Mana isan’andro 13 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 14... Ny tao aoriana Mana isan'andro 12...

Mana isan’andro 13 Desambra 2021

EFESIANA 5.3-20 F.3, 6

INONA NO SAHAZA NY VAHOAKAN’ANDRIAMANITRA?

3 Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra, na ny fieremana, dia aza avela hotononina eo aminareo akory aza, fa tsy mahamendrika ny olona masina izany,

4 na fahavetavetana, na resaka fahadalana, na voso-dratsy, izay tsy tokony hatao, fa aleo misaotra.

5 Fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova eo amin’ny fanjakan’i Kristy sy Andriamanitra na ny mpijangajanga rehetra, na ny olom-betaveta, na ny olona mierina (mpanompo sampy izany).

6 Aza mety hofitahin’olona amin’ny teny foana ianareo; fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran’Andriamanitra amin’ny zanaky ny tsi-fanarahana.

7 Koa aza mety ho mpiombona aminy ianareo.

8 Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny mazava

9 (fa ny vokatry ny mazava dia ao amin’ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana),

10 mamantatra izay ankasitrahan’ny Tompo.

11 Ary aza miray amin’ny asan’ny maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra izany.

12 Fa izay ataony ao amin’ny miafina, dia mahamenatra na dia ny milaza izany aza.

13 Fa ny zavatra rehetra, raha anarina, dia asehon’ny mazava; fa na inona na inona aseho dia mazava.

14 Koa izany no ilazany hoe: Mifohaza ianao izay matory, Ary mitsangàna amin’ny maty, Dia hampahazava anao Kristy.

15 Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny hendry,

16 ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao.

17 Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ny Tompo.

18 Ary aza ho mamon-divay ianareo, fa amin’izany dia misy fanaranam-po amin’ny ratsy, fa aoka hofenoina ny Fanahy,

19 ka mifampilazà amin’ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an’ny Tompo,

20 misaotra an’Andriamanitra Ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra, amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika,

Fandosirana ny fahalotoana isan-karazany (3-7).
Ireo fahalotoana voalaza eto dia toa ireo izay efa raiki-tapisaka ao anatintsika olombelona. Raha toa anefa aho mihevitra ny tenako ho anisan’ny vahoakan’Andriamanitra dia aoka aho hijoro, ho hentitra tahaka ny mpanoratra ka tsy hisaina na hiteny tahaka ny olona tsy manaiky Azy. Ny vavaka fisaorana no hamporisihina hivoaka ny vavantsika (4).
Fandraisana ny mazava ary fandavana ny haizina (8-14).
Jesoa no nilaza hoe “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina” (Jaona 8.12). Ao amin’i Jesoa izany no ahazoantsika manatanteraka ny fitondrantena tahaka ny zanaky ny mazava (😎. Ny voa no hahitana izany: fanaovan-tsoa, fanaovana ny hitsiny sy ny rariny (9). Ireo voa ireo dia miseho eny ivelany avokoa, tsy takona, satria ny fifandraisantsika amin’ny hafa no hahitana ny soa ataontsika, ny rariny sy ny hitsiny iainantsika. Ny hetsika atao amin’ny takona dia mahamenatra ka aoka holavintsika. Ny hery handavana izany anefa dia Jesoa no manome azy.
Fahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra (15-20).
Isika koa dia antsoina hanana fitondrantena misy fahendrena. Izany no sitrapon’Andriamanitra. Fa ny fimamoana amin’ny divay dia mahatonga hanao hetsika tsy am-pisainana sy fanaram-po amin’ny ratsy. Rehefa manoa ny Tompo isika dia miseho eny amintsika ny vokatry ny Fanahy (19-21).
Fahamarinana : Ny fanekena ny fiasan’ny Fanahy Masina ao anatintsika no ahazoana manatanteraka izay sahaza antsika vahoakan’Andriamanitra (18). Ao anatin’izany isika dia ho feno hira sy fiderana ny Tompo (19). Manao ahoana ny fahatsapantsika ny fiasan’ny Fanahy ao anatintsika?