Mana isan’andro 09 Novambra 2021 Ny teo aloha Mana isan'andro 10... Ny tao aoriana Mana isan'andro 08...

Mana isan’andro 09 Novambra 2021

ASAN’NY APOSTOLY 17.1-15 F.1,2

NY FAHEFAN’NY FITORIANA TENY

[Ny nankanesan’i Paoly sy Silasy tany Tesalonika sy Beria] Ary rehefa nandeha namaky an’i Amfipolia sy Apolonia izy, dia tonga tao Tesalonika, ary nisy synagogan’ny Jiosy tao.

2 Ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony; ary Sabata telo no niadiany hevitra avy amin’ny Soratra Masina tamin’ny olona tao.

3 Dia nanambara izy ka naneho marimarina fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin’ny maty Kristy; ary Jesosy, Izay toriko aminareo, hoy izy, no Kristy.

4 Ary ny sasany tamin’ireo dia nino ka nanampy ho isan’ny mpianatr’i Paoly sy Silasy, ary maro be koa tamin’ny jentilisa* izay mpivavaka, ary tsy vitsy tamin’ny vehivavy nanan-kaja. [* Gr. Grika]

5 Fa nialona ny Jiosy ka naka olona ratsy fanahy teny an-tsena ary nahavory vahoaka betsaka, dia nampitabataba ny tanàna ka namely ny tranon’i Jasona ary nitady hamoaka azy roa lahy ho ao amin’ny olona.

6 Ary raha tsy nahita azy roa lahy izy, dia nisarika an’i Jasona sy ny rahalahy sasany ho ao amin’ny lehiben’ny tanàna ka niantso mafy hoe: Tongay koa ireo lehilahy namadika izao tontolo izao ireo;

7 ary efa nampandrosoin’i Jasona izy, ka izy rehetra ireo manohitra ny tenin’i Kaisara, satria izy milaza fa misy mpanjaka hafa, dia Jesosy.

8 Dia taitra ny vahoaka sy ny lehiben’ny tanàna, raha nahare izany.

9 Ary rehefa nasainy nametraka antoka Jasona sy ny sasany teo aminy, dia navelany handeha izy.

10 Ary Paoly sy Silasy dia nampandehanin’ny rahalahy niaraka tamin’izay nony alina hankany Beria; koa raha tonga tany izy, dia niditra tao amin’ny synagogan’ny Jiosy.

11 Ary ny toe-panahin’ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika; satria nandray ny teny tamin’ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny Soratra Masina isan’andro, na marina izany, na tsia.

12 Koa maro tamin’ireo no nino, ary tsy vitsy tamin’ny vehivavy jentilisa* nanan-kaja sy ny lehilahy. [*Gr. Grika]

13 Fa raha ren’ny Jiosy tany Tesalonika fa Paoly nitory ny tenin’Andriamanitra tany Beria, dia nankany izy ka nampikotrana sy nampitabataba ny vahoaka.

14 Ary niaraka tamin’izay dia nasain’ny rahalahy nandeha hatrany amoron-dranomasina Paoly; fa Silasy sy Timoty kosa dia mbola nijanona teo ihany.

15 Ary izay nanatitra an’i Paoly dia nitondra azy nankany Atena; ary rehefa nahazo teny holazainy amin’i Silasy sy Timoty izy mba hankanesan’izy roa lahy any aminy faingana, dia lasa nandeha ireo.

Manao ahoana ny toriteny misy fiantraikany amin’ny mpihaino ?
Toriteny mifantoka amin’i Kristy (1-3).
I Paoly dia nijanona ho mahatoky amin’ny toriteny manambara ny “Filazantsaran’i Kristy”. Teboka telo no mamaritra ity toriteny mifantoka amin’i Kristy ity : 1) Ny fahafatesan’i Kristy ; 2) Ny fitsanganany tamin’ny maty ; 3) Jesoa Kristy no Ilay Mesia nambara (3). Betsaka ny mpitory teny no efa miala amin’izao toriteny izao ka mihevitra fa toa efa lany lamaody izany. Ary ianao ? Inona no torinao ?
Toriteny misy fiantraikany (4,11,12).
Nisy tokoa ny fiantraikany tao Tesalonika sy Beria (11,12). Betsaka ny olona izay tonga nanara-dia an’i Paoly (4). Nahakasika ny karazan’olona samihafa ny Filazantsara ary tena nitondra famonjena izany, nitondra fanovana teo amin’ny fiainan’ny olona ihany koa, ary nanova ny zava-misy niainana ! Hitantsika eo amin’ny firenentsika koa ve izany fiovana izany hatramin’izay nitoriana ny Filazantsara izay ?
Toriteny mitarika fanoherana (5-10 ; 13-15).
Nisy ny Jiosy sy Jentilisa izay nino. Fa nisy fanoherana be kosa teo amin’ny Jiosy sasany. Inona ny antony ? (5). Tsy naharitra fa mbola nandeha hatrany Beria aza izy ireo rehefa nandre ny fandroson’ny Tenin’Andriamanitra tany (13).
Toriteny nitarika toe-panahy tsara sy nisokatra kosa ho an’ny mponina tao Beria (10-14). Hafa ny nitranga tao Beria satria tsy ny fialonana no navelany nanajamba azy ireo. Nekeny ny fahefan’ny Soratra Masina ary nodinihiny isan’andro tamin’ny fitandremana fatratra izany (11). Moa ve tsy toa ny Fikambanan’ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly ? Izany ihany koa ny fanalahidin’ny fananana finoana miorim-paka ! Ny fitiavana ny Tenin’Andriamanitra no manosika ho amin’ny fandraisana izany amin’ny zotom-po ary ny fandinihana izany (12).
Filamatra : Mandray ny teny amin’ny zotom-po, mandinika ny Soratra Masina isan’andro !