Mana isan’andro 12 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 13... Ny tao aoriana Mana isan'andro 11...

Mana isan’andro 12 Desambra 2021

EFESIANA 4.17-5.2 F.2,3

NY FIAINAM-BAOVAO IAINAN’NY MPINO

17 [Fananarana enti-mamporisika azy mba hadio fitondran-tena, ary tsy hanan-tsiny amin’ny toetry ny tokan-tranony] Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin’ny Tompo: ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehan’ny jentilisa amin’ny fahafoanan’ny sainy;

18 fa efa tonga maizin-tsaina sy olon-ko azy amin’ny fiainan’Andriamanitra ireny noho ny tsi-fahalalana ny anatiny, noho ny hamafin’ny fony,

19 dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo-tena ho amin’ny fijejojejoana hanao izay fahalotoana rehetra amin’ny fieremana.

20 Fa ianareo kosa, dia tsy mba toy izany no nianaranareo an’i Kristy,

21 raha Izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo, araka ny fahamarinana izay ao amin’i Jesosy,

22 mba hialanareo ny toetrareo* taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny, izay mihasimba araka ny filan’ny fitaka; [* Gr. olonareo]

23 fa mba hohavaozina kosa ianareo amin’ny fanahin’ny sainareo,

24 ary mba hotafinareo ny toetra* vaovao, izay noforonina araka an’Andriamanitra amin’ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. [* Gr. olona]

25 Koa esory ny lainga, ka samia milaza ny marina amin’ny namany avy ianareo rehetra; fa samy isan’ny momba ny tenan’ny namantsika avokoa isika.

26 Tezera, fa aza manota; ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo.

27 Aza manome fitoerana ho an’ny devoly.

28 Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony; fa aleo hikely aina ka hiasa izay tsara amin’ny tànany, mba hisy homeny izay tsy manana.

29 Aoka tsy haloaky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana, araka izay tokony hanaovana, mba hahazoan’ny mihaino fahasoavana.

30 Ary aza mampalahelo ny Fanahy Masin’Andriamanitra, Izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin’ny andro fanavotana.

31 Esory aminareo ny fo-lentika* rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolompo rehetra; [* Gr. fangidiana]

32 ary aoka samy halemy fanahy amin’ny namany avy ianareo, ka hifampiantra sy hifamela heloka, tahaka ny namelan’Andriamanitra ny helokareo ao amin’i Kristy.

1 Koa amin’izany dia aoka hanahaka an’Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala;

2 ary mandehana amin’ny fitiavana, toy ny nitiavan’i Kristy anareo, dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana* amin’Andriamanitra, ho hanitra ankasitrahana, hamonjy antsika. [* Gr. fanatitra alatsa-drà]

Inona ary ireo vokatsoa ateraky ny fananana ireo fanomezam-pahasoavana maro samihafa noraisin’ny mpino rehefa voaantso ho isan’ny vahoakan’Andriamanitra nandray ny famonjena izy ?
Miova ho amin’ny fiovam-piainana tanteraka (17-24).
Zava-poana ihany ny fitomboana ara-panahy raha toa ka tsy miteraka fiovana eo amin’ny fomba fisainana sy ny fomba fiainana manontolo.Tsy maintsy miova ho amin’ny fanavaozana ny saina amam-panahy amin’ny alalan’ny fandalàna ny fahamarinana sy fahitsiana ary ny fahamasinana, izay toetra niainan’i Jesoa Kristy. Tsy maintsy mandray an’i Jesoa ho ohatra sy modelim-piainana isan’andro isan’andro eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina Mpanazava sy Mpanavao. Tokony ho hita taratra sy ho vavolombelona ny maha olom-baovao ny mpino, ka tsy ho hita eny aminy intsony ireo zavatra taloha niainan’ilay Adama ela tao aminy.
Mandeha amin’ny mazava (25-5.2).
Raha manaiky ho tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra ny mpino dia afaka mijery sy mibanjina tsara izay tokony ho fitondran-tena iainany. Afaka mamantatra tsara izay zavatra mbola mamatotra azy ka misarika azy hanao ny ratsy, ary ho afaka manohitra ny fakam-panahy izay mbola malaky mahazo azy satria mbola mety hanaraka ny filan’ny maha nofo. Manaiky havaozina isan’andro mandrakariva. Miova tanteraka araka izany ny fifandraisany amin’ny manodidina azy : miaina amin’ny fahamarinana sy ny fahitsiana mandrakariva, manohitra ny hatezerana fa miaina amin’ny fitiavana sy ny fahatsaram-panahy, vonona hamindra fo sy hamela heloka. Ho tena zanak’Andriamanitra manahaka an’i Jesoa Kristy amin’ny lafim-piainana rehetra.
Baiko : « Mandehana amin’ny fitiavana, toy ny nitiavan’i Kristy anareo, dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin’Andriamanitra, ho hanitra ankasitrahana, hamonjy antsika. »(5.2)