Mana isan’andro 16 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 17... Ny tao aoriana Mana isan'andro 15...

Mana isan’andro 16 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 20. 1 – 16 F .2, 6

MANANATRA NY MPIANATRA

[Ny nankanesan’i Paoly tany Grisia indray, sy ny niverenany tany Asia] Ary rehefa nitsahatra ny tabataba, dia nampaka ny mpianatra Paoly ka nananatra azy sy nanao veloma azy, dia lasa nankany Makedonia izy.

2 Ary rehefa nitety izany tany izany sy nananatra ny olona tamin’ny teny maro izy, dia tonga tany Grisia.

3 Ary nony efa nitoetra telo volana teo izy ka efa hiondrana an-tsambo hankany Syria, ary nisy Jiosy nanotrika azy, dia niova hevitra izy ka lasa niverina namaky an’i Makedonia.

4 Ary niaraka taminy hatrany Asia Sopatera, zanak’i Pyro, avy any Beria, ary Aristarko sy Sekondo avy any Tesalonika, ary Gaio avy any Derbe, ary Timoty, ary Tykiko sy Trofimo avy any Asia.

5 Ireo dia efa nialoha ka niandry anay tany Troasy.

6 Dia niondrana an-tsambo niala tany Filipy izahay, rehefa tapitra ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nankany aminy tany Troasy izahay nony afaka hadimiana; ary tany no nitoeranay hafitoana.

7 Ary tamin’ny andro voalohany amin’ny herinandro, rehefa niangona hamaky mofo izahay, Paoly dia nitori-teny taminy, fa nikasa handeha maraina izy; dia naharitra nitori-teny mandra-paha-mamatonalina izy.

8 Ary nisy jiro maro teo an-trano ambony izay niangonanay.

9 Ary nisy zatovo anankiray atao hoe Eotyka nipetraka teo am-baravarankely ka sondrian-tory; ary raha naharitra ela ny toritenin’i Paoly, dia niraika noho ny torimaso ilay zatovo ka nianjera tamin’ny tany avy eny amin’ny rihana intelo mifanongoa, ary nony narenina izy, dia indro fa efa maty.

10 Ary Paoly nidina, dia niankohoka taminy sy nanohona azy ka nanao hoe: Aza mihorikorika ianareo, fa mbola misy aina ihany izy.

11 Ary niakatra Paoly, dia namaky ny mofo, ary rehefa nihinana sy niresaka ela ambara-pahamarain’ny andro izy, dia lasa nandeha.

12 Ary nitondra ilay zatovo efa velona izy ireo ka faly dia faly.

13 Ary izahay nialoha ho any an-tsambo, dia niondrana nankany Aso, fa eo no handraisana an’i Paoly, satria eo no fotoana nataony, fa nikasa handeha an-tanety* izy. [* Na: handeha tongotra]

14 Ary rehefa nihaona taminay tany Aso izy, dia noraisinay, ary dia lasa nankany Mitylena izahay.

15 Ary rehefa niondrana an-tsambo niala teo izahay, dia tonga tandrifin’i Kio nony ampitso; ary nony ampitso indray dia niantsona tao Samo; ka* tonga tany Mileto izahay nony ampitson’iny. [ Ampio hoe: (rehefa nitoetra any Trogilio, dia)]

16 Fa Paoly efa nikasa handeha an-tsambo handalo any Efesosy mba tsy hitoerany ela any Asia; fa maika izy, raha azony hatao, hamonjy ny andro Pentekosta any Jerosalema.

Faritra maro:
Efesosy, Makedonia manontolo, Grisia no toerana voatanisa eto ho notetezin’i Paoly ary nitondrany fananarana tamin’ny alalan’ny teny maro hoan’ny mpianatra isak’ireo tanàna ireo. Tsy mitsahatra mitety tany i Paoly ao anatin’ny dia misionera izay ataony. Tena zava-dehibe taminy ny nampahery ny olona efa nandray ny Filazantsara tamin’ireny faritra notsidihany ireny. Fomba fiasa tena modely tsara alain-tahaka izany.
Mpiara-manompo:
Niaraka taminy izy fito lahy voatanisa eto izay mpiara-manompo aminy. Inoana fa nampahery an’i Paoly na dia ny fahitana sy ny fiarahana tamin’izy ireo fotsiny aza. Zava-dehibe mitondra ho amin’ny fahombiazan’ny asa ny firaisan-tsaina sy firahalahiana tahaka izao.
Mitoriteny hatramin’ny mamatonalina:
Izany no nataon’i Paoly manararaotra ny fotoana fa nanehoan’Andriamanitra ny heriny ihany koa tamin’ilay zazalahy atao hoe Eotyka izay latsaka avy eny am-baravaran-kely amin’ny rihana fahatelo, kanefa tsy maty rehefa niankohofan’i Paoly (10). Sady maneho ny herin’Andriamanitra izany no mampibaribary ny fahefan’ny mpanompony izay tena mino Azy tahaka an’i Paoly.
Faritra hafa koa:
Aso, Mitylena, Kio, Samo, Mileto, tanàna nolalovan’i Paoly sy ireo mpiara-manompo aminy. Inoana fa nitondrany ny Filazantsara ny tanàna rehetra nolalovany.
Fahamarinana: Nahoana ny Apostoly Paoly no nahavita nandehandeha betsaka tahaka izany? Antony roa lehibe:1- Satria izy mihitsy no efa nivoady fa “tsy maintsy manatanteraka ny iraka nampanaovin’ny Tompo azy ka hanaovany ny ainy tsy ho zavatra”(Asa 20.24). 2- Izany koa no manamarina ilay voalaza hoe: “Andriamanitra ihany no mahalavorary ny dian’ny olona” (Sal.37.23-Ohab.16.9) satria Izy no tompon’ny asa dia manampy ny mpanompony hahalavorary ny iraka ampanaovina azy. Tsy mahatsapa izany ve ianao rehefa tena miasa ho Azy Tompo?

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *