Mana isan’andro 15 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 17... Ny tao aoriana Mana isan'andro 14...

Mana isan’andro 15 Desambra 2021

EFASIANA 6.1-9 F.2, 6

SAMY MANANA NY TOERANY FA IRAY IHANY NO TOMPO

1 Anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin’ny Tompo, fa marina izany.

2 Manajà ny ray sy ny reninao (fa izany no didy voalohany misy teny fikasana),

3 mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin’ny tany (Deo. 5. 16).

4 Ary ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao amin’ny famaizana sy ny fananaran’ny Tompo izy.

5 Hianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin’ny fahatahorana sy ny fangovitana, amin’ny fahatsoran’ny fonareo, toy ny fanekena an’i Kristy ihany,

6 tsy amin’ny fanompoana eo imaso, tahaka ny mpila sitraka amin’olona, fa tahaka ny mpanompon’i Kristy manao izay sitrapon’Andriamanitra amin’ny fo,

7 amin’ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin’ny Tompo, fa tsy amin’olona,

8 satria fantatrareo fa izay soa ataon’ny olona rehetra no horaisiny amin’ny Tompo, na andevo na tsy andevo izy.

9 Ary ianareo tompo, manaova toy izany aminy kosa, ka atsaharo ny fandrahonana, satria fantatrareo fa ny Tompony sady Tomponareo koa dia any an-danitra; ary tsy misy fizahan-tavan’olona aminy.

Ho tomombana ny fifandraisana raha Kristy no ivony. Ireto teny mitovitovy miverina ireto no maneho izany : « ao amin’ny Tompo, araka ny Tompo, tahaka ny, toy ny amin’ny Tompo » (1, 4, 6, 7).
Ireo zanaka sy ray aman-dreny (1-4).
Misy fanajana ny ray aman-dreny ary misy fanajana ny zanaka ao anaty fifandraisan’ny ankohonana hanjakan’i Kristy. Toa tsy mahazatra antsika izany hoe manaja zanaka izany, kanefa dia ny fanajana ny maha-olombelona ny ray aman-dreny, ny maha-olombelona ny zanaka no hisorohana ny hatezerana tsy hanjaka ao. Anisan’ny fanajana ny fifampihainoana eo amin’ny andaniny sy ankilany. Samihafa ny teny ampiasaina: ny ray sy reny hanabe araka ny Tompo ary ny zanaka hanaiky.
Ireo mpanompo sy tompo (5-9).
Fanaovan-tsoa mifamaly no hilazan’i Paoly ny fifandraisana tsara misy eo amin’ny tompo sy ny mpanompo (9). Toeram-piasana io ary toerana hifaneraserana. Ny mpanompo na mpiasa mikatsaka ny soa ho an’ny tompony na ny mpampiasa azy. Fananana fahatsoram-po no azo handikana izany, azo haseho amin’ny tsy fisian’ny fitaka, fangalarana, lainga. Dia toy izany koa ny tompo na mpampiasa, amin’ny tsy fanaovana tsinontsinona ny mpanompony, amin’ny fanomezana tambin-karama ara-drariny, amin’ny firesahana misy fanajana. Ny tsirairay dia samy eo imason’i Kristy no mihetsika sy miteny.
Fahamarinana : « Amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany, dia ny Ray, Izay nihavian’ny zavatra rehetra, ary ho Azy isika; ary iray ihany ny Tompo, dia Jesosy Kristy, Izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa.” (1 Korintiana 8. 6)