Mana isan’andro 17 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 16... Ny tao aoriana Mana isan'andro 15...

Mana isan’andro 17 Desambra 2021

SALAMO 9.1-11 F.1,2

EL SAPHAT ANDRIAMANITRA MPITSARA (1)

1 [Salamo abidy. Fiderana an’Andriamanitra, Mpitsara marina, sy fahatokiana Azy] Ho an’ny mpiventy hira, Almoth-laben. Salamo nataon’i Davida. Hidera an’i Jehovah amin’ny foko rehetra aho; hanambara ny fahagaganao rehetra aho.

2 Ho faly sy ho ravoravo aminao aho; hankalaza ny anaranao aho ry Avo Indrindra ô,

3 Satria lasa nihodina ny fahavaloko, nirepirepy izy ka ringana tsy ho eo anatrehanao.

4 Fa efa nitsara ahy Hianao ka nanome ahy ny rariny; mipetraka eo amin’ny seza fitsaranao Hianao ho Mpitsara marina.

5 Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehinao ho faty mandrakizay doria.

6 Ny amin’ny fahavalo, dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravàna azy*; ary izay tanàna efa noravanao, dia very na dia ny fahatsiarovana azy aza.[Na: Ry fahavalo tanteraka ho mandrakizay ny fandravana]

7 Kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay, efa nametraka ny sezany hitsarany Izy,

8 Ary Izy hitsara izao tontolo izao amin’ny fahamarinana, eny hitsara ny firenena amin’ny fahitsiana Izy.

9 Ka dia Jehovah no ho fiarovana avo ho an’ny mahantra, ho fiarovana avo amin’ny andro fahoriana Izy.

10 Ary hatoky Anao izay mahalala ny anaranao; fa tsy foinao izay mitady Anao, Jehovah ô.

11 Mankalazà an’i Jehovah,Izay mitoetra any Ziona; ambarao any amin’ny firenena ny asany.

12 Fa izay manadin-drà dia mahatsiaro ny ory; tsy manadino ny fitarainany Izy.

13 Mamindrà fo amiko, Jehovah ô; mitsinjova ny fahoriako avy amin’izay mankahala ahy, Ry Mpanandratra ahy ho afaka amin’ny vavahadin’ny fahafatesana,

14 Mba holazaiko avokoa ny fideràna Anao rehetra; eo am-bavahadin’i Ziona zanakavavy no hifaliako amin’ny famonjenao.

Ny olona faly (1-4).
Fihetsem-po faly no asehon’i Davida eto amin’ny fiandohan’ity Salamo ity. Faly izy noho ireo fahagagana nataon’Andriamanitra fony tafavoaka tany Egypta ny Zanak’Israely. Maneho fifaliana satria nandositra ny fahavalo noho ilay Andriamanitra Mpitsara marina. Maro ny “fahavalo ankehitriny”, mety ho ny asa miavosa izay tsy ahafahana mifantoka amin’ny fianam-panahy, mety ho ireo fandringanana madinidinika ataon’ny mpialona, mety ho ireo izay tezitra aminao ka hampafana ny lafaoro avo fito heny tahaka ny nahazo an’i Daniela (Daniela 3.6, 19). Ampandosiro ny fahavalo! Afaka ny hizara ny fifaliana sy ny antom-pifaliana koa isika mba ho fijoroana vavolombelona.
Ny fahavalo (5-6).
Rava sy ringana rehefa nanarina mafy ka he he he! Foanana mandrakizay ny anarany… Izany no loza hanjo izay miala amin’Andriamanitra ka lasa mametraka ny tenany ho fahavalo ka mahatanteraka ireo ratsy voalaza etsy ambony. Ho anao kosa izay mahatsiaro hiharan’ny tsy rariny tahaka an’i Davida, misy ve ireo toe-javatra heverinao ho tsy tokony hihatra aminao nefa tanteraka aminao? Tsy rariny! Hatraiza no hanantenanao an’Andriamanitra ilay Mpitsara marina?
Ny Mpitsara marina (7-11).
Maro ireo mpitsara toa an’i Samoela, Samsona, Gideona… Nantsoina ho amin’ny asa fanafahana ny Zanak’Israely amin’ny fanandevozana, hametraka ny lalàna, hanao izay hampiharana izany arak’izay zava-mitranga eo anivon’ny fiaraha-monina… Voafetra ihany ny fotoam-piasan’izy ireny. Fa Andriamanitra kosa no ilay Mpitsara ny mpitsara, Mpanjaka, Mpitari-dalana, Mpamonjy, Mpanafaka omaly sy anio ary mandrakizay.
Vavaka : Tompo o! Marina ianao, amin’ny fotoana rehetra, amin’ny zava-mitranga rehetra. Omeo rariny ireo izay mahatsiaro ho voan’ny tsindry hazo lena amin’izao fotoana izao. Amen.