Mana isan’andro 10 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 11... Ny tao aoriana Mana isan'andro 09...

Mana isan’andro 10 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 17.16-34 F.1,2

TORITENY MIFANARAKA AMIN’NY ZAVA-MISY

16 [Ny nataon’i Paoly tany Atena] Ary raha niandry azy tany Atena Paoly, dia taitra tao anatiny ny fanahiny, raha nahita ny tanàna feno sampy izy.

17 Ary izy niady hevitra tamin’ny Jiosy sy ny proselyta tao amin’ny synagoga sy tamin’izay tafavory tany an-tsena isan’andro.

18 Ary ny olon-kendry sasany tamin’ny Epikoreana sy ny Stoika nanohitra azy koa, ka hoy ny sasany: Inona no tian’io mpibedibedy* io holazaina? Ary hoy kosa ny sasany: Toa mitory andriamani-baovao izy, satria Jesosy sy ny fitsanganan’ny maty no notoriny. [* Gr. mpitsindroka]

19 Ary ireo naka azy, dia nitondra azy ho any Areopago ka nanao hoe: Moa mba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lazainao izany izahay?

20 Fa mampandre ny sofinay zavatra hafahafa izay tsy fantatray ianao; koa tianay ho fantatra izay hevitr’izany zavatra izany.

21 (Fa ny Ateniana rehetra sy ny vahiny izay nitoetra teo tsy nandany ny androny tamin’ny zavatra hafa, afa-tsy ny hilaza na hihaino zava-baovao.)

22 Ary Paoly nitsangana teo afovoan’i Areopago ka nanao hoe: Ry lehilahy Ateniana, hitako fa amin’ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin’ny andriamanitrareo indrindra ianareo.

23 Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo, dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao: HO AN’IZAY ANDRIAMANITRA TSY FANTATRA. Koa izay ivavahanareo, kanefa tsy fantatrareo, dia izany no toriko aminareo,

24 dia Andriamanitra Izay nanao izao tontolo izao sy ny ao aminy rehetra, Izy no Tompon’ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly nataon-tanana,

25 sady tsy mba tompoin’ny tànan’olona toa mila zavatra, fa Izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofon’aina ary ny zavatra rehetra;

26 ary ny firenena rehetra avy amin’ny iray ihany dia namponeniny ambonin’ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoan’andro sy ny faritry ny fonenany,

27 mba hitady an’Andriamanitra izy, raha tàhiny hahatsapa ka hahita Azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra Izy;

28 fa Izy no ivelomantsika sy ihetsehantsika ary iainantsika; araka ny nataon’ny mpanao tonon-kira sasany teo aminareo hoe: Fa terany koa isika.

29 Ary satria terak’Andriamanitra isika, dia tsy mety raha ny fomban’Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena, na volafotsy, na vato voasoratry ny fahaizana aman-tsain’olombelona.

30 Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin’izao tontolo izao hibebaka,

31 satria Izy efa nanendry andro iray, izay hitsarany izao tontolo izao amin’ny fahamarinana amin’ny alalan’ny Lehilahy iray voatendriny, koa efa nanome vavolombelona hampino ny olona rehetra izany Izy tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty.

32 Ary raha nahare ny amin’ny fitsanganan’ny maty izy, dia nihomehy ny sasany; ary ny sasany kosa nanao hoe: Mbola hihaino anao indray izahay ny amin’izany zavatra izany.

33 Ary Paoly dia niala teo aminy.

34 Anefa ny olona sasany niray taminy ka nino; mba naman’izany Dionysio Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damary ary ny sasany koa.

Tamin’ny toerana rehetra no nandehanan’i Paoly nitoriany teny : tao amin’ny synagoga. teny an-tsena, teny amin’ny fivoriam-bahoaka, teny ankalamanjana…
Paoly sy ny tananan’i Atena (16-20).
Atena no renivohitr’i Grisia na Grèce. Tanàna lehibe izay ifanenan’ny kolontsaina maro, izay fandalovan’ny olon-kendry sy filozofa isan-karazany (18). Inona no tena nanaitra an’i Paoly ? (16). Feno sampy sy alitara voatokana ho ana karazan’andriamanitra tsy hita isa ny tanàna : andriamanitra miantoka ny fahombiazana, andriamanitra mampandresy amin’ny ady, andriamanitra mitahy rehefa handeha lavitra, mitahy ny fanambadiana sns… Hoy ny fitenenana fahizany hoe : “mora kokoa ny mitady andriamanitra ao Atena noho ny mitady olona” ! Nanohina ny fanahin’i Paoly ity fanompoan-tsampy mihoahoampampana ity (16). Mora tohina ny amin’ny fiainan’ny firenentsika lavitra an’Andriamanitra ve isika ? Izany ihany no hahatery am-panahy antsika hitory ny Filazantsara !
Ny tetikadin’i Paoly (21-34).
Ahoana no hanambarana an’Andriamanitra tokana ho an’olona izay tsy manana fahalalana ny Baiboly na dia kely aza ? Ahoana no hanolorana an’i Jesoa Kristy izay manome fiainana, tsy lavitra nefa tsy hita maso ? Tsy ny fampianarana ny fanambarana an’Andriamanitra hita ao amin’ny zava-boaary ihany no ilaina atao, fa indrindra koa ny fanafoanana ny fampianaran-diso vokatry ny lova ara-kolontsaina sy fombafombam-pivavahana (24-29). Ny Tompo no nanolo-tsaina an’i Paoly tamin’ny fitarihany ny toriteniny (23). Zava-dehibe ny mahafantatra ny tontolo manodidina ny fiainan’ny tanàna iray ahazoana mampifandray ny hafatra entintsika amin’ny andavanandrom-piainany.
Vavaka : Tompo o, vonjeo amin’ny fanompoan-tsampy ny fireneko ! Amena.