Mana isan’andro 10 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 11... Ny tao aoriana Mana isan'andro 09...

Mana isan’andro 10 Desambra 2021

EFESIANA 4.1-6 F.3,6

NY FIRAISAN’NY MPINO

1 [Fananarana azy mba hifanara-tsaina sy haharitra ary handroso tsara] Ary noho izany izaho, mpifatotra noho ny amin*’ny Tompo, dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo, [* Gr. ao amin’]

2 amin’ny fanetren-tena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin’ny fahari-po mifandefitra amin’ny fitiavana,

3 mazoto mitana ny firaisana avy amin’ny Fanahy amin’ny fehim-pihavanana.

4 Iray ny tena, ary iray ny Fanahy, dia toy ny niantsoana anareo ho amin’ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo;

5 iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa,

6 iray Andriamanitra sady Rain’izy rehetra, Izay ambonin’izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin’izy rehetra.

Raha izany ary ny Teny Fikasana omena ny Fiangonana, Tenan’i Kristy ety an-tany, mba manao ahoana ary inona kosa no tokony ho setrin’izany araka ny famporisihana sy fampianarana nomen’i Paoly Apostoly?
Mba tena ho mendrika izany fiantsoana izanyny Fiangonana (1-2).
Ho mendrika izany antso izany, ka handeha sy handray ohatra amin’i Paoly ary indrindra amin’Ilay niantso sy nifidy ny tsirairay avy ho isan’ny mpianatra sy mpanara-dia Azy. Tsy hirehareha na hanandra-tena fa hanetry tena tahaka ny Tompo, tsy ho mpanjakazaka raha manana andraikitra na fahefana ao amin’ny Fiangonana, ho modely amin’ny fahalemem-panahy sy ny fandeferana, fa araka ny fampianaran’ny Tompo dia izay te ho lehibe sy hanana fahefana eo amin’ny Fiangonana dia tokony ho tena mpanompon’ny rehetra (Marka 10.43).
Mba hankamamy sy hiaina ny Firaisan’ny Fiangonana (5-6).
Ny fiombonana sy firaisan’ny mpianany no antom-bavak’i Jesoa Kristy raha nivavaka ho azy ireo Izy : « tehirizo ireo amin’ny anaranao izay nomena Ahy, mba ho iray ihany izy, tahaka ny maha iray Antsika. » (Jaona 17.11b). Asongadin’i Paoly mazava tsara eto ny ambaratongan-drafitra sy fitondrana ary ny fitsinjaran’andraikitra misy eo amin’Andriamanitra Ray, Jesoa Kristy Zanaka ary ny Fanahy Masina, eo an-daniny, ary eo anivon’ny Fiangonana izay Tenan’i Kristy raha mbola ety an-tany. Tsy tokony hisara-tsaina ny mpino fa hifandefitra hatrany ka hiaina ao anatin’ny fitiavana.
Baiko : « Ary aoka ho ambonin’izany rehetra izany ny fitiavana, fa fehin’ny fahatanterahana izany » (Kolosiana 3.14).

Audio mana mp3 : Tsindrio eto raha hihaino