Mana isan’andro 14 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 15... Ny tao aoriana Mana isan'andro 13...

Mana isan’andro 14 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 19. 11 – 20 F.2, 6

NY HERIN’ANDRIAMANITRA

11 Ary ny tànan’i Paoly no nanaovan’Andriamanitra fahagagana lehibe maro,

12 ka dia ny mosara sy ny fiaron’akanjo teny aminy no nentina hatao amin’ny marary, dia sitrana ny aretiny, ary nivoaka ny fanahy ratsy.

13 Ary nisy Jiosy sasany, mpiriorio mamoaka fanahy ratsy, izay ninia nanonona ny anaran’i Jesosy Tompo koa teo ambonin’ny manana fanahy ratsy ka nanao hoe: Mampianiana anareo amin’i Jesosy Izay torin’i Paoly aho.

14 Ary nisy fito mirahalahy, zanak’i Skeva, Jiosy, lohan’ny mpisorona, izay nanao izany.

15 Ary ny fanahy ratsy namaly ka nanao taminy hoe: Fantatro Jesosy, ary fantatro koa Paoly; fa mba iza kosa moa ianareo?

16 Ary ny lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia niantsambotra tamin’ireo ary nahery ka naharesy azy roa lahy, dia nandositra niala tamin’izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratra.

17 Ary fantatry ny Jiosy sy ny jentilisa rehetra izay nonina tany Efesosy izany; dia raiki-tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran’i Jesosy Tompo.

18 Ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany.

19 Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason’ny olona rehetra; ary nony voatontaly ny tokom-bidiny, dia hita fa volafotsy dimy alina izany.

20 Fatratra toy izany no fandroson’ny tenin’Andriamanitra sy ny heriny.

Paoly sy ny momba azy:
Araka ny filazan’i Paoly ny tenany satria tsapany sy iainany dia hoy izy:”Tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko” (Gal.2.20) Ka ny momba an’i Paoly rehetra na ny anatiny na ny ivelany dia isehoan’ny herin’Andramanitra avokoa:” Ary ny tànan’i Paoly no nanaovan’Andriamanitra fahagagana lehibe maro, ka dia ny mosara sy ny fiaron’akanjo teny aminy no nentina hatao amin’ny marary, dia sitrana ny aretiny, ary nivoaka ny fanahy ratsy” (11-12).
Misy ny mpisandoka:
Mazava ho azy fa olona tsy mino no misandoka amin’ny asan’Andriamanitra. Eto kosa dia zanaky ny lohan’ny Mpisorona, olona ao anaty fivavahana no miteny tsy amin’ny faharesen-dahatra, minia manonona ny anaran’i Jesoa Kristy. Azo lazaina ho misangisangy ny devoly kanjo novaliany sy niantsampazany vao gaga ary nilefa tahaka ny tsy teo. Tandremo fa na ny devoly lohan’ny faharatsiana aza mahalala ny tena izy sy ny marina (15a) ary koa ny mpisandoka (15b).
Mitarika ho amin’ny fibebahana:
Ny zava-miseho rehetra eo amin’ny fiainan’ny olona dia azon’Andriamanitra ampiasaina hitarihana izay tsy mbola mino ho tonga amin’ny fahalalana ny marina ka hanosika azy hibebaka. Inoana fa izany mandrakariva no ataon’Andriamanitra tsy mitsahatra araka ny tenin’i Petera hoe:” Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon’ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ny fibebahana izy rehetra” (II Pe.3.9).
Fahamarinana: Mampiseho ny heriny sy ny voninahiny amin’izay efa mino sy mankatoa Azy Andriamanitra ary mijery mandrakariva ny fomba hitaomana izay tsy mbola mino ho amin’ny fibebahana. Mpiara-miasa amin’Andriamanitra ho amin’izany izaho sy ianao.