Mana isan’andro 11 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 12... Ny tao aoriana Mana isan'andro 10...

Mana isan’andro 11 Desambra 2021

EFESIANA 4.7-16 F.2,6

NY FITOMBOANA ARA-PANAHY

7 Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatry ny fanomezan’i Kristy avy isika rehetra.

8 Koa izany no ilazany hoe: Raha niakatra ho any amin’ny avo Izy, dia nitondra olona maro ho babo Ka nanome fanomezana ho an’ny olona (Sal. 68. 18).

9 (Ary ny amin’ny hoe niakatra, inona moa izany, afa-tsy ny efa nidina* ho any ambanin’ny tany koa? [* Na: (nidina aloha)]

10 Izay nidina, dia Izy koa no Ilay niakatra any ambonin’ny lanitra rehetra, hamenoany ny zavatra rehetra.)

11 Ary Izy no nanome ny sasany ho Apostoly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra,

12 ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin’ny asan’ny fanompoana amin’ny fiangonana*, ho amin’ny fampandrosoana ny tenan’i Kristy, [* Gr. eklesia]

13 mandra-pahatongantsika rehetra ho amin’ny firaisan’ny finoana sy ny fahalalana tsara ny Zanak’Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ny fahafenoan’i Kristy;

14 mba tsy ho zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin’ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin’ny saim-petsy ataon’ny olona sy ny fihendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana;

15 fa mba hanaraka ny marina amin’ny fitiavana ka hitombo amin’ny ny zavatra rehetra ho amin’izay Loha, dia Kristy;

16 Izy no itomboan’ny tena rehetra (izay akambana sy ampiarahina tsara) noho ny fifanompoan’ny isan-tonony, araka ny fiàsan’izay rehetra momba azy amin’izay mety ho anjara-asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin’ny fitiavana.

Tahaka ny zaza vao teraka ka mitombo amin’ny fahalehibiazana, dia toy izany koa isika rehefa nateraka indray araka voalazan’i Jesoa, dia tsy maintsy mitombo ara-panahy.
Amin’ny alalan’ny fanomezam-pahasoavana (7-11).
Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy no manome an’izay rehetra voaantso sy manolo-tena ny fahasoavana, izany hoe ny hery sy ny fahaizana ary ny fitaovana entina manorina sy manitatra ny Fanjakan’Andriamanitra ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Inona avy ary izany fanomezam-pahasoavana izany? Zarazaraina araka izay ilàna azy ho an’ ny rehetra, dia ny olom-boavonjy irahin’ny Tompo hahatonga ho mpianatra ny firenena rehetra : ho Apostoly, ho misionera mpanangana sy mpanitatra ny Fiangonana, ho mpaminany, hanambara sy hanamafy ny tena hevitr’Andriamanitra amin’ny toe-javatra samihafa mitranga, ho evanjelista, mpitory ny Filazantsara maneran-tany, ho mpiandry sy mpampianatra ny vahoakan’Andriamanitra amin’ny toerana na faritra manokana.
Mba hitomboan’ny tena rehetra hirafitra ao amin’ Kristy (12-16).
Hiorina tsara sy hitombo tsara, voalohany ny tsirairay avy araka ny fanomezam-pahasoavana noraisiny avy amin’ny Tompo, ka hahatonga azy ireo ho tanteraka eo amin’ny zara fanompoany avy, handala sy hiaina ilay « fampianarana tsy misy kilema » ; ary faharoa ny Fiangonana tenan’i Kristy ho tanteraka ka ho tonga amin’ny firaisan’ny tena zanak’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra atao amin’ny fitiavana, ary ho vonona hihaona sy hitsena Ilay fofombadiny ho amin’Ilay andro lehibe fampakaram-badin’ny zanak’ondry any an-danitra.
Vavaka : Tompo o, taomy sy ampianaro aho ho tonga mpanompo tsara, voaantso araka ny Teny fikasana, ary voaomana tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.