Mana isan’andro 11 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 12... Ny tao aoriana Mana isan'andro 10...

Mana isan’andro 11 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 18. 1 – 17 F.1, 2

ANDRIAMANITRA NO MIASA

1 [Ny nahatongavan’i Paoly tao Korinto, sy ny nampianarany tao herintoana sy enim-bolana] Ary rehefa afaka izany, dia niala tany Atena Paoly ka nankany Korinto.

2 Ary izy nahita Jiosy anankiray atao hoe Akoila, izay teraka tany Ponto, vao avy tany Italia, ary Prisila vadiny (fa Klaodio efa nandidy ny Jiosy rehetra hiala tany Roma), dia nankeo amin’izy mivady Paoly.

3 Ary satria niray raharaha taminy izy, dia nitoetra tao aminy ka niasa; fa ny manao lay no raharahany.

4 Ary niady hevitra isan-tSabata tao amin’ny synagoga izy ka nampanaiky ny Jiosy sy ny jentilisa.

5 Ary rehefa tafidina avy tany Makedonia Silasy sy Timoty, dia voaterin’ny teny Paoly ka nanambara tamin’ny Jiosy fa Jesosy no Kristy.

6 Ary nony nanohitra sy niteny ratsy ireo, dia nanopakopa-damba izy ka nanao taminy hoe: Aoka ho ao an-dohanareo ny ranareo; afaka aho; ary amin’izao sisa izao dia hankany amin’ny jentilisa aho.

7 Ary raha niala teo izy, dia niditra tao an-tranon’ny lehilahy atao hoe Titosy Josto, izay nivavaka tamin’Andriamanitra; ary ny tranony nifanolotra tamin’ny synagoga.

8 Ary Krispo, mpanapaka ny synagoga, mbamin’ny ankohonany rehetra dia nino ny Tompo; ary maro koa ny Korintiana, raha nandre, dia nino ka natao batisa.

9 Ary ny Tompo niteny tamin’i Paoly tamin’ny fahitana nony alina ka nanao hoe: Aza matahotra, fa mitenena ihany, ka aza mangina;

10 fa Izaho momba anao, ary tsy hisy olona hihazona anao hanisy ratsy anao; fa manana olona maro amin’ity tanàna ity Aho.

11 Ary izy nitoetra teo herintaona sy enim-bolana ka nampianatra ny tenin’Andriamanitra teo aminy.

12 Fa raha Galio no governora tany Akaia dia niray tetika hisambotra an’i Paoly ny Jiosy, ary nitondra azy nankeo amin’ny fitsarana,

13 ka dia nanao hoe: Ilehio mampanaiky ny olona hivavaka amin’Andriamanitra, nefa tsy araka ny lalàna.

14 Ary raha hiloa-bava Paoly, dia hoy Galio tamin’ny Jiosy: Ry Jiosy, raha misy heloka, na zavatra ratsy natao, dia mety raha mandefitra aminareo.aho;

15 fa raha ady hevitra sy anarana ary ny lalànareo kosa, dia ataovinareo ihany; fa izaho tsy te-hitsara izany raharaha izany.

16 Ary nandroaka azy hiala teo anoloan’ny fitsarana izy.

17 Ary izy rehetra nisambotra an’i Sostena, mpanapaka ny synagoga, dia nikapoka azy teo anoloan’ny fitsarana. Nefa tsy nahoan’i Galio izany zavatra izany.

Tsy misy kisendrasendra: Fandaminan’Andriamanitra avokoa ny zavatra mitranga rehetra eo amin’ny fiainan’ny olona indrindra fa hoan’izay mino Azy. Ny nialan’i Paoly tany Atena, ny nahatongavany tao Korinto dia fandaharan’Adriamanitra avokoa. Ny nihaonany tamin’i Akoila sy Prisila izay mitovy antom-pivelomana aminy, mpanao lay, dia mbola fandamin’Andriamanitra ihany koa. Ny fiainan’ny olona rehetra mino an’Andriamanitra dia eo ambany fiadidiany avokoa. Andriamanitra no miasa.
Ny iraka nampanaovina:
Efa voalaza mazava ao amin’ny toko faha-9 andininy faha 15 sy 16 ny iraka nampanaovin’i Jesoa Kristy an’i Paoly ary fantany tsara izany.Izany indrindra no tanterahiny eto (4-5). Teo anatrehan’izany anefa dia fanoherana mavaivay no nanjo an’i Paoly ary tsy vitan’ny fanoherana fa fitenenan-dratsy azy mihitsy (6).
Fampaherezan’ny Tompo:
Teo anatrehan’izany fanoherana izany, angamba nisy tahotra kely ihany tao amin’i Paoly, ka nahatonga ny Tompo nampahery azy hoe: “Ary ny Tompo niteny tamin’i Paoly tamin’ny fahitana nony alina ka nanao hoe: Aza matahotra, fa mitenena ihany, ka aza mangina; fa Izaho momba anao, ary tsy hisy olona hihazona anao hanisy ratsy anao; fa manana olona maro amin’ity tanàna ity Aho” (9-10). Koa vokatr’izany fampaherezana izany dia naharitra herintaona sy enim-bolana no nitoeran’i Paoly tao Korinto nampianatra ny Tenin’Andriamanitra.
Vokatra: Rehefa mankatoa ka manaraka ny planin’Andriamanitra ny mpanompony dia mahazo vokatra tsara. Ny mpanapaka ny synagoga Krispo dia nino ny Tompo (8a), ary maro koa ny Korintiana no nino (8b).
Faka tahaka: Ny fiainan’i Paoly natoky tanteraka an’Andriamanitra ary mihaino mandrakariva ny sitrapony amin’izay rehetra tokony hatao.