Mana isan’andro 09 Desambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 10... Ny tao aoriana Mana isan'andro 08...

Mana isan’andro 09 Desambra 2021

EFESIANA 3.14-21 F.2

NY FITIAVAN’I KRISTY

14 Ary noho izany no andohalehako amin’ny Ray

15 Izay ahazoan’ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany anarana,

16 mba homeny anareo, araka ny haren’ny voninahiny, ny mba hohatanjahina fatratra amin’ny Fanahiny ny toe-panahinareo;

17 mba hitoeran’i Kristy ao am-ponareo amin’ny finoana, ka hamaka sy hiorina mafy amin’ny fitiavana ianareo,

18 mba hahaizanareo mbamin’ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary hahavony sy halavany.

19 ary hahalala ny fitiavan’i Kristy, izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo ho amin’ny fahafenoan’Andriamanitra rehetra.

20 Ary ho an’izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika,

21 ho Azy anie ny voninahitra ao amin’ny fiangonana* sy ao amin’i Kristy Jesosy hatramin’ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay. Amena. [ Gr. eklesia]

Raha ho tena mpiara-mandova sy ho mpiara-miombona ny Teny Fikasan’Andriamanitra ary ny Fiangonana, manao ahoana kosa ny tokony ho toe-panahy ananany eo anoloan’izany fahasoavana lehibe izany ?
Mba hanana toe-panahy matanjaka sy miorina tsara (14-17).
Eo anatrehan’izany voninahitra lehibe hatafy ny mpino izany, dia rariny loatra raha hiverina ka hitovy endrika indray amin’Andriamanitra Mpamorona sy Mpahary azy ny mpino. Mba hahatanteraka izany nefa dia tsy maintsy takiana aminy ny fiovam-po tanteraka, ka ho tanteraka aminy ny faminanian’i Ezekiela manao hoe : « Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo. » (Ezekiela 36.26)
Mba hahafantatra tsara ny fitiavan’i Kristy (18-21).
Ho lalim-paka ao amin’ny Fiangonana, dia ny tenan’i Kristy ety an-tany, dia tsy iza fa ireo nanaiky ho mpianany ka hanaraka Azy, ny hasarobidin’ny rà soa narotsany ho azy ireo, ka namoizany ny ainy teo ambony hazo fijaliana, nitondrany ny latsa sy eso ary fanambaniana mafy indrindra nentiny, ka ny vokatr’izany dia ny nanandratan’Andriamanitra Azy ho ambonin’ny anarana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ny fahatsapan’ny mpino izany hahalehiben’ny fitiavan’i Kristy izany no haha mpandresy azy tahaka ny Tompony.
Fanontaniana : Mba anisan’ny mpisitraka sy mpandova izany harem-pahasoavana lehibe izany ve aho ?