Mana isan’andro 15 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 16... Ny tao aoriana Mana isan'andro 14...

Mana isan’andro 15 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 19. 21 – 40 F.2, 6

ANDRIAMANITRA LEHIBE

21 Ary rehefa vita izany zavatra izany, Paoly dia nikasa tao am-pony handeha hamaky an’i Makedonia sy Akaia aloha vao hankany Jerosalema ka nanao hoe: Rehefa tonga any aho, dia tsy maintsy hahita an’i Roma koa.

22 Ary ny roa lahy tamin’izay nanompo ary, dia Timoty sy Erasto, no nirahiny nankany Makedonia; fa izy mbola nitoetra tany Asia andro vitsivitsy kosa.

23 [Ny tabataba nataon’i Demetrio sy ny namany tao Efesosy] Ary tamin’izany andro izany dia nisy tabataba be ihany ny amin’izany fampianarana* izany. [* Gr. lalana]

24 Fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Demetrio, mpanefy volafotsy, izay nanao sarin’ny tempolin’i Diana* tamin’ny volafotsy, dia nampahazo harena be ny mpanefy; [* Gr. Artemisy]

25 ireny mbamin’ny mpanao zavatra hafa koa toy izany dia nantsoiny hiangona ka nilazany hoe: Tompokolahy, fantatrareo fa amin’izao tao-zavatra izao no ahazoantsika harena.

26 Ary hitanareo sy renareo fa tsy eto Efesosy ihany, fa saiky manerana an’i Asia rehetra dia mitaona olona betsaka izany Paoly izany ka mampivily ny samy manao hoe: Tsy Andriamanitra izay zavatra nataon-tanana.

27 Ka dia tsy izao raharahantsika izao ihany no ahina hatao ho zava-poana; fa ny tempolin’i Diana, andriamani-bavy lehibe, dia hatao tsinontsinona koa aza, ka ho afa-boninahitra ilay ivavahan’i Asia rehetra sy izao tontolo izao.

28 Ary rehefa nandre izany izy ireo, dia tezitra loatra ka niantso hoe: Lehibe Dianan’ny Efesiana!

29 Ary nanerana ny tanàna ny tabataba; ary rehefa nisarika an’i Gaio sy Aristarko, lehilahy Makedoniana niara-dia tamin’i Paoly, izy, dia niray saina niriotra ho ao an-trano filalaovana.

30 Ary raha te-hiditra ho any amin’ny olona Paoly, dia tsy navelan’ny mpianatra.

31 Ary ny lehibe sasany tany Asia*, izay sakaizany, dia nampitondra teny nananatra azy mba tsy ho sahy hiditra ao an-trano filalaovana. [* Gr. Asiarka]

32 Ary ny sasany niantso zavatra iray, ary ny sasany kosa zavatra hafa; fa nihorikorika ny olona vory; koa ny ankamaroany tsy nahalala izay anton’ny niangonany teo.

33 Ary nisy nisarika an’i Aleksandro avy teo amin’ny vahoaka, fa ny Jiosy nanesika azy handroso. Ary Aleksandro nanofa tanana, fa ta-handaha-teny hiala tsiny tamin’ny olona.

34 Fa rehefa fantatry ny olona fa Jiosy, izy dia niredona niantso tokony ho ora roa izy rehetra hoe: Lehibe Dianan’ny Efesiana!

35 Ary ny mpitahiry ny didy dia nampangina ny olona ka nanao hoe: Ry lehilahy Efesiana, iza no olona tsy mahalala fa ny tanànan’ny Efesiana no mpitahiry an’i Diana lehibe sy ny sarin-javatra izay latsaka avy tamin’i Jopitera *? [* Gr. Zeosy]

36 Ary satria tsy azo toherina izany, dia tokony hangina ianareo ka tsy hanao na inona na inona an-kamehana.

37 Fa nentinareo etỳ ireo lehilahy ireo, izay tsy nandroba tempoly, na niteny ratsy ny andriamanitsika.

38 Koa raha manan-teny hifamaliana amin’olona Demetrio sy ny mpanefy izay momba azy, aoka hifandahatra izy, fa misy ihany ny andro hitsarana, ary ao ihany koa ireo governora.

39 Fa raha mitady zavatra hafa kosa ianareo, dia hotsaraina amin’izay fivoriana voatendrin’ny lalàna.

40 Fa andrao ampangaina isika noho ny tabataba tsy misy antony izay niseho androany, ka tsy hita izay hilazantsika izao fampitairana izao.

Fikasan’i Paoly:
“Handeha hamaky an’i Makedonia sy Akaia aloha vao hankany Jerosalema”; izay no fikasan’i Paoly eto ary rehefa izany dia mbola hipaka hatrany Roma ny dia nokasainy (21b). Fikasana ihany tokoa izany fa i Paoly ihany no efa nahalala ka nanambara fa Andriamanitra mihitsy no miasa ao anatin’ny olona amin’ny zavatra rehetra fa ny tanjony dia ny hahatanteraka ny sirapony. Hoy izy ao amin’ny Filipiana 2.13:” Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony”.
Samy manana ny Andriamaniny:
Tsy misy olona na iza na iza hilaza ny zavatra inoany sy ekeny ho zava-maivana na tsinontsinona. Ny zava-misy tantaraina eto dia ny sarin’ny tempolin’i Diana natao tamin’ny volafotsy izay nivavahan’ny olona maro tao Efesosy sy Asia. Satria ninoany izany dia nahazoany harena be. Koa rehefa tonga i Paoly nitondra fampianarana vaovao momba an’i Jesoa Kristy dia nolazainy fa fampianarana mampivily ny sain’ny olona io nentin’i Paoly io (26b).
Fahamarinana: Ny andriamanitra tsy izy sy ny sampy dia manamaizina ny sain’ny olona sy manajamba azy (II Kor.4.4) fa ny Tenin’Andriamanitra kosa dia fanilo sy fanazavana ny lalany (Sal.119.105).
Ny lalan’Andriamanitra:
Mampiasa olona mandrakariva Andriamanitra ho vahaolana hoan’ny olony. Ny Mpitahiry ny didy no nampiasainy eto hampitsahatra ny tabataba sy handravana ny savorovoro ary hamonjena ireo mpanompony mitory an’i Jesoa Kristy.
Fampaherezana: Aza matahotra fa mbola miasa tahaka izany Andriamanitra na dia amin’izao fotoana izao aza. Momba antsika mandrapahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao Izy.