana manatona Azy
Ny nasehon’Andriamanitra voalohany dia ny tamboho matevina sy avo be manodidina tanteraka ny tempoly. Tsy misy ifandraisana amin’ny fiainan’izao tontolo izao ny tontolo misy an’Andriamanitra: misaraka tanteraka ireo. Vavahady misy fiambenana intelo miantoana, voafaritra mazava tsara ihany no ahazoana miditra ao.
Fa ankoatra an’i Kristy dia “tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena.” (Asa 4.12b)